Z dnia 2015-07-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-07-07w sprawie:
2603/15/VII/K - zmiany budżetu Miasta Gdyni na rok 2015.
2604/15/VII/K -zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok.
2605/15/VII/K -zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
2606/15/VII/S -zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni.
2607/15/VII/P - udzielenia zamówienia uzupełniającego na usługi geodezyjne.
2608/15/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji
2609/15/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni.
2610/15/VII/P - upowszechnienie wiedzy dotyczącej idei samorządu terytorialnego
2611/15/VII/P - organizacji festiwalu literatury pn. IV Nadmorski Plener Czytelniczy.
2612/15/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na promocję miasta Gdyni.
2613/15/VII/P - wykupienia domeny i usługi hostingowej dla strony internetowej XIII Konferencji Generalnej Związku Miast Bałtyckich.
2614/15/VII/P - wykonania tablicy poświęconej Franciszce Cegielskiej.
2615/15/VII/P - zakupu praw autorskich do zdjęcia Franciszki Cegielskiej.
2616/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą Wydział Artystyczny.
2617/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą Inkubator Aktywności Rodziny.
2618/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Bieszczady, czyli lato w siodle".
2619/15/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Pegaz.La na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "DDA - pomoc i wsparcie".
2620/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na druk materiałów promujących miasto.
2621/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na publikację reklamy prasowej
2622/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na publikację reklamy prasowej.
2623/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EURO, na remont nawierzchni leśnej trasy rowerowej.
2624/15/VII/M - zmiany zarządzenia dotyczącego akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Polska Sp. z o.o.
2625/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na prowadzenie serwisu internetowego Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA.
2626/15/VII/M - wykonania dokumentacji technicznej rozbiórki gminnego podziemnego składu opału przy ul. Starowiejskiej 42-48.
2627/15/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 do wystąpienia w imieniu Gminy Miasta Gdyni o pozwolenie na wykonanie rozbiórki gminnego podziemnego składu opału przy ul. Starowiejskiej 42-48 oraz dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla ww. rozbiórki.
2628/15/VII/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Chylonia.
2629/15/VII/O - refundacji kosztów organizacji warsztatów edukacyjnych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 20.
2630/15/VII/P - zakupu osuszacza powietrza do samochodu Renault M 210 Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie.
2631/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń bylin i roślin rabatowych o wartości do 30 000 EURO.
2632/15/VII/P - wyrażenia zgody o wystąpienie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego (ul. Morska).
2633/15/VII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia pomieszczenia użytkowego przy ul. Warszawskiej 45 w Gdyni.
2634/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Biskupa Dominika, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
2635/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pionierów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2636/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kołłątaja przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
2637/15/VII/P - przeprowadzenia projektu pn. „Letnie koncerty przy Źródle".
2638/15/VII/O -zmiany zarządzenia nr 15710/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia regulaminu konkursów na najlepszego absolwenta gdyńskiej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej za wyniki w nauce oraz najlepszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał najwyższy wynik na maturze z języka angielskiego.
2639/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 30 000 EURO, na wykaszanie chwastów i niszczenie barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych.
2640/15/VII/S - powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.
2641/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na wykonanie nowych i renowację zniszczonych dystrybutorów torebek na psie nieczystości.
2642/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na wykonanie toreb wielorazowego użytku.
2643/15/VII/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EURO na opracowanie orzeczenia technicznego elementów konstrukcyjnych dachów wraz z obliczeniami i rysunkami w budynku Przedszkola Nr 21 przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni.
2644/15/VII/M - remontu etażowej instalacji grzewczej w gminnym lokalu mieszkalnym Nr 7 przy ul. Janka Wiśniewskiego 9 w Gdyni.
2645/15/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 44/8.
2646/15/VII/M - sprawie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
2647/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17,19,21 (Benisławskiego 21 kl. A m. 5).
2648/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Baumann).
2649/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sezamowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2650/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sezamowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2651/15/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szafranowej.
2652/15/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego.
2653/15/VII/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej wraz z inwentaryzacją dla potrzeb tych audytów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
2654/15/VII/U - uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze Pomorza- Gdynia 2014 r.
2655/15/VII/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni.
2656/15/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego.
2657/15/VII/M - uchylenia zarządzenia nr 2375/1203/MM/46-W/2015 oraz udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na druk i dostawę 80 tysięcy ulotek.
2658/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na organizację strefy promocyjnej Miasta Gdyni.
2659/15/VII/P - wypłaty nagród prezydenta za projekt koncepcyjny zagospodarowania kwartału ulic H. Derdowskiego, J. Waszyngtona, Św. Wojciecha, Portowej i Placu Kaszubskiego w Gdyni.
2660/15/VII/P - zawarcia umowy licencyjnej.
2661/15/VII/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku Zespołu Szkół Nr 11 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21.
2662/15/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 3.
2663/15/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4.
2664/15/VII/P - dodruku map spacerowych pt. "Zagadki architektury Śródmieścia Gdyni" i "Mam marzenie i nie zawaham się je spełnić".
2665/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie roboty budowlanej pn: "Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34".
2666/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie analizy materiałów geodezyjnych w związku z budową ulicy Olgierda w Gdyni dla zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa części ulic Olgierda i Żniwnej".
2667/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa ulicy Apollina i Izydy w Gdyni".
2668/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30 000 EURO na druk informacji Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum.
2669/15/VII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2015 r.".
2670/15/VII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.
2671/15/VII/R - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na usługę wykonania i publikacji wkładek zawierających instrukcję użytkowania systemu TRISTAR dla kierowców i pasażerów komunikacji publicznej.
2672/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na wykonanie wydruku zdjęć na piankach jako elementu kampanii promującej atlas motyli dziennych Gdyni.
2673/15/VII/P - zakupu materiałów promocyjnych.
2674/15/VII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na prowadzenie projektu pod nazwą Gdyńskie Centrum Filmowe w 2015 roku, ogłoszonego zarządzeniem nr 2302/2015/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 czerwca 2015 r.
2675/15/VII/S - udzielenia zamówienia na wycinkę drzew o wartości do 30 000 EURO, pielęgnację cisa o wartości do 30 000 EURO.
2676/15/VII/U - zatwierdzenie wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: "Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 07.07.2015
Data udostępnienia informacji: 27.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2015 13:45 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski