Z dnia 2015-03-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.03.2015 r. w sprawie:
1204/15/VII/P - opracowania scenariusza i produkcji filmu
1205/15/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 roku.
1206/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55 + - prowadzenie i tworzenie klubów Seniora"
1207/15/VII/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni w odznace pamiątkowej jednostki wojskowej Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym
1208/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 28/4 w Gdyni
1209/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Kilińskiego 7 w Gdyni
1210/15/VII/M - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na działaniu w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach programu „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok - Sopot"
1211/15/VII/M - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na działaniu w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach programu „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok-Gdynia"
1212/15/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem do Londynu uczniów i opiekuna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
1213/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Konkursu Piosenki Anglojęzycznej, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
1214/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu „Mistrzowie dobrych manier"
1215/15/VII/O - dofinansowania kosztów związanych wyjazdem do St. Junien we Francji uczniów i opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego oraz dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów ze szkoły w Oberasbach w Niemczech
1216/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2015 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
1217/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla strażników miejskich.
1218/15/VII/S - przyjęcia regulaminu konkursu „Gdynia malowana kwiatami"
1219/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r
1220/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia
1221/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gedymina przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1222/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Boisko 18
1223/15/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18
1224/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 82
1225/15/VII/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
1226/15/VII/P - tłumaczenia konsekutywnego na j. angielski
1227/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na przygotowanie projektu plakatu.
1228/15/VII/O - refundacji kosztów zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnych konkursów: Pomorski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego, „Mistrz Sudoku" oraz „1 z 10", organizowanych przez Gimnazjum nr 2 w Gdyni
1229/15/VII/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów I edycji Międzyszkolnego Konkursu „I stała się Gdynia! Ludzie i historia", którego organizatorem jest X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.
1230/15/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów z Gimnazjum nr 4 do Wrocławia w ramach międzynarodowego programu kreatywności „Destination Imagination"
1231/15/VII/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w etapie rejonowym Konkursu Biblijnego, którego współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
1232/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę dostępu do platformy informatycznej wspomagającej przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli
1233/15/VII/O - udzielenia dotacji dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ w 2015 roku.
1234/15/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
1235/15/VII/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Miasta Gdyni w 2015 r.
1236/15/VII/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni"
1237/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń roślinnych na kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni.
1238/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
1239/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup aktualizacji programu do kosztorysowania Norma Pro
1240/15/VII/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1009/15/VII/S z 17.02.2015 roku w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń roślinnych na kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni oraz udzielenie ww. zamówienia nowym wykonawcom.
1241/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych i usług transportowych do wartości do 30 000 EUR oraz akceptację wyboru oferenta
1242/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na zapłatę podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni położonej we wsi Donimierz w Gminie Szemud
1243/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta - cmentarz w Kosakowie
1244/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Redłowskiej 28a, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1245/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
1246/15/VII/P - skierowania przez Zespół Radców Prawnych sprawy o zasiedzenie
1247/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów: na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni" oraz na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej w Gdyni"
1248/15/VII/P - wykonania inwentaryzacji budowlanej w przeznaczonym na cele kulturalne lokalu przy ul. Władysława IV 7-15
1249/15/VII/P - sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 1075/2015/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2015 roku.
1250/15/VII/S - wyrażenia zgody na naprawy do wartości 30000 EUR samochodów służbowych oraz akceptacji wyboru oferenta w 2015r  
1251/15/VII/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni XVI Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej"
1252/15/VII/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów X Międzynarodowego Festiwalu Gimnastyczno - Tanecznego „Gim Show 2015" o Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
1253/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie kwoty12.566,-zł tytułem wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku o sygn. akt I ACa 433/14.
1254/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/801/UI/148-W/2014 z dnia 21.11.2014r. dotyczącej wykonania robót budowlanych: „Budowa schodów łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni".
1255/15/VII/P - udzielenia dotacji Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku na częściowy remont masztów i rei statku-muzeum Dar Pomorza
1256/15/VII/U - aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012 - 2030".
1257/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów V Konkursu Języka Francuskiego dla gimnazjalistów województwa pomorskiego organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
1258/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni
1259/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/5/UI/3-W/2015 z dnia 14.01.2015 r. na opracowania dokumentacji projektowej budowy urządzeń kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm dla posesji położonych w Gdyni przy ul. Kwadratowej i  Okrężnej w Gdyni realizowanych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
1260/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/544/UI/95-W/2014 z dnia 14.08.2014 r. na opracowanie trzech dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
1261/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Spedycji, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni
1262/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie zmian do projektu budowlanego dla zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Stryjskiej do ul. Lotników wraz z budową ścieżki rowerowej".
1263/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie aktualizacji projektu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicach Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni.
1264/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni.
1265/15/VII/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015r.
1266/15/VII/M - zakupu, do kwoty 30 000 EUR, ściennych map miasta Gdyni
1267/15/VII/O - wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowanie w ramach projektu Animator - Moje Boisko Orlik 2012 z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3
1268/15/VII/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino do roku 2020, utworzenie bazy danych, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie szkoleń oraz działań dotyczących informacji i promocji, opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanym projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Władysławowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.03.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 15:02 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk