Z dnia 2015-03-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.03.2015 r. w sprawie:
1447/15/VII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2015
1448/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
1449/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
1450/15/VII/S - udzielenia zamówienia na prace związane z rozstawianiem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń w wyborach Prezydenta RP
1451/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30 000 EUR na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
1452/15/VII/P - udzielenia zamówienia na realizację usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania autorstwa firmy BMT com w zakresie wdrożonym w Urzędzie Miasta Gdyni
1453/15/VII/U - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
1454/15/VII/P - zakupienia książek dla dzieci pod tytułem „Mądrości leśnych gości", w ramach projektu Gdynia Rodzinna
1455/15/VII/P - organizacji warsztatów dla dzieci z okazji świąt wielkanocnych, w ramach projektu Gdynia Rodzinna
1456/15/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych
1457/15/VII/R - zawarcia aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Walerinowej 43
1458/15/VII/U - przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
1459/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na działania promujące produkt turystyczny Szlak Kulinarny Centrum Gdyni.
1460/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na zakup nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu przyrodniczego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr13 w Gdyni
1461/15/VII/M - przestawienia pieców grzewczych w 4 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
1462/15/VII/M - przestawienia pieców grzewczych w 7 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni.
1463/15/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Rolniczej 10B/19 w Gdyni
1464/15/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6/42 w Gdyni.
1465/15/VII/M - konserwacji stacji transformatorowej obsługującej gminną nieruchomość przy ul. Kopernika 71 w Gdyni
1466/15/VII/M - wykonania przycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
1467/15/VII/M - montażu systemu alarmowego i monitorowania budynku oraz wentylacji pomieszczeń w budynku przy Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni
1468/15/VII/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 16A w Gdyni
1469/15/VII/M - zawarcia Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej
1470/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na konserwację trzech zadaszeń turystycznych w gdyńskich lasach - działania w ramach realizacji „Ramowego porozumienia o współpracy" zawartego pomiędzy Miastem a Nadleśnictwem Gdańsk
1471/15/VII/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej dotyczącej współorganizacji konferencji „Project Management 2015 - skuteczne zarządzanie biznesem"
1472/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na opracowanie i prowadzenie autorskiej prezentacji dotyczącej współczesnej architektury
1473/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto
1474/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie sesji zdjęciowej i opracowanie projektów wizualizacji zewnętrznej oraz materiałów informacyjnych Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
1475/15/VII/M - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na działaniu w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach programu „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok - Gdynia".
1476/15/VII/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konserwatorskiej nad wykonaniem II etapu prac rewaloryzacyjnych elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/40
1477/15/VII/M - wykonania przycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
1478/15/VII/O - dofinansowania 52 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem" organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK
1479/15/VII/O - sfinansowania kosztów organizacji międzynarodowej konferencji pn. „Dobra jakość edukacji zawodowej drogą do sukcesu"
1480/15/VII/O - dofinansowania organizacji cyklu koncertów muzyki klasycznej Muzyczne Spotkania na Chwarznie
1481/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub", organizowanego przez Zespół Szkół nr12 w Gdyni
1482/15/VII/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników IX Edycji Mistrzostw Gdyni w dwa ognie, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
1483/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33 w Gdyni oraz PTTK „Belfer"
1484/15/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na zakup usługi tłumaczenia w związku z organizacją konferencji pn. „Dobra jakość edukacji zawodowej drogą do sukcesu"
1485/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów wyposażenia biurowego o wartości do 30 000 EUR oraz akceptację wyboru oferenta
1486/15/VII/S - wyrażenia zgody na opracowanie koncepcji remontu pomieszczenia znajdującego się w budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do 30 000 EUR
1487/15/VII/S - udzielenia upoważnienia kierownikowi Referatu Gospodarki Lokalami.
1488/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/110 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1489/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/111 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1490/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/139 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1491/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/47 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1492/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/59 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1493/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Wiczlińskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1494/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Małokackiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata -136 m2
1495/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Małokackiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata - 145m2
1496/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Małokackiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata - 154 m2
1497/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stawnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata - 33 m2
1498/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stawnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata - 75 m2
1499/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stawnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata - 99m2
1500/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stawnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata - 100m2
1501/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stawnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata - 335m2
1502/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 10
1503/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 13-17
1504/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 80
1505/15/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej
1506/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni z tytułu sporządzenia przez Archiwum Państwowe w Gdańsku uwierzytelnionych kopii dokumentów archiwalnych
1507/15/VII/P - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na „Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu przysięgłego tłumaczenia dokumentu z języka niemieckiego na język polski" oraz w sprawie zatwierdzenia treści umowy.
1508/15/VII/P - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na „Wykonanie usługi polegającej na przetłumaczeniu dwóch ustaw sporządzonych w języku niemieckim, na język polski" oraz w sprawie zatwierdzenia treści umowy
1509/15/VII/P - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR oraz w sprawie zatwierdzenia treści umowy.
1510/15/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 r.
1511/15/VII/O - przekazania środków finansowych dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na dofinansowanie wyjazdu laureatów konkursu - ośmiu wspaniałych.
1512/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
1513/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu szkolenia Problematyka stosowania specustawy drogowej w świetle ostatnich zmian.
1514/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
1515/15/VII/S - skierowania sprawy o rozwiązanie stowarzyszeń.
1516/15/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usługi dystrybucję energii elektrycznej dla lokalu UMG przy al. Marsz. Piłsudskiego 18
1517/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup wyposażenia dla pracowników USC i ich obsługę w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego
1518/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1519/15/VII/S - zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki za ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pracowników USC udzielających ślubów poza budynkiem USC na okres 02.04.2015-01.04.2016.
1520/15/VII/P - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na emisję reklamy elektronicznej na portalu trójmiasto
1521/15/VII/P - wykonania znaków ostrzegawczych
1522/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gdyni położonej przy ul. Źródło Marii w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego
1523/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1
1524/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 19-23.
1525/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk S. Dąbka 197-199, 201-205
1526/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 190A m 7
1527/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
1528/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie boiska sportowego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni, przy ul. Bema 33
1529/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni.
1530/15/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego - Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Peleczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni
1531/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej.
1532/15/VII/S - zmiany zarządzenia nr 547/2014/VI/S w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EUR na usługę telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni.
1533/15/VII/S - wyrażenia zgody na wykonanie pięcioletnich przeglądów elektrycznych w budynkach UMG do 30 000 EUR
1534/15/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej użytkowania wieczystego - ul. Krzemowa 7
1535/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów na opracowanie dokumentacji dla inwestycji - Rozbudowa odcinków ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych
1536/15/VII/U - akceptacji porozumienia do umowy nr KB/598/UI/110-W/2014 z 09.09.2014 r. na wykonanie prac projektowych dotyczących rozszerzonego zakresu inwestycji pn: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Placu Grunwaldzkiego, Armii Krajowej, Borchardta, Skweru Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej"
1537/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na opracowanie zmian w dokumentacji rozbudowy ulic Armii Krajowej i Skweru Kościuszki w ramach zadania pn: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Placu Grunwaldzkiego, Armii Krajowej, Borchardta, Skweru Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej"
1538/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/216/UI/40-W/2014 z 28.03.2014 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Placu Grunwaldzkiego, Armii Krajowej, Borchardta, Skweru Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej"
1539/15/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej
1540/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na aktualizację wersji językowych oraz obsługę techniczną aplikacji Gdynia City Guide
1541/15/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni.
1542/15/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni.
1543/15/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni.
1544/15/VII/M - przyjęcia procedur przeprowadzania i wdrażania budżetu obywatelskiego w Gdyni oraz powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego
1545/15/VII/M - zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl
1546/15/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.03.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 15:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk