Z dnia 2015-03-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2015 r. w sprawie:
1137/15/VII/R - zawarcia umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącej realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" oraz zawierania umów pomiędzy wnioskodawcami programu a Gminą Miasta Gdyni - umowa z PFRON
1138/15/VII/R - zawarcia umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącej realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" oraz zawierania umów pomiędzy wnioskodawcami programu a Gminą Miasta Gdyni
1139/15/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na współfinasowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na prowadzeniu klubu abstynenta
1140/15/VII/R - uruchomienia środków na realizację dotacji na utylizację odpadów zawierających azbest oraz likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
1141/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę public relations w Internecie w roku 2015 w ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
1142/15/VII/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
1143/15/VII/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 26 przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
1144/15/VII/M - wymiany okna w pomieszczeniu pralni na IV piętrze w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
1145/15/VII/M - wymiany drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Olsztyńskiej 35 w Gdyni
1146/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul Widnej 9/1 w Gdyni
1147/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Chylońskiej135/45 i Gniewskiej 18/20 w Gdyni
1148/15/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego i przynależnej komórki lokatorskiej przy ul. Obrońców Wybrzeża13B/4 w Gdyni
1149/15/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Batalionów Chłopskich 19-25 w Gdyni
1150/15/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Maciejewicza 1B/4 w Gdyni
1151/15/VII/M - wykonania opomiarowania instalacji wody zimnej i ciepłej w gminnym lokalu nr13 przy ul. Powstania Wielkopolskiego 93 w Gdyni.
1152/15/VII/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni.
1153/15/VII/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej11 w Gdyni
1154/15/VII/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym Nr 7 klatka 37 przy ul. Bp. Dominika 31-39 w Gdyni.
1155/15/VII/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym Nr 8 przy ul. Legionów 15 w Gdyni
1156/15/VII/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
1157/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, materiałów promujących Miasto w związku z organizacją 17. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni.
1158/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1159/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1160/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1161/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1162/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1163/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1164/15/VII/M - wykonania usunięcia drzewa oraz połamanych konarów na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni.
1165/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na aktualizację materiału filmowego, opracowanie graficzne i publikację reklamy
1166/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
1167/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na notarialne wyodrębnienie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 3 Maja 9-13.
1168/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/12/PNG/12/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz.nr 902/18 KM 70)
1169/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mokwy, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1170/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mokwy, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1171/15/VII/K - zmiany budżetu miasta Gdynia na rok 2015
1172/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
1173/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
1174/15/VII/U - zmieniające Zarządzenie Nr 867/15/VII/U w sprawie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - zwiększenie mocy oświetlenia, dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych"
1175/15/VII/P - wykonania projektów graficznych
1176/15/VII/O - udzielenia dotacji dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ w 2015 roku
1177/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/246/OZ/10-w/2014
1178/15/VII/S - zawarcia aneksu do umowy z RUCH S.A. dotyczącej dostawy prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
1179/15/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania i montażu rolet rzymskich w pomieszczeniach biurowych UMG w 2015r do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
1180/15/VII/S - udostępnienia pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2015r.
1181/15/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PEWIK GDYNIA -I
1182/15/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PEWIK GDYNIA-II
1183/15/VII/M - udzielenia zamowienia do kwoty 30 000 EUR, na realizacje działań w ramach II edycji Projektu Gdyński Kupiec
1184/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych w Gdyni, realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
1185/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na opracowanie opinii o pochodzeniu gleby występującej w granicach działek przewidzianych do wyłączenia z produkcji rolniczej i przeznaczonych pod budowę pętli trolejbusowej na osiedlu Fikakowo
1186/15/VII/P - określenia wysokości Nagród Artystycznych Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński"
1187/15/VII/P - przyznania Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński" za rok 2014 w kategorii kreacja artystyczna
1188/15/VII/P - przyznania Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński" za rok 2014 w kategorii debiut artystyczny
1189/15/VII/P - przyznania Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński" za całokształt twórczości
1190/15/VII/P - przyznania Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński" za rok 2014 w kategorii animacja kultury
1191/15/VII/P - przyznania Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński" za rok 2014 w kategorii mecenat kultury
1193/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji internetowej „Wyszukiwarka lokali wyborczych"
1194/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę, w tym transport i montaż mebli biurowych, lamp i ochraniaczy podłogi dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EUR
1195/15/VII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 2015.
1196/15/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowanej w ramach projektu pn: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej"
1197/15/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowanej w ramach projektu pn: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej"
1198/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmiany treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz umowy na wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni"
1199/15/VII/S - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 865/2015/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 lutego 2015 r.
1200/15/VII/M - wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa - etap 3
1201/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
1202/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na wykonanie toreb tekstylnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.03.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 14:59 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk