Z dnia 2015-03-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.03.2015 r. w sprawie:
1270/15/VII/S - powierzenia sekretarzowi miasta Jerzemu Zającowi prowadzenia spraw Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
1271/15/VII/M - wykonania przeglądów technicznych obiektów użytkowych stajni, lonżarni, pawilonu z browarem oraz dworku przy Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni
1272/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Komandorskiej 9 w Gdyni
1273/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8/81 w Gdyni
1274/15/VII/M - wykonania modernizacji oświetlenia na korytarzach bocznych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa13 w Gdyni
1275/15/VII/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych nr 5,17,20 przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni
1276/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 54 przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
1277/15/VII/M - usunięcia awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18÷30 i ul. Dickmana 38 w Gdyni
1278/15/VII/M - udrożnienia kanalizacji sanitarnej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
1279/15/VII/M - wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 68A przy ul. Morskiej 93 w Gdyni
1280/15/VII/M - wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Komandorskiej11 w Gdyni
1281/15/VII/M - wykonanie wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
1282/15/VII/M - wykonanie wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
1283/15/VII/M - oczyszczenie rynien w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 91 A w Gdyni.
1284/15/VII/M - wymiana drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Chwarznieńskiej 24 w Gdyni
1285/15/VII/M - wykonania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dotyczących rozbiórki schodów terenowych oraz budowy nowych schodów wraz murem oporowym przy ul. Wojewody Wachowiaka
1286/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na publikację reklamy prasowej w magazynie „Business in Poland"
1287/15/VII/M - wykonania badań warstw podłogowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 17/97 w Gdyni
1288/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1289/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.7.2012)
1290/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.10.2011)
1291/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.35.2012)
1292/15/VII/S - udzielenia zgody na podpisanie umowy na dzierżawę i koszty eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego marki Nashuatec na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni o wartości do 30 000 EUR.
1293/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
1294/15/VII/P - zakupu apteczek plecakowych.
1295/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 692 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia
1296/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow.1240 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków część działki nr 80/3 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
1297/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 320 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków/ul. Zielonej część działki nr 1062/8 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia.
1298/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 330 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Osada Rybacka stanowiącej część działki nr 222/2, część działki nr 156/2 - przeznaczonej do wydzierżawienia
1299/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ulicy Jana Kilińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
1300/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowogrodzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
1301/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowogrodzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia.
1302/15/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rutowej11
1303/15/VII/P - wypowiedzenie umowy na świadczenie przez firmę Etendard Sp. z o.o., usługi hostingu serwisu internetowego www.investgdynia.pl
1304/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
1305/15/VII/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni na rok 2015 oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Gdyni do zawierania umów z dyrektorem Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie na kształcenie uczniów teoretycznej nauki zawodu
1306/15/VII/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mebli przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
1307/15/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym z siedzibą w Warszawie, dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce sportowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
1308/15/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego i przynależnej komórki lokatorskiej przy ul. Morskiej 72/4 w Gdyni
1309/15/VII/M - usunięcia warstw toksycznej podłogi wraz z robotami towarzyszącymi w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 1/89 w Gdyni
1310/15/VII/M - dezynfekcji i dezynsekcji gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 72/4 w Gdyni
1311/15/VII/M - wykonania remontu muru oporowego na terenie należącym do Gminy przy ul. Wojewody Wachowiaka 2-4 w Gdyni
1312/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Św. Piotra11 w Gdyni
1313/15/VII/M - wykonania izolacji przeciwwilgociowej ściany piwnicy w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wąskiej 38 w Gdyni
1314/15/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będącymi osobami bezdomnymi
1315/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na wykonanie kubków na nagrody w XVII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
1316/15/VII/P - powołania składu kapituły konkursu „Jak żyć w przyjaźni?" oceniającej prace zgłoszone na konkurs
1317/15/VII/P - zorganizowania koncertu zespołu Arka Noego w Parku Kilońskim w dniu 3 maja 2015 r. w ramach obchodów stulecia parafii św. Mikołaja
1318/15/VII/P - organizacji gali 16. edycji konkursu „Gdynia bez barier"
1319/15/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych
1320/15/VII/M - wykonania dezynsekcji w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych budynku gminnego przy ul. Handlowej 9AB w Gdyni
1321/15/VII/M - odłączenia prądu zasilającego zespół garaży przy ul. Chwaszczyńskiej 165 w Gdyni
1322/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 50 przy ul. Zamenhofa 4 w Gdyni
1323/15/VII/S - zmiany treści zarządzenia nr 581/15/VII/S z 07 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na przeglądy, konserwację i naprawy kserokopiarek firmy Rico, Nashuatec do 30000 EUR oraz w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr SK/2688/SA/174-W-2014 z dnia 08.01.2015r. zawartej z firmą PHU „BIKOP" Eugeniusz Bigos
1324/15/VII/R - przygotowania projektu i druku materiałów informacyjnych na potrzeby kampanii „Mały procent, wielka sprawa!"
1325/15/VII/R - przyznania dotacji dla 3 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na wspieranie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
1326/15/VII/S - zmiany zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Gdyni
1327/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1328/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1329/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1330/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 391 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Osada Rybacka stanowiącej część działki nr 222/2 - przeznaczonej do wydzierżawienia
1331/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Kazimierza Tetmajera oraz Al. Marszałka Piłsudskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1332/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spacerowej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1333/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń szkolnych Gimnazjum nr 1 w Gdyni
1334/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni dla Niepublicznego Przedszkola ,, INSPIRATIO''
1335/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
1336/15/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Jerzego Heidricha w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
1337/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marsa 20-26
1338/15/VII/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego z przybudówkami przy ul. Dembińskiego 61A w Gdyni - działki nr 956/134, 893/134 i 908/134 KM 27 ob. Gdyni
1339/15/VII/O - dofinansowania kosztów związanych wyjazdem do Leeuwarden w Holandii uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół nr 5 oraz dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów z Holandii
1340/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji I Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2015"
1341/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów konkursów ortograficznych organizowanych przez: Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół nr 10 oraz Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni
1342/15/VII/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VIII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Było nie minęło ...", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 34 oraz Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „W zimowej szacie", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
1343/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XXII Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, którego organizatorem jest Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni.
1344/15/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na zakup nagród dla laureatów powiatowego etapu Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych", Ogólnopolskiego Konkursu „Bursztynowe Rzemiosło" oraz wykonania srebrnych „ósemek" dla laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"
1345/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów „Trójmiejskiego Konkursu Języka Niemieckiego 2015"organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
1346/15/VII/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zaproś nas na wakacje" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przebywających w szpitalach na terenie całej Polski, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.
1347/15/VII/O - dofinansowania VI Pomorskich Spotkań Tanecznych, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gdyni
1348/15/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do Krakowa na międzynarodowe zawody matematyczne „Náboj 2015".
1349/15/VII/P - akceptacji treści aneksu nr 3 do umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A.
1350/15/VII/P - wizyty delegacji ukraińskiej w Gdyni w dniach 23 27.03.2015 r.
1351/15/VII/M - udzielenia zamówienia poniżej 30.000 EUR na zakup oprogramowania SATURN w ramach projektu CIVITAS DYN@MO dofinansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz upoważnienia do podpisania Umowy i jej realizacji
1352/15/VII/P - wyrażenia zgody o wystąpienie na drogę postępowania sądowego oraz wykonanie zastępcze (ul. J. Kilińskiego i ul. Nowogrodzka)
1353/15/VII/P - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości o pow. 612 m2 stanowiącej część dz.1066/82- będącej w zasobach Agencji Mienia Wojskowego
1354/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 640 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia.
1355/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ejsmonda, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1356/15/VII/S - zakupu dostępu do serwisu internetowego portalZP.pl dla Urzędu Miasta Gdyni
1357/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia czytelni w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni
1358/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie wydruku wielkoformatowego do ścianki reklamowej
1359/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie zmian do projektu budowlanego dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi"
1360/15/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa 17- OTKKF „CHECZ"
1361/15/VII/O - dofinansowania organizacji XIV Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków„Ośmiu Wspaniałych" w Gimnazjum nr 4 w Gdyni
1362/15/VII/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
1363/15/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" oraz przyjęcia procedur wdrażania ww. projektu
1364/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni z tytułu sporządzenia przez Archiwum Państwowe w Gdańsku uwierzytelnionych kopii dokumentów archiwalnych
1365/15/VII/R - zmieniający zarządzenie w sprawie ustanowienia zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON
1366/15/VII/P - danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze miasta Gdyni
1367/15/VII/R - ustanowienia zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" ze środków finansowych PFRON na rok 2015
1368/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/806/UI/165-W/2013 z 20.09.2013 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
1369/15/VII/U - zmieniający zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr13860/14/VI/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Buraczanej w Gdyni
1370/15/VII/U - uregulowania należności w związku ze zmianą stawki VAT w kwotach należnych gminie w ramach zadania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej inwestycji pn: ‘Forum Kultury w Gdyni"
1371/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowy oświetlenia w dwóch lokalizacjach w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.03.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 15:05 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk