Z dnia 2015-06-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-06-15 w sprawie:
2356/2015/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
2357/2015/VII/P- zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/148/PD/10-W/2015
2358/2015/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów nr KB/399/UI-90-W/2013 z dnia 31.05.2013 r. oraz KB/281/UI/154-W/2014 z dnia 27.11.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
2359/2015/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego
2360/2015/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinasowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na wsparciu profilaktycznym i terapeutycznym osób z problemem DDA oraz ich rodzin
2361/2015/VII/R - uchylenia regulaminu korzystania z lokalu Urzędu Miasta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
2362/2015/VII/R- powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na prowadzenie „Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych"
2363/2015/VII/R - Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych
2364/2015/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę wykonania bandan dla psów na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
2365/2015/VII/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Panią Krystyną Jagielską - Gasińską umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Leszczynki 74 w Gdyni
2366/2015/VII/M - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania polegającego na działaniu w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach programu „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok - Sopot"
2367/2015/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 7/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
2368/2015/VII/M- zmiany umowy nr KB/278/MB/21-W/2015 z dnia 06.05.2015r. na remont rampy i wykonanie II etapu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40
2369/2015/VII/M - wykonania rozbiórki szopy przynależnej do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 50/4 wraz z uporządkowaniem terenu - działka nr 646/1
2370/2015/VII/M- wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Płk. Dąbka 52A
2371/2015/VII/M- uszczelnienia instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 131/11 w Gdyni
2372/2015/VII/M - wykonania audytów energetycznych gminnych budynków mieszkalnych
2373/2015/VII/M - wykonania termomodernizacji 5 gminnych budynków mieszkalnych
2374/2015/VII/M - wykonania termomodernizacji 6 gminnych budynków mieszkalnych
2375/2015/VII/M- zamówienia , do kwoty 30 000 EURO, na druk i dostawę 80 tysięcy ulotek
2376/2015/VII/M- udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na nagłośnienie Jarmarku Kaszubskiego w Gdynia InfoBox w dniu 28 czerwca 2015 r.
 2377/2015/VII/M- wykonania termomodernizacji 6 gminnych budynków mieszkalnych
2378/2015/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2379/2015/VII/S - zawarcia umowy o opracowanie materiałów do wystawy, aranżację i nadzór merytoryczny nad wystawą w pawilonie InfoBox Gdynia, opracowanie materiałów informacyjnych oraz organizację i koordynację produkcyjną gali z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce
 2380/2015/VII/S - zlecenia firmie Sygnity przeprowadzenia scalenia baz danych aplikacji do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych oraz dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych
2381/2015/VII/P - wykonanie usługi w zakresie dodatkowych kursów pociągów SKM w czasie trwania „Open'er Festival 2015"
2382/2015/VII/P- wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na koszty opłat za wypisy i wyrysy dla celów sądowych
2383/2015/VII/P- wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego /ul. Piłsudskiego 50 blok I
2384/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 6 ul. Zielona 28 kl. A)
2385/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 22 lokal nr 16
2386/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Gen. Józefa Hallera, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2387/2015/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
2388/2015/VII/R - zmiany zarządzenia dotyczącego przyznania dotacji Stowarzyszeniu Świętego Mikołaja Biskupa
2389/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Adm. J. Unruga 150 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
2390/2015/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy al. Zwycięstwa
2391/2015/VII/K- kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2392/2015/VII/R - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na usługę opracowania koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
2393/2015/VII/S- zakupu publikacji dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
2394/2015/VII/M - wykonania remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Lubawskiej 4
2395/2015/VII/M- wykonania rozbiórki części budynku byłej kotłowni przy ul. Śląskiej 48 wraz z przebudową przyłączy sieci cieplej do budynków mieszkalnych przy ul. Śląskiej 48 i 50 - działki nr 1513/390, 1513/391 KM 58
 2396/2015/VII/P- nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rybaków
 2397/2015/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę emisji artykułu sponsorowanego w portalu www.trojmiasto.pl
2398/2015/VII/P - zmiany zarządzenia nr 2301/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.06.2015 r. w sprawie współorganizacji Dziecięcych Wyścigów Rowerkowych
2399/2015/VII/U - akceptacji treści umowy dotyczącej wykonania prac związanych z podłączeniem urządzeń kompaktowego węzła wymiennikowego do instalacji wewnętrznej budynku VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika 34
2400/2015/VII/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu etapu III remontu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 15.06.2015
Data udostępnienia informacji: 18.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2015 14:36 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski