Z dnia 2015-05-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-05-26 w sprawie:
2128/2015/VII/K- zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
2129/2015/VII/K- zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
2130/2015/VII/K- zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
2131/2015/VII/P- organizacji benefisu urodzinowego Przemka Dyakowskiego
2132/2015/VII/P- zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche"
2133/2015/VII/U- zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/109/UI/27/W /2013 z dnia 05.02.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni w części ulic Olgierda i Żniwnej"
2134/2015/VII/R- przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych
2135/2015/VII/S- zmiany zarządzenia rr 1805/2015/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęć związanych z obchodami 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce
2136/2015/VII/R- zmiany składu Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" oraz aktualizacji Podręcznika wewnętrznych procedur wdrażania projektu
2137/2015/VII/R- zmieniające skład Zespół ds. realizacji Projektu Partnerskiego pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" oraz aktualizacji procedur wdrażania projektu
2138/2015/VII/R- udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30000 EURO na usługę przedłużenia abonamentu domeny internetowej pies.gdynia.pl
2139/2015/VII/R-zawarcia Umowy Szczegółowej nr 4 z Gminą Miasta Gdańsk i Gminą Miasta Sopot regulującej rozliczenie części kosztów dotyczących projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" pomiędzy Partnerami
2140/2015/VII/P- zmiany zarządzenia nr 9236/12/V/P w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z KM PSP na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb MCZK i GCO
2141/2015/VII/R- ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na wsparciu profilaktycznym i terapeutycznym osób z problemem DDA oraz ich rodzin
2142/2015/VII/R- powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
2143/2015/VII/M- ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na działaniu w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach programu „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok - Sopot"
2144/2015/VII/M- zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (I)" na 2015/2016 rok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2145/2015/VII/M- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
2146/2015/VII/M- udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
2147/2015/VII/M- udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
2148/2015/VII/M- udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na pokrycie kosztów związanych z organizacją Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni w dniu 9 czerwca 2015 roku na terenie Hali "Gdynia Arena"
2149/2015/VII/M- zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na realizację świadczeń promujących miasto
2150/2015/VII/M- zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na emisję na portalu trojmiasto.pl reklam elektronicznych promujących miasto
2151/2015/VII/M- wykonanie audytów energetycznych gminnych budynków mieszkalnych
2152/2015/VII/M- uregulowania opłaty za uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej budynku filii Żłobka Niezapominajka przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni
2153/2015/VII/M- wykonania termomodernizacji w 5 gminnych budynkach mieszkalnych
2154/2015/VII/M- wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 21/1 w Gdyni
2155/2015/VII/M- wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej rozbudowywanego Przedszkola Nr 21 przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni
2156/2015/VII/M- zgłoszenia zamiaru likwidacji okienek piwnicznych i świetlików w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
2157/2015/VII/M- likwidacji okienek piwnicznych i świetlików w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
2158/2015/VII/M- wykonania remontów 7 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Kapitańskiej 16, Morskiej 72, Morskiej 74, Morskiej 91, Morskiej 95 i Witomińskiej 34
2159/2015/VII/M- wykonania zabezpieczenia gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana 38, Harcerskiej 7 i Legionów 52 w Gdyni
2160/2015/VII/M- uregulowanie zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych Chrzanowskiego 14 oraz Legionów 68-72 w Gdyni wynikających z kosztów zarządu nieruchomością wspólną
2161/2015/VII/M- wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2162/2015/VII/M-  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2163/2015/VII/O- zmiany zarządzenia nr 1176/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03 marca 2015 roku oraz zawarcia aneksu nr 1/2015 do umowy nr KB/207/OZ/10-W/2015
2164/2015/VII/O- dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem drużyny piłki ręcznej chłopców z Zespołu Szkół nr 10 na Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej w Głuchołazach
2165/2015/VII/O- wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla Przedszkola Niepublicznego ,, Ochronka''
2166/2015/VII/K- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2014
2167/2015/VII/K- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni za rok 2014
2168/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 7 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2169/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zbożowej przeznaczonej do wydzierżawienia
2170/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Złotej 1 A przeznaczonej do wydzierżawienia
2171/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 80 (lokal nr 11 kl B)
2172/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131 (lokal nr 2 kl 125)
2173/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 190, 190A, Kasztanowej 1 (lokal nr 12 w budynku przy Al. Zwycięstwa 190)
2174/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S Dąbka 197-199, 201-205 (lokal nr 4 w budynku przy ul. Płk S Dąbka 203 kl. B)
2175/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 6 ul. Modra 1 kl. B)
2176/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 ( lokal nr 4 ul. Modra 1 kl.C)
2177/2015/VII/P- zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 ( lokal nr 8 ul. Zielona 26 kl. B)
2178/2015/VII/P- ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 27-29 w Gdyni
2179/2015/VII/P- ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 19-25 kl. 21
2180/2015/VII/P- ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 19-25 kl. 19
2181/2015/VII/P-  rozwiązania z Wojskową Spółdzielnią Budowy Domów Jednorodzinnych „Dąbrowa" w Gdyni w likwidacji umowy użytkowania wieczystego w stosunku do działek znajdujących się w pasach drogowych ulic Kameliowej i Gorczycowej
2182/2015/VII/P-  powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku"
2183/2015/VII/P-  promocji miasta podczas Wielkiego Przejazdu Rowerowego
2184/2015/VII/P-  wykonania materiałów promocyjnych na Kieler Woche 2015
2185/2015/VII/P- wykonania okolicznościowych pamiątek na potrzeby uroczystości jubileuszowych 70.lecia Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera" w Gdyni
2186/2015/VII/P-  sprawie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2187/2015/VII/P-  sprawie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2188/2015/VII/P-  sprawie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2189/2015/VII/M-  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2190/2015/VII/P- organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Chylonia i Rady Dzielnicy Gdynia Cisowa Święta Ulicy Chylońskiej
2191/2015/VII/P- organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu rodzinnego dla mieszkańców w dniu 7 czerwca 2015 r.
2192/2015/VII/R- upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
2193/2015/VII/U- udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015-2035
2194/2015/VII/S- udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO przeprowadzenie remontu pomieszczeń w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdyni oraz wyboru oferenta
2195/2015/VII/R- udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę przygotowania i wydruku materiałów promocyjnych
2196/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Komandorskiej 17-19 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
2197/2015/VII/P- ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 100 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
2198/2015/VII/P- zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji reportażu telewizyjnego pod tytułem „Gdynia bez barier"
2199/2015/VII/P- wizyty delegacji z Karlskrony w Gdyni w dniu 08.06.2015 r.
2200/2015/VII/U- akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
2201/2015/VII/U- udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej tj.: szafki oświetleniowej „MSO Witomińska parking" w ramach zadania pn.: „Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
2202/2015/VII/U- zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych"
2203/2015/VII/O- dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Zespół Szkół nr 14 w Gdyni w ramach obchodów Roku Franciszki Cegielskiej
2204/2015/VII/O- dofinansowania kosztów wyjazdu edukacyjnego do Warszawy grupy uczniów z Gimnazjum nr 4 w ramach realizacji programu „Poznam zanim zobaczę"
2205/2015/VII/O-  dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych „Zaproś naukowca do szkoły" oraz „Poznaj pracę biologa" organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych
2206/2015/VII/R- zawarcia aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie nr 00031-61722-OR1100020/10 z 15 lutego 2011 r. dla projektu pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu- etap II" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"
2207/2015/VII/P- wykonania strony internetowej XIII Konferencji Generalnej Związku Miast Bałtyckich
2208/2015/VII/M- udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 euro na publikację reklamy prasowej
2209/2015/VII/S- udzielenia zamówienia publicznego na asystę techniczna i konserwację „Systemu informatycznej obsługi dochodów miasta"
2210/2015/VII/S- udzielenia zgody na dostawę regałów magazynowych dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 euro
2211/2015/VII/S- udzielenia zgody na zamówienie usługi polegającej na wykonaniu tablic magnetycznych dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 euro
2212/2015/VII/S- udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do sieci Internet dla Straży Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 26.05.2015
Data udostępnienia informacji: 18.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2015 14:34 Korekta Piotr Wiśniewski
18.06.2015 14:31 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski