Z dnia 2015-06-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia  2015-06-09 w sprawie:
2296/2015/VII/U- rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo
2297/2015/VII/O- zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 1/14/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 roku
2298/2015/VII/P- zapewnienia oprawy muzycznej podczas uroczystości „Dni Antoniego Abrahama w Wielkim Kacku" w dniu 27 czerwca 2015 r.
2299/2015/VII/P- ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie działalności teatralnej oraz punktu wsparcia dla organizacji pozarządowych w pomieszczeniach podziemi dworca PKP Gdynia Główna w roku 2015
2300/2015/VII/P- organizacji konferencji „Zastosowanie nowoczesnych standardów dotyczących obsługi klienta z niepełnosprawnością"
2301/2015/VII/P- współorganizacji Dziecięcych Wyścigów Rowerkowych
2302/2015/VII/P- ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie projektu pod nazwą Gdyńskie Centrum Filmowe w roku 2015
2303/2015/VII/R- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji Kampanii „Czyste plaże" w roku 2015
2304/2015/VII/R- ustalenia „Procedur przyznawania środków dla rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2015 - 2018" oraz uruchomienia środków na te zadania
2305/2015/VII/S- wyrażenia zgody na zakup urządzeń wielofunkcyjnych Canon MF 6140dn o wartości do 30 000 EURO i akceptacji wyboru oferenta
2306/2015/VII/R- udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę wykonania kopii zapasowej, aktualizacji skryptów i hostingu strony internetowej www.smieciodnowa.pl
2307/2015/VII/R- udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 30 000 EURO w sprawie zlecenia wykonania zabiegu farmakologicznego uśpienia rannego zwierzęcia wraz z utylizacją tuszy
2308/2015/VII/R- udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na wykonanie koszulek jako nagród w Kampanii „Czyste plaże"
2309/2015/VII/R- zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia XVII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
2310/2015/VII/S- Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni
2311/2015/VII/M- udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 30 000 EURO, na druk wydawnictwa Kurier Morski Gdyni
2312/2015/VII/M- udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na utrzymanie na serwerze serwisu internetowego gdyniainfobox.pl wraz z mobilną wersją m.gdyniainfobox.pl
2313/2015/VII/M- wykonania remontu schodów zewnętrznych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 28/7 w Gdyni
2314/2015/VII/O- dofinansowania kosztów organizacji premiery filmu pt. „Miejsce" o IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
2315/2015/VII/O- dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem trzech zespołów gimnastyczek z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Gimnastyczny w Grecji
2316/2015/VII/O- dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum Leonarda da Vinci z Montaigu w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
2317/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chmielnej przeznaczonej do wydzierżawienia
2318/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Adm. Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata/ p. Bistram
2319/2015/VII/O- ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
2320/2015/VII/O- udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne
2321/2015/VII/O- udzielenia zamówienia publicznego na zakup od Parafii św. Mikołaja Biskupa w Gdyni 200 egzemplarzy albumów wydanych z okazji 100 - lecia parafii
2322/2015/VII/O- zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/187/OZ/22-w/2013
2323/2015/VII/P- uchylenia zarządzenia nr 759/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2015 r. i ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
2324/2015/VII/M- przyjęcia treści umowy partnerskiej dotyczącej współorganizacji konferencji „Play with Business IV"
2325/2015/VII/M- wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku Zespołu Szkół Nr 11"
2326/2015/VII/M- udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia dla przedsiębiorców
2327/2015/VII/P- dostępu do internetu dla potrzeb MCZK
2328/2015/VII/P- zmiany zarządzenia nr 943/VII/15/P w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
2329/2015/VII/S- udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiału roślinnego oraz nadzoru nad realizacją nasadzeń przez kibiców Arki Gdyni o wartości do 30 000 EURO
2330/2015/VII/S- zawarcia umowy o wykonanie projektów graficznych do wystawy oraz transport elementów wystawienniczych na wystawę w pawilonie InfoBox Gdynia z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce
2331/2015/VII/S- zawarcia umowy o przeprowadzenie uroczystości wręczenia okolicznościowych medali w czasie obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce w dniu 26 maja 2015 r. w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni
2332/2015/VII/P- zamówienia do kwoty 30 000 EURO na przygotowanie danych statystycznych i ich opracowanie graficzne
2333/2015/VII/M-  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2334/2015/VII/M-  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2335/2015/VII/K- zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
2336/2015/VII/K- zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
2337/2015/VII/M- akceptacji treści umowy dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci wody mineralnej od Coca -Cola HBC Polska Sp. z o.o
2338/2015/VII/S- wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
2339/2015/VII/S- wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
2340/2015/VII/U- zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ul. Świeckiej, ciągu pieszego łączącego ul. Ziołową i Nagietkową, ul. Macierzanki, ul. Koperkowej w Gdyni"
2341/2015/VII/U- udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ul. Świeckiej, ciągu pieszego łączącego ul. :Ziołową i Nagietkową, ul. Macierzanki, ul. Koperkowej w Gdyni"
2342/2015/VII/U- wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/343/UI/69/W/2015 z dnia 01.06.2015 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowy oświetleń w 4 lokalizacjach w Gdyni
2343/2015/VII/U- zmieniające zarządzenie nr 1956/15/VII/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni."
2344/2015/VII/U- wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji polegających na budowie dróg i parkingów rowerowych
2345/2015/VII/K- kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2346/2015/VII/P- osłony meteorologicznej festiwalu Opener
2347/2015/VII/S- udzielenia zamówienia publicznego na asystę techniczną i konserwacja systemu zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy SIDAS
2348/2015/VII/S- zmiany zarządzenia nr 1270/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 marca 2015 w sprawie powierzenia sekretarzowi miasta Jerzemu Zającowi prowadzenia spraw Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
2349/2015/VII/O- udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Witomino
2350/2015/VII/R- udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30000 EURO na świadczenie usług doradczych
2351/2015/VII/R- zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu
2352/2015/VII/P- udziału Gminy Miasta Gdyni w projekcie unijnym „TENTacle - capitalising on TEN-T core network corridors for growth and cohesion"- z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020
2353/2015/VII/u- zawarcia aneksu do umowy o dotację w ramach konkursu "Oszczędne Oświetlenie Pomorza - edycja pilotażowa"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 09.06.2015
Data udostępnienia informacji: 18.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2015 14:33 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski