Z dnia 2015-04-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2015 r. w sprawie:
1658/15/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania: Żagle dla Niepełnosprawnych 2015.
1659/15/VII/P - współorganizacji XIV Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży z Placówek Specjalnych „My Zaczarowani Teatrem".
1660/15/VII/P - organizacji gali XVI edycji konkursu „Gdynia bez barier".
1661/15/VII/P - reprodukcji zdjęć.
1662/15/VII/R - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2015 roku.
1663/15/VII/R - ustalenia wysokości czynszu najmu gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 196/1 km 5 L.
1664/15/VII/R - zmiany Zarządzenia Nr 1367/15/VII/R z dnia 17 marca 2015 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015.
1665/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego.
1666/15/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Abrahama 72/ Kilińskiego 16 w Gdyni.
1667/15/VII/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową budynku Przedszkola nr 21 wraz z niezbędną infrastrukturą w Gdyni przy ul. Demptowskiej 42.
1668/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1669/15/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni.
1670/15/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni.
1671/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku.
1672/15/VII/M - zmiany zarządzenia nr 1266/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zakupu ściennych map miasta Gdyni.
1673/15/VII/S - uchylenia zarządzenia nr 25/02/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2002 r.
1674/15/VII/S - uruchomienia środków na aktualizację rejestru wyborców Gminy Miasta Gdyni.
1675/15/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
1676/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Zygmunta Augusta 6/50 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
1677/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 1/2015 do umowy SK/249/OZ/13-w/2014.
1678/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 1/2015 do umowy SK/262/OZ/26-w/2014
1679/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 1/2015 do umowy SK/272/OZ/36-w/2014.
1680/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/173/OZ/8-w/2013.
1681/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/180/OZ/15-W/2013.
1682/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/485/OZ/55-w/2014.
1683/15/VII/O - refundacji kosztów organizacji konferencji Tricity Model United Nations
1684/15/VII/P - organizacji gdyńskiego magla artystycznego 2015.
1685/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni.
1686/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę mebli biurowych dla UMG w 2015 r o wartości do 30 00 EUR
1687/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup plafonów i paneli LED o wartości do 30 000 EUR.
1688/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Wolności cz. dz. nr 823/309, 831/346, 345, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
1689/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wolności cz. dz. nr 823/309 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
1690/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną" realizowanych w ramach Projektu pn.: Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II.
1691/15/VII/P - zawarcia umowy licencyjnej.
1692/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na opracowanie zmian w wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
1693/15/VII/O - zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1022/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie: wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych: przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w 2015 r.
1694/15/VII/O - przekazania środków finansowych dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na dofinansowanie wyjazdu i pobytu Finalistów Samorządowego Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH" na Ogólnopolski Finał konkursu w Ostródzie.
1695/15/VII/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestniczek „II edycji Pucharu Polski Juniorek i Seniorek w gimnastyce artystycznej", której organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących.
1696/15/VII/O - dofinansowania XVI Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni.
1697/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów V edycji Międzyszkolnego Konkursu Origami „Papierowy zawrót głowy", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 13 w Gdyni.
1698/15/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu dwóch drużyn piłki ręcznej dziewcząt na Finały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
1699/15/VII/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników X Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego współorganizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni.
1700/15/VII/O - dofinansowania kosztów wymiany międzynarodowej uczniów w ramach współpracy szkół z Chapmangymnasiet w Karlskronie i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2.
1701/15/VII/O - refundacji kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Liceum w Kiel w ramach współpracy międzynarodowej.
1702/15/VII/O - refundacji kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Liceum w Maarssen w ramach współpracy międzynarodowej.
1703/15/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu" w Michigan w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
1704/15/VII/S - udzielenia zamówienia na zakup usługi szerokopasmowego dostępu do internetu.
1705/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla fragmentu ul. Chwarznieńskiej dla projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni".
1706/15/VII/S - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
1707/15/VII/R - przekazania środków na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.
1708/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni - etap II".
1709/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę roboty budowlanej pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni - etap II".
1710/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy Nr KB/792/UI/145-W/2014 z dnia 27.11.2014 r. na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni".
1711/15/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Multimedia Polska SA w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci teletechnicznej w ulicy Modlińskiej w Gdyni.
1712/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie inwentaryzacji taksonów chronionych na inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinka ulicy Aldony w Gdyni".
1713/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola".
1714/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni".
1715/15/VII/M - powołania zespołu koordynującego realizacji zadań, w związku z przyznawaną przez Gminę Gdynia rekompensatą z tytułu wykonywanych przez Centrum Nauki „Experyment" świadczeń w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu kultury i oświaty.
1716/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa budynku Urzędu Miasta Gdyni oraz wyboru oferenta.
1717/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup wykładziny podłogowej na potrzeby UMG wartości do 30 000 EUR
1718/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR w zakresie doradztwa dotyczącego oceny wpływu zadań przedsięwzięcia pn.: „Program zagospodarowania wód opadowych w zlewniach cieków uchodzących do Zatoki Gdańskiej" na cele ochrony wód w związku z art 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
1719/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu „Euterpe" z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na „63 Europejski Festiwal Muzyczny Młodych Ludzi" organizowany w Belgii.
1720/15/VII/S - zawarcia aneksu do umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.04.2015
Data udostępnienia informacji: 30.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2015 14:35 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk