Z dnia 2015-07-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-07-28 w sprawie:

2825/15/VII/K
- zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015
2826/15/VII/K
- zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
2827/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
2828/15/VII/R - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania Strategii marki i planu komunikacji marketingowej oraz opracowania i częściowej realizacji Programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA wraz z ofertą inwestycyjną, oraz utworzenie bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną, w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
2829/15/VII/P - ogłoszenia konkursu w ramach obchodów 30-lecia współpracy Gdyni i Kilonii
2830/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na realizację świadczeń promujących miasto
2831/15/VII/O - przekazania środków finansowych podmiotowi leczniczemu Stowarzyszeniu Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni
2832/15/VII/M - nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz samorządowych placówek oświatowych
2833/15/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
2834/15/VII/U - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty związane z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz Gminy Miasta Gdynia przy ul. Łopianowej
2835/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie prac przygotowawczych dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni"
2836/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Gimnazjum nr 2 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2837/15/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 9042/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13 A
2838/15/VII/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy szczegółowej nr 1 z dnia 01.07.2011 roku w sprawie przeprowadzenia promocji projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"
2839/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2840/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2841/15/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 11B
2842/15/VII/M - usuwania plakatów i haseł dotyczących referendum
2843/15/VII/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu Poznaj swojego sąsiada w dniu 30 sierpnia 2015 r.
2844/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy z dnia 17.02.2015 r. o wykonanie robót budowlanych: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego, realizowania w ramach Projektu pn: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim
2845/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa boisk sportowych na terenie VI LO w Gdyni, przy ul. Kopernika 34"
2846/15/VII/P - zakupu 150 egzemplarzy książki Witolda Mieszkowskiego „Szkice z „Łączki" z krążownikiem Aurora w tle"
2847/15/VII/P - dofinansowania wydania książki Aleksandry Zając-Kiedysz „50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2013"
2848/15/VII/P - wykonania medali okolicznościowych
2849/15/VII/P - projektu i wydruku programu XIII Konferencji Generalnej Związku Miast Bałtyckich w Gdyni
2850/15/VII/P - zmiany zarządzenia nr 2207/15/VII/P z dnia 26 maja 2015 r.
2851/15/VII/P - zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem Związek Miast Bałtyckich w związku z organizacją XIII Konferencji Generalnej ZMB w Gdyni
2852/15/VII/P - zakupu repelentów
2853/15/VII/S - udzielenia publicznego na - dostawę książek o wartości do 30 000 EURO - dostawę kory wraz z usługą jej rozścielenia o wartości do 30 000 EURO
2854/15/VII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze Pomorza- Gdynia 2014 r."
2855/15/VII/P - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu aneksu do „projektu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Gdyni, województwo pomorskie"
2856/15/VII/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na prowadzenie działalności teatralnej oraz punktu wsparcia dla organizacji pozarządowych w pomieszczeniach podziemi dworca PKP Gdynia Główna w roku 2015
2857/15/VII/P - rozwiązania umowy z dnia 30 kwietnia 2014 r. na "Kontrolę informatyczną i implementację bazy danych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwarzno-Wiczlino (TERYT 226201_1.0011)"
2858/15/VII/S - udzielenia zgody na zawarcie umów zleceń z pracownikami UMG na wykonanie 120 sztuk tablic ogłoszeniowych
2859/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
2860/15/VII/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną polegającą na modernizacji i renowacji przestrzeni publicznej wraz z wyrzutnią powietrza z garażu podziemnego, stropem nad garażem podziemnym przy ul. 3 Maja 27-31
2861/15/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
2862/15/VII/O - zawarcia umów zlecenia na prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz zawarcia umów zlecenia z pracownikami obsługi w ramach projektu „Gdynia Business Week 2015"
2863/15/VII/P - wyznaczenia na egzekutora obowiązków o charakterze niepieniężnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Pana Grzegorza Murawskiego, pracownika referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni
2864/15/VII/P - wyznaczenia na egzekutora obowiązków o charakterze niepieniężnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Pana Grzegorza Murawskiego, pracownika referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni
2865/15/VII/M - przyznania nagrody i wyróżnień w czternastej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej
2866/15/VII/R - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę wykonania i publikacji wkładek zawierających instrukcje użytkowania systemu TRISTAR dla kierowców i pasażerów komunikacji publicznej
2867/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 28.07.2015
Data udostępnienia informacji: 25.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.09.2015 14:12 Korekta Piotr Wiśniewski
25.09.2015 13:42 Korekta Piotr Wiśniewski
25.09.2015 13:40 Korekta Piotr Wiśniewski
25.09.2015 13:39 Korekta Piotr Wiśniewski