Z dnia 2015-06-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-06-02 w sprawie:
2222/2015/VII/S- wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207.000 EURO na zakup paliwa samochodowego dla UMG w 2015 i 2016 r.
2223/2015/VII/S- wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207000 EURO na dostawę dwóch samochodów osobowych w 2015 r.
2224/2015/VII/P- przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Tomasza Kowalskiego w Ogólnopolskim Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego
2225/2015/VII/P- zmiany zarządzenia nr 897/15/VII/P z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Open'er Festival 2015, w tym między innymi na pokrycie części honorariów artystów, niektórych elementów technicznych, organizację Strefy Kids Zone oraz różne prace przygotowawcze związane z Open'er Festival 2015
2226/2015/VII/P- przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015
2227/2015/VII/P- organizacji międzynarodowych manewrów morskich BALTOPS 2015 w Gdyni w dniach 05-08.06.2015 r.
2228/2015/VII/P- organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie- Demptowo festynu rodzinnego w dniu 14 czerwca 2015 r.
2229/2015/VII/P- wykonania ryngrafów
2230/2015/VII/P- wykonania projektu tablicy poświęconej Franciszce Cegielskiej
2231/2015/VII/P- organizacji Ladies'Jazz Festiwal 2015
2232/2015/VII/U- rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej
2233/2015/VII/M- realizacji przez Gminę Miasta Gdyni projektu „MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Konkursu Programu Innowacje Społeczne w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia (liderem projektu), Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Laboratorium EE i wskazania budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Gdyni odpowiedzialnych w imieniu Gminy Miasta Gdyni za jego realizację
2234/2015/VII/S- wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
2235/2015/VII/S- udzielenia zamówienia publicznego na wycinkę drzew o wartości do 30 000 EURO
2236/2015/VII/S- wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na wykonanie integracji platformy e-Urząd z systemem SIDAS EZD, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
2237/2015/VII/R- udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro na usługę przygotowania materiałów informacyjnych w ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
2238/2015/VII/R- wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO wykonania badań jakości wód rzeki Kaczej
2239/2015/VII/R- zmiany zarządzenia 1367/15/VII/R, z dnia 17 marca 2015r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015 (zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1664/15/VII/R z dnia 21 kwietnia 2015r.)
2240/2015/VII/R- upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dot. przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2015 r.
2241/2015/VII/M- zlecenia do kwoty 30 000 EURO na wykonanie i montaż reklamy Miasta Gdyni
2242/2015/VII/M- udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na druk naklejek
2243/2015/VII/M- kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2244/2015/VII/M- kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2245/2015/VII/M-  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2246/2015/VII/M-  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2247/2015/VII/P- przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Przystosowanie przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu do efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania"
2248/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Krawieckiej 34 (lokal niemieszkalny garaż nr 9)
2249/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 68 ( lokal nr 15 kl D)
2250/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zbigniewa Herberta 4 (lokal nr 12)
2251/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 1 ul. Zielona 26 kl. A)
2252/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 2 ul. Zielona 26 kl. B)
2253/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 3 ul. Modra 1 kl.A)
2254/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 5 ul. Modra 1 kl. C)
2255/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 10 ul. Zielona 26 kl. B)
2256/2015/VII/P- ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Migdałowa - Bazyliowa - A
2257/2015/VII/P- ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Migdałowa - Bazyliowa - B
2258/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego przeznaczonej do wydzierżawienia
2259/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2260/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 116A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2261/2015/VII/P- rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian"
2262/2015/VII/P- ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Gdyni
2263/2015/VII/P- organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Chylonia koncertu w Parku Kilońskim w dniu 18 lipca 2015 r.
2264/2015/VII/P- projektu i druku plakatów informacyjnych oraz ulotki okolicznościowej na stoisko gdyńskie podczas Kieler Woche 2015
2265/2015/VII/S- ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2015"
2266/2015/VII/S- udzielenia zamówienia publicznego na dostawę roślin i materiałów ogrodniczych o wartości do 30 000 EURO
2267/2015/VII/M- akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 Euro, na organizację Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 w dniu 9 października 2015
2268/2015/VII/O- wyrażenia zgody na użyczenie sali dydaktycznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni
2269/2015/VII/O- wyrażenia zgody na użyczenie dwóch pomieszczeń mieszczących się w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni przy ul. Bema 33
2270/2015/VII/M- wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
2271/2015/VII/M- zamówienia do kwoty 30 000 EURO, na utrzymanie portalu www.gdyniaturystyczna na serwerze zewnętrznym przez okres 2 lat oraz utworzenie mobilnej wersji portalu
2272/2015/VII/P- zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni
2273/2015/VII/P- wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Elizy Orzeszkowej 13 m 7
2274/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 176 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
2275/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 248 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
2276/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2277/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 15A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2278/2015/VII/P- zmiany zarządzenia nr 1989/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2015r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2279/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2280/2015/VII/M- udzielenia zamówienia do kwoty 30000 EURO na organizację szkolenia dla gdyńskich przedsiębiorców
2281/2015/VII/M- nabycia, do kwoty 30000 EURO, licencji do trzech fotografii barwnych
2282/2015/VII/M- zamówienia, do kwoty 30000 EURO, na wykonanie materiałów promocyjnych
2283/2015/VII/P- uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2015
2284/2015/VII/S- udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 Euro na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych nt: „Język angielski z elementami języka biznesowego" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2285/2015/VII/U- udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn.:„Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo w Gdyni"
2286/2015/VII/P- zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na zakup materiałów statystycznych dot. Gdyni
2287/2015/VII/S- udzielenia zgody na dostawę krzeseł dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EURO
2288/2015/VII/S- udziela się zamówienia na wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach UMG wartości do 30 000 EURO
2289/2015/VII/R- udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na przeprowadzenie badań podejścia mieszkańców gminy Gdynia do systemu gospodarowania odpadami
2290/2015/VII/P- wynajmu kontenera Sanipor
2291/2015/VII/R- udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro na zakup nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29
2292/2015/VII/R- przyznania dotacji Stowarzyszeniu Świętego Mikołaja Biskupa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego
2293/2015/VII/P- współorganizacji konferencji
2294/2015/VII/P- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 2086/15/VII/K z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni
2295/2015/VII/K- oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 2088/15/VII/K z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za rok 2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 02.06.2015
Data udostępnienia informacji: 18.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2015 14:33 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski