Z dnia 2015-07-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-07-21 w sprawie:
2743/15/VII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2015.
2744/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok.
2745/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
2746/15/VII/S - powołania dyrektora Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
2747/15/VII/M - wykonania izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Handlowej 9
2748/15/VII/M - wykonania remontu drogi dojazdowej przy budynkach mieszkalnych przy ul. Legionów 82-88 - dz. nr 988.
2749/15/VII/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni.
2750/15/VII/M - wykonania przycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni.
2751/15/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowych dla nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego i ul. Bema.
2752/15/VII/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla potrzeb gminnych budynków mieszkalnych.
2753/15/VII/M - remontu kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych przy Al. Zwycięstwa 30 - dz. nr 735/252, 736/252 i 885/252.
2754/15/VII/M - wykonania remontów 9 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6/2, Chwarznieńskiej 6/42, Chwarznieńskiej 6/69, Gniewskiej 24/2, Morskiej 91/14, Morskiej 91/52, Opata Hackiego 31/44, Zamenhofa 13/43 i Zamenhofa 13/50.
2755/15/VII/R - podpisania Porozumienia Intencyjnego w sprawie realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym".
2756/15/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 72 w Gdyni z dnia 18.03.2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2757/15/VII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a AB Inwestor.
2758/15/VII/O - przyznania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na realizację projektu „Gdynia Business Week 2015".
2759/15/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 do Hagi w ramach przygotowań do projektu Erasmus +.
2760/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu czterech uczniów z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych wraz z opiekunem do Alfeld w Niemczech w ramach praktyk międzynarodowych.
2761/15/VII/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 3 w Gdyni z pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni.
2762/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
2763/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
2764/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
2765/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 37 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
2766/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
2767/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
2768/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów ogrodniczych i dekoracyjnych dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EURO oraz akceptacji wyboru Oferenta.
2769/15/VII/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie zlecenia usługi naprawy i konserwacji systemu łaczności radiowej PSM w 2015 r.
2770/15/VII/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie wyrażenie zgody na zakup zamocowań, śrub, wkrętów i gwoździ do 30 000 EURO.
2771/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 ( lokal nr 1 ul. Zielonej 28 kl. D).
2772/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 ( lokal nr 1 ul. Zielonej 28 kl. E).
2773/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 19 kl. E m.10).
2774/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 19 kl. A m. 3).
2775/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 21 kl. B m. 8).
2776/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 ( Benisławskiego 19 kl. D m. 4).
2777/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bonisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 17 kl. D m. 9).
2778/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 17 kl. C m. 2).
2779/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 17 kl. D m. 10).
2780/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 19 kl. E m.1).
2781/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 19 kl. E m. 8).
2782/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 21 kl. C m. 8).
2783/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wykonanie projektu piktogramu kolejki szynowej.
2784/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na organizację wydarzenia promocyjnego w Gdynia InfoBox.
2785/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gdyni.
2786/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na opracowanie graficzne i druk naklejek i wkładek do tygodnika Ratusz.
2787/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2788/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2789/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2790/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2791/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2792/15/VII/K- projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
2793/15/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Narcyzowej.
2794/15/VII/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na prowadzenie projektu pod nazwą Gdyńskie Centrum Filmowe w roku 2015.
2795/15/VII/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu rodzinnego pod hasłem „Lato zostań z nami" w dniu 5 września 2015 r.
2796/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bazy Wiedzy z Zakresu Prawa z Bazą Aktów Własnych oraz ich aktualizację przez okres 48 miesięcy.
2797/15/VII/S - zakupu publikacji dla Urzędu Miasta Gdyni.
2798/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zabezpieczenia nasadzeń o wartości do 30 000 EURO.
2799/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Miasta Gdyni skarbnikowi miasta Krzysztofowi Szałuckiemu.
2800/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy KB/368/UI/79-W/2015 z dnia 11.06.2015 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński".
2801/15/VII/P - organizacji spotkania dotyczącego promocji książki „Prawo z ludzką twarzą".
2802/15/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawy i warunków dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2803/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę konsultacji w sprawie dokumentów przetargowych.
2804/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Morskiej 212/45, Kapitańskiej 39/2, Hackiego 27/30, Zbożowej 30, Partyzantów 39 bl. III/87 oraz Rolniczej 12/6.
2805/15/VII/S - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Gdyni oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji.
2806/15/VII/P - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na emisję oferty sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w tygodniku „Newsweek".
2807/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie aktualizacji projektu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych dla inwestycji pn.: „Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo w Gdyni".
2808/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy oświetlenia w 3 lokalizacjach w Gdyni.
2809/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: "Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".
2810/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni".
2811/15/VII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na prowadzenie działalności teatralnej oraz punktu wsparcia dla organizacji pozarządowych w pomieszczeniach podziemi dworca PKP Gdynia Główna w roku 2015, ogłoszonego zarządzeniem nr 2299/2015/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 czerwca 2015 r.
2812/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5 186 000 EURO na robotę budowlaną, Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap III.
2813/15/VII/S - udzielenia zgody na naprawę regałów przesuwnych w archiwum Referatu Dowodów Osobistych o wartości do 30 000 EURO.
2814/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę mebli biurowych, w tym krzeseł dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EURO.
2815/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sezamowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2816/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO dla zadania pn.: „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni".
2817/15/VII/P - realizacja projektu "Oblicza Polonii: mieszkańcy Hamtramck".
2818/15/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
2819/15/VII/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu etapu III remontu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radkego 36/40.
2820/15/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany międzynarodowej.
2821/15/VII/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.
2822/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Gdyni oraz zarządzenie w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Gdyni.
2823/15/VII/M - wyznaczenia miejsc, wprowadzenia zasad palenia ognisk i korzystania z urządzeń do grillowania na terenach gminnych.
2824/15/VII/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 21.07.2015
Data udostępnienia informacji: 27.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2015 13:56 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski