Z dnia 2015-05-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-05-13 w sprawie:
1960/2015/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i K. Górskiego
1961/2015/VII/P - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni
1962/2015/VII/U - przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do konkursu „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2015) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
1963/2015/VII/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/398/RI/3-W/2013 na przeprowadzenie audytów kwalifikowalności wydatków w ramach projektu pn.: Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance
1964/2015/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.19.2012)
1965/2015/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1966/2015/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1967/2015/VII/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników XVIII Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych oraz III Zawodów Komputerowych dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni i Ligę Obrony Kraju
1968/2015/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji: Kursu Młodzieżowych Organizatorów Turystyki, Konkursu Wiedzy o Turystyce, Kursu dla opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK i PTSM, Konkursu Wiedzy o Marynarce Wojennej
1969/2015/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Gimnazjum Nr 1 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
1970/2015/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Gimnazjum Nr 4 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
1971/2015/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkól nr 12 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
1972/2015/VII/P - zakupu materiałów budowlanych na wymianę pokrycia dachowego magazynku podręcznego w budynku OSP Gdynia - Wiczlino
1973/2015/VII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015, ogłoszonego zarządzeniem nr 1597/2015/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2015 r.
1974/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 20 lokal nr 14
1975/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 79 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1976/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Ryllman)
1977/2015/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej
1978/2015/VII/P - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialne i sądowe w związku z ustanowieniem nieodpłatnej służebności na rzecz Gminy Miasta Gdynia przy ul. Kameliowej
1979/2015/VII/P - promocji miasta
1980/2015/VII/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pisarza Andrzeja Perepeczki z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy twórczej
1981/2015/VII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/933/PD/60-W/2014
1982/2015/VII/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/236/PK/7-w/2015 dot. kompleksowej obsługi odłowu zwierzyny łownej
1983/2015/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1984/2015/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Pelczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni"
1985/2015/VII/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na dostawę sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
1986/2015/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
1987/2015/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
1988/2015/VII/P - udzielenia zamówienia do 30.000 EURO na wykonanie mapy do celów sądowych oraz w sprawie zatwierdzenia treści umowy
1989/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1990/2015/VII/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów X Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych klas młodszych, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 10 w Gdyni
1991/2015/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30 000 EURO na usługę koszenia traw, dostawę ziemi oraz żwiru, dostawę materiału roślinnego
1992/2015/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na produkcję materiałów filmowych promujących miasto
1993/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Pelczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni"
1994/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie prac remontowych zewnętrznych elewacji muszli koncertowej na Placu Grunwaldzkim w ramach zadania pn.: „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę"
1995/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie tablicy informacyjnej o korzystaniu z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
1996/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 48 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31 marca 2016 roku
1997/2015/VII/P - nieruchomości położonej przy ul. Hugo Kołłątaja 8 - Powiatowy Urząd Pracy
1998/2015/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 Euro, na przygotowanie projektu reklamy
1999/2015/VII/M - udzielenia zamówienia na wykonanie kompleksowych tłumaczeń polsko-włoskich oraz angielsko-włoskich w związku z realizacją projektu p.n. „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.6.1.: Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 1.6.1_2.
2000/2015/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na zakup czasu antenowego poprzez współfinansowanie programu emitowanego na kanałach TVN 24 oraz TVN Meteo Active
2001/2015/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EURO, na publikację reklam
2002/2015/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział Morski w Gdyni
2003/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.: „Roboty drogowe w ul. Promiennej i ul. Harcerskiej oraz przy kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni"
2004/2015/VII/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na dostawę, instalację i wdrożenie elektronicznej platformy do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawę i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
2005/2015/VII/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
2006/2015/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na wykonanie stałej tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II"
2007/2015/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
2008/2015/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
2009/2015/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
2010/2015/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
2011/2015/VII/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2015
2012/2015/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 30 000 EURO Caritas Archidiecezji Gdańskiej na realizację zadania: „rehabilitacja dla mieszkańców dzielnicy"
2013/2015/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 EURO na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej"
2014/2015/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej"
2015/2015/VII/M - organizacji Gali Finałowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2015" w dniu 1 czerwca 2015 r."
2016/2015/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro na przeprowadzenie szkolenia w ramach współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
2017/2015/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EURO na druk wydawnictwa turystycznego
2018/2015/VII/M - zawarcia umowy objęcia patronatem
2019/2015/VII/M - podpisania umowy partnerskiej
2020/2015/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja
2021/2015/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego
2022/2015/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z pobytem w Gdyni uczniów z Włoch w ramach wymiany międzynarodowej z Zespołem Sportowych Szkół Ogólnokształcących

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 13.05.2015
Data udostępnienia informacji: 26.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2015 14:05 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski