Z dnia 2015-06-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-06-23 w sprawie:
2401/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku"
2402/15/VII/P  - wykonanie obrazów o tematyce gdyńskiej
2403/15/VII/P  - organizacji spektaklu w ramach XV Festiwalu „Dwa Teatry"
2404/15/VII/R  - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Pomorskim Zarządem Wojewódzkim na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
2405/15/VII/M  - udzielenia zamówień publicznych do 30 000 EURO w ramach organizacji uroczystości odsłonięcia tablic statków pasażerskich Mein Schiff 4 oraz AIDAdiva
2406/15/VII/P  - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej na rzecz VISTAL Stocznia Remontowa Sp. z o.o. - I
2407/15/VII/P  - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej na rzecz VISTAL Stocznia Remontowa Sp. z o.o. - II
2408/15/VII/P  - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na koszty sądowe i egzekucyjne
2409/15/VII/M  - wykonania remontów 8 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana 18, Dickmana 28, Dickmana 28, Muchowskiego 4B, Świętojańskiej 139 bl. III, Tucholskiej 1, Żeglarzy 5 i Żeglarzy 7
2410/15/VII/O  - wyrażenia zgody na użyczenie torów pływackich na krytej pływalni przy Gimnazjum nr 3 w Gdyni
2411/15/VII/O  - wyrażenia zgody na użyczenie krytej pływalni przy Zespole szkół nr 7 w Gdyni
2412/15/VII/O  - wyrażenia zgody na użyczenie szatni, lodowiska oraz bieżni przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni, ul. Bema 33
2413/15/VII/O  - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołów „Erato" i „Incalzando" z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Bydgoszczy
2414/15/VII/O  - uchylenia zarządzenia nr 1898/15/VII/O z dnia 06 maja 2015 r.
2415/15/VII/O  - uchylenia zarządzenia nr 1899/15/VII/O z dnia 06 maja 2015 r.
2416/15/VII/S  - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EURO na roboty budowlane
2417/15/VII/S  - wyrażenia zgody na zakup koszulek polo dla pracowników UMG do 30 000 EURO oraz akceptacji wyboru oferenta
2418/15/VII/S  - wyrażenia zgody na dostawę czajników i filtrów, lampek biurkowych, wentylatorów oraz kalkulatorów o wartości do 30 000 EURO
2419/15/VII/S  - udziela się zamówienia na wykonanie wykonanie modernizacji systemu alarmowego znajdującego się w pomieszczeniach GCWP o wartości do 30 000 EURO
2420/15/VII/S  - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EURO na dostawę paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2015-1016
2421/15/VII/S  - udzielenia zamówienia publicznego na usługę dzierżawy łącza transmisji danych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni, a placówką zewnętrzną Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18
2422/15/VII/S  - udzielenia zamówienia publicznego na: - dostawę donic o wartości do 30 000 EURO - dostawę krzewów o wartości do 30 000 EURO - wykonanie pielęgnacji rabaty przy ul. Armii Krajowej o wartości do 30 000 EURO
2423/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kameliowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok
2424/15/VII/p  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gorczycowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
2425/15/VII/p  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia
2426/15/VII/p  - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 20B lokal niemieszkalny garaż nr 1
2427/15/VII/P  - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 2 ul. Zielona 28 kl. D)
2428/15/VII/P  - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę za wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
2429/15/VII/O  - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy ze Szpitalami Wojewódzkimi w Gdyni sp. z o.o.
2430/15/VII/S  - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bazy Wiedzy z Zakresu Prawa z Bazą Aktów Własnych oraz ich aktualizację
2431/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury teleinformatycznej w budynkach przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 oraz przy ul. Władysława IV 58
2432/15/VII/S  - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015roku
2433/15/VII/S  - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 Euro na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni szkolenia nt: „Udzielanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew lub krzewów lub ich usunięcie bez wymaganego zezwolenia - nowelizacja ustawy o ochronie przyrody"
2434/15/VII/P  - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty środków na pokrycie kosztów sądowych, w tym biegłych sądowych
2435/15/VII/P  - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Bolesława Krzywoustego
2436/15/VII/P  - przyznania nagród z okazji Dnia Muzealnika 2015
2437/15/VII/P  - zmiany zarządzenia nr 1420/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.03.2015
2438/15/VII/U  - zmieniające zarządzenie w sprawie: wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa Sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34"
2439/15/VII/U  - zmieniające zarządzenie w sprawie: wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania: „Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34"
2440/15/VII/M  - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
2441/15/VII/M  - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
2442/15/VII/M  - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
2443/15/VII/M  - zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (I)" na 2015/2016 rok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2444/15/VII/M  - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowania wspólnego i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowania do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej
2445/15/VII/M  - udzielenia Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do dziesięciu sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, dwunastometrowych, niskopodłogowych, hybrydowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym - CNG
2446/15/VII/M  - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na publikację reklamy prasowej
2447/15/VII/M  - opróżnienia gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Wiejskiej 7 wraz z przynależną komórką lokatorską i Zamenhofa 9
2448/15/VII/P  - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty sądowe / Kopernika 15A lokalu nr 7
2449/15/VII/M  - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2450/15/VII/S  - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207000 EURO na dostawę dwóch samochodów osobowych dla UMG w 2015 r.
2451/15/VII/O  - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów II Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas integracyjnych „I Can speak English" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 35 w Gdyni
2452/15/VII/R  - udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
2453/15/VII/R  - udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
2454/15/VII/R  - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
2455/15/VII/R  - zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
2456/15/VII/R  - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Jezior dyrektorowi jednostki budżetowej „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni"
2457/15/VII/R  - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Przemysławowi Lebiedzińskiemu dyrektorowi jednostki budżetowej „Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka" w Gdyni"
2458/15/VII/R  - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Remigiuszowi Walędziakowi dyrektorowi jednostki budżetowej „Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Gdyni"
2459/15/VII/R  - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
2460/15/VII/R  - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę opracowania graficznego wkładki do biuletynu „Ratusz"
2461/15/VII/S  - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji terenu zieleni przy ul. Orłowskiej o wartości do 30 000 EURO
2462/15/VII/S  - wyrażenia zgody na podpisanie umów o staże studenckie z Sopocką Szkoła Wyższą
2463/15/VII/P  - przyznania nagród na XV Festiwalu „Dwa Teatry"
2464/15/VII/P  - organizacji pobytu w Gdyni delegacji z Kilonii
2465/15/VII/P  - tłumaczenia dokumentów z języka angielskiego
2466/15/VII/U  - uregulowania należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni"
2467/15/VII/U  - wyrażenia zgody na zmianę treści umów na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych"
2468/15/VII/S  - wyrażenia zgody na zakup projektora multimedialnego na potrzeby UMG do 30 000 EURO
2469/15/VII/S  - udzielenia zgody na dostawę ściennej mapy Miasta Gdyni dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EURO
2470/15/VII/M  - powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii funkcjonowania Hal Targowych Gdynia
2471/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Otremba)
2472/15/VII/R  - wykonania pliku graficznego Raportu ze współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
2473/15/VII/R  - zawarcia aneksu nr POIS.08.03.00-00-004/10-03 do umowy nr POIS.08.03.00-00-004/10-00 z dnia 25.05.2011 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2474/15/VII/M  - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EURO na wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
2475/15/VII/M  - zamówienia, do kwoty 30 000 Euro, na publikację reklamy prasowej
2476/15/VII/M  - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 Euro, na organizację wizyty studyjnej
2477/15/VII/O  - ogłoszenia o konkursie
2478/15/VII/O  - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/479/OZ/49-w/2014
2479/15/VII/O  - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 Euro na zakup piór dla najlepszych tegorocznych absolwentów gdyńskich gimnazjów
2480/15/VII/U  - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie zadania: „Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni"
2481/15/VII/O  - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/486/OZ/56-w/2014
2482/15/VII/O  - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/194/OZ/29-w/2013
2483/15/VII/P  - wykonania prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wolności
2484/15/VII/P  - utraty mocy zarządzenia nr 1151/07/V/M z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. 10 Lutego/róg ul. Władysława IV przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy
2485/15/VII/U  - sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie mapy do celów projektowych dla rejonu ulicy Sterników w Gdyni
2486/15/VII/U  - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ul. Potasowej w Gdyni
2487/15/VII/U  - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Partyzantów od nr 27 do ul. Legionów w Gdyni
2488/15/VII/U  - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/544/UI/95-W/2014 z 14.08.2014 r. na opracowanie trzech dokumentacji projektowych
2489/15/VII/R  - o zmianie zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę emisji artykułu sponsorowanego w portalu www.trojmiasto.pl
2490/15/VII/O  - wyrażenia zgody na prowadzenie w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2491/15/VII/O  - wyrażenia zgody na prowadzenie w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2492/15/VII/O  - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2493/15/VII/O  - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2494/15/VII/P  - zmiany zarządzenia nr 2283/2015/VII/P z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2015
2495/15/VII/P  - promocji miasta podczas Gdyńskiego Nocnego Przejazdu Rowerowego
2496/15/VII/U  - zamówienia specjalistycznej korekty przekładu na język angielski książki „20th Century Architecture until the 1960s and its Preservation"
2497/15/VII/U  - zamówienia organizacji spacerów z przewodnikami pod tytułem „Wakacje z architekturą" w celu promocji historycznej architektury śródmieścia Gdyni
2498/15/VII/M  - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na organizację stoiska miasta Gdyni podczas Targów EXPO REAL w Monachium, które odbędą się w dniach 5 - 7 października 2015 roku
2499/15/VII/S  - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie wydruków wielkoformatowych na wystawę „25 la samorządu w wolnej Polsce - Gdynia serdeczna wspólnota obywateli" prezentowanej w Infobox Gdynia
2500/15/VII/O  - udzielania publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
2501/15/VII/R  - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania strategii marki i planu komunikacji marketingowej oraz opracowania i częściowej realizacji programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA wraz z ofertą inwestycyjną oraz utworzenie bazy zasobów gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną, w ramach projektu pn: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 23.06.2015
Data udostępnienia informacji: 27.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2015 13:19 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
27.07.2015 13:13 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski