Z dnia 2015-07-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-07-14 w sprawie:
2686/15/VII/S - zakupu publikacji dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
2687/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
2688/15/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych Nr 4.
2689/15/VII/M - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Siwickiej dyrektorowi jednostki budżetowej Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.
2690/15/VII/M - wykonania rozbiórki pawilonu usługowego przy ul. Partyzantów usytuowanego na gminnej działce nr 820/94 KM 59 wraz z dociepleniem ściany sąsiedniego budynku i zagospodarowaniem terenu.
2691/15/VII/M - wyrażenia zgody na wykonanie robót remontowych w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Śląskiej 31 przez najemcę Pana Sławomira Mileckiego działającego jako FOXPOLAND Sp. z o.o.
2692/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołów wokalnych „Granda", „Luz" i „Wiercipięty" z Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Talentów „Viva la France" w Paryżu.
2693/15/VII/O - dofinansowania realizacji programu „ Profilaktyka a Ty" organizowanego przez Komendę Miejską Policji dla uczniów gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2694/15/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Bydgoskiej.
2695/15/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięcia inwestycyjnego.
2696/15/VII/R - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
2697/15/VII/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Panem Pawłem Mikulskim oraz Panią Liną Daukšaitè umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej 35A w Gdyni.
2698/15/VII/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Panią Aliną Anną Markiewicz oraz Panem Piotrem Marianem Markiewicz umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Chlebowej 19 w Gdyni.
2699/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
2700/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
2701/15/VII/O - wyrażenia zgody na przekazanie Gimnazjum nr 3 w Gdyni zestawów komputerowych należących do VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni..
2702/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
2703/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 20 do Chorwacji i Grecji na Mistrzostwa Europy w Szachach oraz na Mistrzostwa Świata w Szachach.
2704/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na realizację działań informacyjno- edukacyjnych w związku z udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2015 r.
2705/15/VII/P - zmiany umowy Nr KB/209/PON/2/W/2011 zawartej dnia 18 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Gdyni.
2706/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla Pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku.
2707/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku.
2708/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji terenu zieleni Przedszkola nr 52 o wartości do 30 000 EURO.
2709/15/VII/S - organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta Gdyni, trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.
2710/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych dla referatów mających siedzibę przy ul. 10 Lutego 33.
2711/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni".
2712/15/VII/R - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na usługę opracowania koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu".
2713/15/VII/R - zmiany umowy na usługę opracowania projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych dla dwóch obszarów funkcjonalnych w północno - wschodniej części województwa pomorskiego oraz przeprowadzenia warsztatów związanych tematycznie z opracowywanymi dokumentami w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
2714/15/VII/M - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie na powierzenie realizacji zadania polegającego na działaniu w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach programu „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok - Sopot"
2715/15/VII/P - sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego - garażu numer 51 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1438/4, KM 58, obręb Gdynia.
2716/15/VII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego - garażu numer 2 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1434/4, KM 58, obręb Gdynia.
2717/15/VII/P - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Karwiny" umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości stanowiących działki drogowe.
2718/15/VII/P - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy / Portowej.
2719/15/VII/P - dodruku książki dla dzieci pt. „Gdynia".
2720/15/VII/P - zakup upominków okolicznościowych.
2721/15/VII/P - organizacji obiadu dla delegacji francuskiej w dniu 16.07.2015 r.
2722/15/VII/P - przeniesienia autorskich praw majątkowych do tekstu mapy spacerowej pt. „Mam marzenie i nie zawaham się je spełnić".
2723/15/VII/P - zawarcia umowy dotacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz umowy partnerskiej z Muzeum Emigracji na realizację projektu: „Oblicza Polonii: mieszkańcy Hamtramck".
2724/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola".
2725/15/VII/U - sprawie akceptacji zmian treści umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola".
2726/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie robót związanych z inwestycją pn:„Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopolskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej".
2727/15/VII/U - zmiany zarządzenia Nr 2580/15/VII/U z dnia 30.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy Nr KB/70/UI/16-W/2015 z dnia 17.02.2015r. o wykonanie robót budowlanych:„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego, realizowana w ramach Projektu pn: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
2728/15/VII/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".
2729/15/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie zadania: „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".
2730/15/VII/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie zakupu artykułów elektrycznych na potrzeby UMG w 2015 r o wartości do 30 000 EURO
2731/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych PN.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".
2732/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO w zakresie sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko siedmiu projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych opracowanych dla obszarów funkcjonalnych Dolina Logistyczna oraz Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w ramach projektu "NORDA - Północny Biegun Wzrostu".
2733/15/VII/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w 2015 roku.
2734/15/VII/M - udzielenie zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na przygotowanie projektu kartki okolicznościowej.
2735/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto.
2736/15/VII/M - zawarcia Porozumienia celem wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na kompleksową dostawę gazu dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz innych Gmin działających w partnerstwie: Metropolitarne Forum Wójtów, Burmistrzów, prezydentów i Starostów - NORDA, a także z jednostkami organizacyjnymi i spółkami komunalnymi tych gmin i powiatu, wyznaczającego Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Gdyni jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.
2737/15/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę organizacji i przygotowania dokumentacji dla Gminy Miasta Gdynia i jej jednostek organizacyjnych działającej w partnerstwie: Metropolitarne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów - NORDA do postępowania przetargowego na kompleksową dostawę gazu.
2738/15/VII/S - udzielenie zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczeniem urzędowych obwieszczeń w referendum ogólnokrajowym.
2739/15/VII/S - udzielenia zamówienia na wykonanie remontu tarasu znajdującego się na dziedzińcu budynku przy ul. 10-go Lutego 24 o wartości do 30 000 EURO.
2740/15/VII/P - wykonanie ulotek i plakatów z zakresu bezpieczeństwa.
2741/15/VII/S - zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 14.07.2015
Data udostępnienia informacji: 27.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2015 13:51 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski