Z dnia 2015-04-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.04.2015 r. w sprawie:
1597/15/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015.
1598/15/VII/R - upoważnienia do zatwierdzenia aneksów do regulaminów organizacyjnych w Środowiskowych Domach Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 i Maciejewicza 11.
1599/15/VII/R - współorganizacji 4. Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni.
1600/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę promocyjno-redakcyjną i współorganizacji akcji „Drzewko za makulaturę".
1601/15/VII/R - przygotowania projektu i druku zaproszeń na uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
1602/15/VII/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni na stronie internetowej jednostki wojskowej Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym.
1603/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na projekt oraz publikację reklamy prasowej w miesięczniku „Nasza historia".
1604/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie 70 flag okolicznościowych na ul. Świętojańską.
1605/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk materiałów promujących miasto.
1606/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na publikację reklam prasowych.
1607/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
1608/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 00 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2015".
1609/15/VII/M - zamówienia publicznego na promocję Miasta Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy przez Gdańską Organizację Turystyczną.
1610/15/VII/M - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na działaniu w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach programu „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok - Sopot".
1611/15/VII/P - świadczenia usług dostępu do internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego oraz przesyłania danych w systemie lokalizacji pojazdów techniką GPS.
1612/15/VII/P - zmiany zarządzenia nr 860/VII/P/15 dot. zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową w 2015 r.
1613/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na najem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1614/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji i asysty technicznej systemu informatycznego wspomagającego pracę Urzędu Stanu Cywilnego.
1615/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do edycji plików w formacie PDF.
1616/15/VII/P - dostawy, montażu i uruchomienia syreny alarmowej.
1617/15/VII/P - akceptacji umowy dot. przesiedlania dzików odławianych w obszarze Gdyni.
1618/15/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej i Puckiej - Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska.
1619/15/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Puckiej 120 - Anna i Jacek Foltarz.
1620/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty kosztów eksploatacyjnych, zarządzania - Zespół Miejskich Hal Targowych ul. Wójta Radkego 36/38/40.
1621/15/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy, dotyczącej przyjęcia dofinansowania zadania w ramach uruchomionego przez InterRisk TU S.A. funduszu prewencyjnego dla Gminy Miasta Gdyni.
1622/15/VII/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracownikom UMG oraz czyszczenie umundurowania dla Straży Miejskiej w 2015 r.
1623/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów fotograficznych na potrzeby UMG o wartości do 30 000 EUR.
1624/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na - dostawę książek o wartości do 30 000 EUR, - usługę przeszkółkowania drzew o wartości do 30 00 EUR.
1625/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku.
1626/15/VII/P - zorganizowania z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu rekreacyjno-kulturalnego z okazji obchodów 3 maja.
1627/15/VII/M - usuwania plakatów i haseł wyborczych.
1628/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1629/15/VII/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Markowi Łucykowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej.
1630/15/VII/P - określenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy 10-go Lutego 11.
1631/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie wywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1632/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.
1633/15/VII/P - promocji programu Gdynia Business Week 2015.
1634/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę stolika dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 00 EUR.
1635/15/VII/S - zakupu fachowych publikacji dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
1636/15/VII/S - organizacji przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przewozu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej.
1637/15/VII/S - powołania pełnomocników ds. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawarcia z nimi umów.
1638/15/VII/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola".
1639/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/933/UI/195-W/2013 z dnia 22.10.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie".
1640/15/VII/U - uczestnictwa w finale XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „MODERNIZACJA ROKU 2014".
1641/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola".
1642/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia w 4 lokalizacjach w Gdyni.
1643/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR, na opracowanie wielobranżowej koncepcji budowy węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej - Gdynia Karwiny.
1644/15/VII/M - zawarcia umowy licencyjnej.
1645/15/VII/O - udzielenia zamówienia do 30 000 EUR na wykonanie informatora dla gimnazjalistów.
1646/15/VII/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie.
1647/15/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum Saint Genevieve w Bolbec oraz Liceum Leonardo de Vinci w Calais we Francji, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2.
1648/15/VII/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach medycznych w roku 2015.
1649/15/VII/O - wysokości dotacji dla uczniów niepełnosprawnych w niepublicznych i publicznych niesamorządowych: przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2015 r.
1650/15/VII/S - wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz" w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1651/15/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku".
1652/15/VII/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni na rok 2015 i 2016.
1653/15/VII/O - zakupu tablicy multimedialnej dla Przedszkola nr 5 z okazji 60 - lecia działalności oraz nadania imienia „Piąteczka".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.04.2015
Data udostępnienia informacji: 30.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2015 14:30 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk