Z dnia 2015-03-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.03.2015 r. w sprawie:
1373/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Oświadczenia majątkowe", dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i radnych Rady Miasta Gdyni.
1374/15/VII/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na galę XVI edycji konkursu „Gdynia bez barier"
1375/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Płk Dąbka na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Rzymowskiego w Gdyni
1376/15/VII/R - przyjęcia Aneksu Nr 5 do porozumienia w sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Prezydenta Miasta Gdyni
1377/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę druku książki Petera Senna „Motyle dzienne Gdyni. The Butterflies of Gdynia"
1378/15/VII/R - przyjęcia regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1379/15/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 roku
1380/15/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape" na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
1381/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
1382/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
1383/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim - 2015"
1384/15/VII/R - przekazania drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
1385/15/VII/M - uchylenia zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 na nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej Nr 23 w Gdyni kuchenki z piekarnikiem
1386/15/VII/M - usunięcia wiatrołomu oraz przycięcia drzew i krzewów na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
1387/15/VII/M - wykonania wycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
1388/15/VII/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni.
1389/15/VII/M - wykonania przycinki i wycinki drzew oraz nasadzeń krzewów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4w Gdyni
1390/15/VII/M - wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chylońskiej138 w Gdyni
1391/15/VII/M - wykonania rozbiórki blaszanego garażu przy ul. Unruga 67 w Gdyni - działka nr 772/2 KM12
1392/15/VII/M - wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojewody Wachowiaka 57 w Gdyni
1393/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Bp. Dominika 23A/11 i Bp. Dominika 36/8 w Gdyni
1394/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu socjalnym nr11 przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
1395/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Batalionów Chłopskich 18/6 i Dąbrowskiego 34/8 w Gdyni
1396/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Dickmana 20/7 i Kilińskiego 7/2 w Gdyni
1397/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na renowację szlaku turystyki pieszej oraz odnowienie oznakowania szlaków rowerowych leśnych leżących w granicach miasta Gdyni.
1398/15/VII/M - utrzymania na serwerach serwisu www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej, kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl oraz serwisu internetowego biura prasowego
1399/15/VII/M - utrzymania na serwerach serwisu www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej, kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl oraz serwisu internetowego biura prasowego
1400/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na aktualizację prezentacji multimedialnej
1401/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, dotyczącego współpracy w zakresie działań realizowanych przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
1402/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto
1403/15/VII/M - rezygnacji z przyjęcia sposobu wyłaniania przyszłych najemców lokalu Nr 6 znajdującego się w budynku przy ul. Bosmańskiej 25 przekazanego w zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Czynszówka"
1404/15/VII/M - powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji Rady Miasta Gdyni w latach 2014-2018
1405/15/VII/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym Nr13 przy ul. Abrahama 60 w Gdyni
1406/15/VII/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EUR na robotę budowlaną: „Remont rampy oraz wykonanie etapu II remontu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40"
1407/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1408/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1409/15/VII/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów IX edycji międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego „Potyczki Umysłów" organizowanego przez Zespół Szkół nr13 w Gdyni
1410/15/VII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie sprzętu ratowniczego dla Stowarzyszenia POPR Gdynia.
1411/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/88 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1412/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/70 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1413/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego Zwierzyniecka i Sakowicza w Gdyni
1414/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie wydzieleń geodezyjnych działek przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Sterników w Gdyni
1415/15/VII/K - zawarcia porozumienia o spłacie długu
1416/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
1417/15/VII/S - udzielenia zamówienia na remont wentylacji grawitacyjnej w pokoju nr 404 w budynku UMG o wartości do 30 000 EUR
1418/15/VII/S - udzielenia zamówienia na konserwację oraz naprawy instalacji c. o. oraz wod.-kan. w budynkach UMG w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR
1419/15/VII/S - odstąpienia od umowy nr SK/2472/SA/125-W/2014 zawartej na konserwację oraz naprawy instalacji c. o. i instalacji wod.-kan. w budynkach UMG w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR
1420/15/VII/P - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Partycypacja obywatelska i innowacje społeczne - nowy wymiar partnerstwa miast. Jubileusz 30-lecia współpracy Gdyni i Kilonii" ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie
1421/15/VII/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2015
1422/15/VII/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie KM PSP w Gdyni w 2015 r
1423/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród oraz organizacji Międzyszkolnych Konkursów: „Nakrywania Stołów - pomorski Wielkanocny stół oczami artysty", „Wiedza o Regionie", organizowanych przez Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni
1424/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 3/2015 do umowy SK/2189/OZ/11-w/2012
1425/15/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne „Wyspa" na wspieranie realizacji zadania „Organizacja w Gdyni pierwszego etapu i finałów krajowych 15 Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK"
1426/15/VII/O - dofinansowania druku tomików z nagrodzonymi wierszami w Pomorskim Konkursie Poetyckim Uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych „Niektórzy lubią poezję...", którego organizatorem jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.
1427/15/VII/O - dofinansowania organizowanej przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni II Regionalnej Konferencji pedagogów, psychologów i doradców zawodowych „Niedobór talentów - kogo potrzebować będzie pracodawca. O dobrym wyborze zawodu".
1428/15/VII/K - zmieniający budżet miasta Gdyni na rok 2015
1429/15/VII/K - zmieniający zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2015 rok
1430/15/VII/K - zmieniający zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
1431/15/VII/K - przyjęcia sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i informacji o stanie mienia miasta Gdyni za 2014 rok oraz przedstawienia ich Radzie Miasta
1432/15/VII/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za rok 2014 oraz przedstawienia go Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
1433/15/VII/K - dofinansowania konkursu „Literacki Debiut Roku"
1434/15/VII/K - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
1435/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na dostawę rowerów
1436/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie usług związanych z realizacją projektu „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
1437/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury teleinformatycznej w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
1438/15/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Abstynenta Klubu „Krokus" na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu klubu abstynenta
1439/15/VII/P - ustalenia wykazu stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1440/15/VII/P - rozwiązania umowy nr SK/770/MK/4-W/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. na usługę „Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków /EGIB/ Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 29 listopada 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków"
1441/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę foteli i krzeseł dla UM Gdyni w 2015 roku o wartości do 30 000 EUR
1442/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę krzeseł dla UM Gdyni w 2015 roku o wartości do 30 000 EUR
1443/15/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na publikację i emisję ogłoszeń o wyborach do rad dzielnic
1444/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo.
1445/15/VII/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Gdyni na rok 2015
1446/15/VII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie w 2015 roku dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizację pozarządowe

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.03.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 15:09 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk