Z dnia 2015-05-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-05-19 w sprawie:
2023/2015/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
2024/2015/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
2025/2015/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
2026/2015/VII/P - organizacji gali XVI edycji konkursu „Gdynia bez barier"
2027/2015/VII/P - organizacji gali IX edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni"
2028/2015/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego terapii zaburzeń żywienia u osób niepełnosprawnych
2029/2015/VII/P -rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych dorosłych osób niepełnosprawnych
2030/2015/VII/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla muzyka jazzowego i animatora kultury Przemka Dyakowskiego z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin
2031/2015/VII/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2015
2032/2015/VII/P - organizacji imprezy samochodowej pod nazwą 3. Rajd Matek
2033/2015/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę wykonania promocyjnych przypinek
2034/2015/VII/R -zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Panią Bożeną Wolnikowską umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej
2035/2015/VII/R - aneksu nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-05 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
2036/2015/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na wsparciu profilaktycznym i terapeutycznym osób z problemem DDA oraz ich rodzin
2037/2015/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 roku
2038/2015/VII/M - usunięcia awarii sterownika stacji zmieszania pompowego w budynku przy ul. Śląskiej 51 kl. V w Gdyni
2039/2015/VII/M - likwidacji szamba i podłączenia budynku przy ul. Jałowcowej 21 do kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej
2040/2015/VII/M - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
2041/2015/VII/M - usunięcie nieszczelności instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego w Gdyni
2042/2015/VII/M - zabezpieczenia pustostanu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Olgierda 89 w Gdyni
2043/2015/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej, w związku z zajęciem części działki gminnej przez budynek należący do właściciela nieruchomości położonej przy ul.Akacjowej 1
2044/2015/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej w Gdyni
2045/2015/VII/M - wykonania rozbiórki zabudowań gospodarczych przy ul. Puckiej 100 i 100A Gdyni - działka nr 112/23 KM 16
2046/2015/VII/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni
2047/2015/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Sportowej 14 w Gdyni
2048/2015/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni
2049/2015/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 110 w Gdyni
2050/2015/VII/M - wykonania remontu dachu zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
2051/2015/VII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Scandinavia AB
2052/2015/VII/M - podpisania umowy o współpracy
2053/2015/VII/M - wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasta Gdyni pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Gdyni
2054/2015/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wykonanie map w formie plakatu oraz ekspozytorów na turystyczne materiały informacyjne wraz z montażem w pojazdach ZKM
2055/2015/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na opracowanie logotypów na potrzeby projektów realizowanych przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
2056/2015/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na publikację reklamy prasowej
2057/2015/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EURO, na organizację konferencji prasowej inaugurującej sezon letni
2058/2015/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego - bieżni boiska Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
2059/2015/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2060/2015/VII/P - przyłączenia do sieci elektroenergetycznej kamery nr 100 systemu monitoringu wizyjnego miasta
2061/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Adm. Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata/ p. Chodkowski
2062/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Adm. Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata/ p. Jaroszewska
2063/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej o pow. 15.75 m² przeznaczonej do wydzierżawienia
2064/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do wydzierżawienia
2065/2015/VII/P - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian
2066/2015/VII/R - zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych dla dwóch obszarów funkcjonalnych w północno - wschodniej części województwa pomorskiego oraz przeprowadzenia warsztatów związanych tematycznie z opracowywanymi dokumentami w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
2067/2015/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ulicy Morskiej w Gdyni"
2068/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro na opracowanie opinii o pochodzeniu gleby występującej w granicach działek przewidzianych do wyłączenia z produkcji rolniczej i przeznaczonych pod budowę miejsc postojowych i chodnika przy ul. Staffa i Kruczkowskiego
2069/2015/VII/P - zawarcia umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
2070/2015/VII/P - zawarcia umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Abrahama 50-56 w Gdyni
2071/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia
2072/2015/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
2073/2015/VII/P - zmiany zarządzenia nr 13425/14/VI/P w sprawie zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1332/PK/29-w/2009 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
2074/2015/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego, kodowanie oraz uzupełnienie treścią strony internetowej „Informator szkół ponadgimnazjalnych"
2075/2015/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu dwóch uczniów z X Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunem do Tallina w Estonii w ramach kontynuacji międzynarodowego projektu The Baltic Sea Project
2076/2015/VII/O - refundacji kosztów zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Baśniobór"
2077/2015/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 Euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowy oświetlenia w 4 lokalizacjach w Gdyni
2078/2015/VII/U - zamówienia redakcji artykułów do wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja"
2079/2015/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2080/2015/VII/P - organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka./
2081/2015/VII/R - zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej oraz wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
2082/2015/VII/R - zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej oraz wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
2083/2015/VII/R - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej oraz wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
2084/2015/VII/R - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej oraz wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
2085/2015/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w Gdyni za rok 2014
2086/2015/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2015
2087/2015/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2014 rok
2088/2015/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za rok 2014
2089/2015/VII/O - przekazanie środków finansowych dla gdyńskich placówek oświatowych z okazji jubileuszy
2090/2015/VII/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn.:„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
2091/2015/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 10 Lutego 11
2092/2015/VII/S - sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem wykonania oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w UMG w latach 2015 i 2016
2093/2015/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie akceptacji wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 Euro na ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
2094/2015/VII/S - udzielenia zgody na dostawę torby zakupowej na kółkach dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EURO
2095/2015/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji i wsparcia oprogramowania Lansweeper
2096/2015/VII/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni"
2097/2015/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnymi" oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń
2098/2015/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę ziemi urodzajnej o wartości do 30 000 EURO
2099/2015/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie opinii ornitologicznej o wartości do 30 000 EURO
2100/2015/VII/U - zamówienia druku wersji angielskiej wydawnictwa pokonferencyjnego „20th Century Architecture until the 1960s and its Preservation"
2101/2015/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/10/60/UI/211-W/2013 z dnia 28.11.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budowy i odtworzenie nawierzchni drogowej w ul. Rybaków w Gdyni
2102/2015/VII/U - uregulowania należności za uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo"
2103/2015/VII/U - wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą poprzez likwidację istniejącej i budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem nawierzchni w ulicach Zauchy, Gierdziejewskiego, Dulina, Sokoła i Chwarznieńskiej", w części dotyczącej ulic Zauchy i Sokoła
2104/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka pomiędzy budynkami przy ul. Gniewskiej 24A-26 w Gdyni"
2105/2015/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania: „Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą"
2106/2015/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą"
2107/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na geodezyjne wytyczenie w terenie strefy montażowej pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej dla umożliwienia dokładnej inwentaryzacji zieleni
2108/2015/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika 34"
2109/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem II tury wyborów prezydenckich w dniach 23-25 maja 2015 r.
2110/2015/VII/S - zakupu prenumeraty prasy dla UM Gdyni w 2015 r.
2111/2015/VII/M - udzielenia zamówienia na kompleksową organizację prezentacji wystawy designu pn: „Smak przedmiotu" w związku z realizacją projektu pn: „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.6.1.: Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 1.6.1_2.
2112/2015/VII/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika 34"
2113/2015/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 2014
2114/2015/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2014
2115/2015/VII/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych, druków i usług transportowych do wartości 30 000 EURO oraz akceptację wyboru oferenta
2116/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
2117/2015/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2118/2015/VII/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kurpiowskiej 25 w Gdyni
2119/2015/VII/P - przekazanie środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 20.05.2015
Data udostępnienia informacji: 26.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2015 14:10 Korekta Piotr Wiśniewski
26.05.2015 14:09 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski