Z dnia 2015-06-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-06-30 w sprawie:
2509/15/VII/K -  zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015.
2510/15/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok.
2511/15/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
2512/15/VII/P -  podjęcia czynności związanych z naborem kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni.
2513/15/VII/U -  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/604/UI/112-W/2014 z dnia 24.09.2014 r. dla zadania pn.: "Budowa tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ul. Podjazd w Gdyni"
2514/15/VII/U  -  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/28/UI/10/W/2013 z dnia 15.01.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138".
2515/15/VII/U -  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/933/UI/195-W/2013 z dnia 22.10.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie".
2516/15/VII/U -  wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego zasady współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Zauchy i Sokoła w Gdyni.
2517/15/VII/R  -  zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a panią Aliną Ireną Hinz oraz panem Jerzym Czesławem Hinz umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 35 w Gdyni.
2518/15/VII/R  -  przyznania dotacji Stowarzyszeniu Abstynenta Klubu „Krokus" na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu maratonów terapeutycznych.
2519/15/VII/M  -  zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania termomodernizacji 6 gminnych budynków mieszkalnych.
2520/15/VII/M  -  usunięcia awarii w przepompowni ścieków sanitarnych oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Dickmana 18÷30 i 38 w Gdyni.
2521/15/VII/M  -  wykonania naprawy uszkodzonych elementów placów zabaw przy ul. Żeglarzy 5-7 i Herberta 7.
2522/15/VII/R  -  zawarcia Aneksu nr UDA-RPPM.03.01.00-00-004/13-01 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.03.01.00-00-004/13-00 projektu pn.: „Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz zakupem nowoczesnego taboru" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
2523/15/VII/M  -  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.
2524/15/VII/M  -  zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, organizacji wydarzenia promocyjnego przy Gdynia InfoBox.
2525/15/VII/M  -  udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na przeprowadzenie akcji promującej Miasto.
2526/15/VII/M  -  zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na publikację reklamy prasowej.
2527/15/VII/M  -  zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na aktualizację projektu ulotki z mapą Gdyni.
2528/15/VII/M  -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2529/15/VII/M  -   wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2530/15/VII/M  -   wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2531/15/VII/M  - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2532/15/VII/M  -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
2533/15/VII/S  -  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę kart kryptograficznych.
2534/15/VII/P  -  zatwierdzenia treści porozumienia w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego.
2535/15/VII/P  -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17,19,21 (Benisławskiego 17 kl. Cm 4)
2536/15/VII/P  -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17,19,21 (Benisławskiego 19 kl. Bm 4).
2537/15/VII/P  -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17,19,21 (Benisławskiego 21 kl. Am 2).
2538/15/VII/P  -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17,19,21 (Benisławskiego 21 kl. Am 7).
2539/15/VII/P  -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17,19,21.
2540/15/VII/P  -  akceptacji treści projektu umowy PN /13/PNG/13/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Nowowiczlińskiej (dz. nr 231/8 KM 3L).
2541/15/VII/P  -  akceptacji treści projektu umowy PN /15/PNG/15/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej (dz. nr 680/132 KM 51).
2542/15/VII/P  -  akceptacji treści projektu umowy PN /16/PNG/16/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Wielkopolskiej (dz. nr 217/72 KM 13).
2543/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 900 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia.
2544/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 387 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia.
2545/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 500 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia.
2546/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1035 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
2547/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
2548/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jarzębinowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2549/15/VII/S  -  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku.
2550/15/VII/M  -  zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wykonanie lotniczej panoramy miasta Gdyni oraz prezentacji na ekranach dotykowych w Gdynia InfoBox.
2551/15/VII/S  -  wyrażenia zgody na remont podłóg w pomieszczeniach biurowych do 30 000 EURO.
2552/15/VII/S  -  wyrażenia zgody na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach UMG o wartości do 30 000 EURO.
2553/15/VII/S  -  wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów dotyczących referendum w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2554/15/VII/P  -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 19 kl. A m. 8).
2555/15/VII/P  -  zmiany zapisów umowy nr SK/1340/MK/1-W/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku na przeprowadzenie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011).
2556/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2557/15/VII/P  -  zakupu książek.
2558/15/VII/P  -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Batorego/Armii Krajowej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
2559/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 250 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia.
2560/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/50 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2561/15/VII/P  -  udzielenia zamówienia uzupełniającego na usługi geodezyjne.
2562/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (mechanika samochodowa-zakładanie gazowych i alarmowych instalacji).
2563/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (mechanika samochodowa).
2564/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (działalność usługowa - kowalstwo artystyczne).
2565/15/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
2566/15/VII/P  -  udzielenia zamówienia do 30.000 EURO na wykonanie indywidualnych świadectw charakterystyki energetycznej budynków posadowionych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia oraz zatwierdzenia treści umowy.
2567/15/VII/U  -  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie roboty budowlanej pn: "Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą".
2568/15/VII/P  -  zawarcie ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 4 ul. Modra 1 kl. A).
2569/15/VII/P  -  zawarcie ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 21 kl. A m.1).
2570/15/VII/P  -  zawarcie ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 19 kl. C m.1).
2571/15/VII/P  -  zawarcie ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 19 kl. D m.10).
2572/15/VII/P  -  zawarcie ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 17 kl. B m. 6).
2573/15/VII/P  -  zawarcie ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17, 19, 21 (Benisławskiego 17 kl. C m. 3).
2574/15/VII/P  -  zawarcie ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22, 20A, 20B, 22A (lokal nr 4 kapitańska 22).
2575/15/VII/O  -  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - sesja letnia i zimowa 2015 r.
2576/15/VII/O  -  refundacji kosztów zakupu nagród dla uczestników Olimpiady Przedszkolaka "Jestem Olimpijczykiem".
2577/15/VII/O  -  udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnic Karwiny i Grabówek.
2578/15/VII/O  -  dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów z gdyńskich szkół na obóz harcerski organizowany przez Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka".
2579/15/VII/O  -  upoważnienia do przeprowadzenia analizy formalnej oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.
2580/15/VII/U  -  wyrażenie zgody na zmianę Nr KB.70/UI/16-W/2015 z dnia 17.02.2015 r. o wykonanie robót budowlanych: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego, realizowana w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim".
2581/15/VII/U  -  wyrażenia zgody na zawarcie umowy z PKP S.A. na trwałe zajęcie gruntu dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR oraz Miejskiej Sieci Szkieletowej na terenie Gdyni.
2582/15/VII/M  -  zmiany zarządzenia w sprawie pozwolenia na rozbiórkę blaszanego garażu przy ul. Unruga 67 w Gdyni - działka nr 772/2 KM 12.
2583/15/VII/M  -  zmiany zarządzenia w sprawie wykonania rozbiórki  blaszanego garażu przy ul. Unruga 67 w Gdyni - działka nr 772/2 KM 12.
2584/15/VII/M  -  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na promocję miasta Gdyni.
2585/15/VII/O  -  wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas wakacji letnich.
2586/15/VII/S  -  zmiany zarządzenia nr 603/15/VII/S.
2587/15/VII/S  -  uiszczenia opłaty sądowej
2588/15/VII/M  -  kierowania spraw na drogę postępowania sadowego i egzekucyjnego.
2589/15/VII/R  -  zawarcia porozumienia z Miastem Gdańsk na realizację zadania polegającego na zapewnieniu jednego miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy.
2590/15/VII/O  -  zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/186/21-w/2013.
2591/15/VII/O  - zawarcia aneksu nr 3/2015 do umowy SK/182/OZ/17-w/2013.
2592/15/VII/R  - przyznania dotacji na realizację zadania prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
2593/15/VII/U  -  przyjęcia Regulaminu wykonywania robót budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni.
2594/15/VII/S  -  zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek za ubezpieczenie caso łodzi motorowych i skutera wodnego Gdyńskiego Centrum Sportu na okres 06.07.2015 - 05.07.2016.
2595/15/VII/P  -  wykonania koncertu przez Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna".
2596/15/VII/M  -  zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wynajem statku.
2597/15/VII/O  -  zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/183/OZ/18-w/2013.
2598/15/VII/O  -  wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie wychowanków, uprawniającej do otrzymania dotacji w roku 2015.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2015
Data udostępnienia informacji: 27.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2015 13:39 Korekta Piotr Wiśniewski
27.07.2015 13:31 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski