Z dnia 2015-02-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.02.2015 r. w sprawie:
1033/15/VII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2015.
1034/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na 2015 rok
1035/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
1036/15/VII/P - zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia XVI edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier".
1037/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę papierowych artykułów sanitarnych dla UMG do 207 000 EUR w 2015 r.
1038/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy Nr KB/709/UI/276-W/2007 z dnia 16.10.2007 r. dotyczącej dzierżawy terenu przy ulicy Orlicz-Dreszera.
1039/15/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
1040/15/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na świadczeniu profesjonalnej pomocy dla osób i rodzin z Gdyni z problem uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi oraz profilaktyka tego problemu.
1041/15/VII/R - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Centrum Aktywności Seniora w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
1042/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1043/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1044/15/VII/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym Nr 4 klatka 37 przy ul. Bp. Dominika 31-39 w Gdyni
1045/15/VII/M - wymiany podzielników ciepła w gminnym lokalu mieszkalnym Nr11 przy ul. Bema 3 w Gdyni.
1046/15/VII/M - przyznania Nagrody im. Andrzeja Zawady podczas XVII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Kolosy 2014, które odbędą się w dniach 13-15.03.2015 r. w Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 oraz w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98.
1047/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na opracowanie scenariusza oraz prowadzenie warsztatów z zakresu możliwości wykorzystania wydawnictwa „Out of the Box/Ucieknij z pudełka" w działaniach edukacyjnych.
1048/15/VII/M - wykonania wycinki drzewa na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni.
1049/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.10.2011).
1050/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.6.35.2012).
1051/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.17.2011).
1052/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu recytatorskiego „Piękno kobiety w poezji polskiej" organizowanego przez Zespół Szkół nr 15 w Gdyni.
1053/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnych Konkursów „Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym", których finał odbędzie się w Zespole Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni.
1054/15/VII/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka do Przedszkola Specjalnego nr 77 w Gdańsku.
1055/15/VII/O - przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych.
1056/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do liceum w Bonn
1057/15/VII/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników XIX Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni i Ligę Obrony Kraju.
1058/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów na Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minisiatkówce dziewcząt i chłopców w Tczewie.
1059/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „W trosce o glebę", którego organizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni.
1060/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Gdyni dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.
1061/15/VII/S - udzielenia pełnomocnictw do zawierania umów dotyczących udostępniania danych z rejestru cen i wartości nieruchomości.
1062/15/VII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w 2015 roku.
1063/15/VII/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie zakupu artykułów elektrycznych na potrzeby UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EUR.
1064/15/VII/S - zmiany Zarządzenia 356/14/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.12.14 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy
instalacji c. o. i instalacji wod.-kan. w budynkach UMG w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR.
1065/15/VII/S - przeprowadzenia skontrum w bibliotece Urzędu Miasta Gdyni.
1066/15/VII/S - przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny.
1067/15/VII/S - wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień10 maja 2015 r.
1068/15/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi oprawy 200 sztuk grafik przedstawiających pejzaż Miasta Gdyni dla potrzeb USC do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
1069/15/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Platynowej 15
1070/15/VII/P - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu numer 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Batalionów Chłopskich przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym.
1071/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 30 września 2015 roku.
1072/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1073/15/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania 200 sztuk grafik przedstawiających pejzaż Miasta Gdyni dla potrzeb USC do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta.
1074/15/VII/P - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialne i sądowe w związku z ustanowieniem nieodpłatnej służebności na rzecz Gminy Miasta Gdynia przy ul. Nagietkowej.
1075/15/VII/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015.
1076/15/VII/P - zakupu grafik o tematyce gdyńskiej.
1077/15/VII/P - usług grawertonowych i poligraficznych.
1078/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy uzupełniającej dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR".
1079/15/VII/U - unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych".
1080/15/VII/U - unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prostokątnej i ul. Swarzewskiej w Gdyni.
1081/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński", wykonanie prac geodezyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego.
1082/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prostokątnej i ul. Swarzewskiej w Gdyni".
1083/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych"
1084/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia Psychoterapeutycznego Podwójny Problem dla osób cierpiących z powodu uzależnień i kryzysów psychicznych oraz ich rodzin.
1085/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
1086/15/VII/P - odnowienia domeny gdynia.eu
1087/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk materiałów promocyjnych.
1088/15/VII/M - sprawie zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, realizacji działań promujących Miasto w związku z organizacją 17. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni.
1089/15/VII/M - udzielenia zgody na używanie nazwy Gdynia w znaku towarowym.
1090/15/VII/S - zmiany zarządzenia nr1010/15/VII/S z dnia 17 lutego 2015 roku.
1091/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę dzierżawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni.
1092/15/VII/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej o rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na ubezpieczenie ryzyka związanego z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2015 - 2017
1093/15/VII/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług transportowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r. o wartości do 30 000 EUR.
1094/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku.
1095/15/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na działaniu w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach programu „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok - Gdynia".
1096/15/VII/M - zgody na realizację II edycji Projektu „Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni.
1097/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na realizację działań w ramach projektu „Gdyński BiznesMam 2".
1098/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń w ramach Konkursu „Gdyński Biznesplan 2015".
1099/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na dostawę akcesoriów samochodowych oraz wyboru oferenta.
1100/15/VII/P - zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia IX konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni"
1101/15/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 1 - POL-LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
1102/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców i przy ul. Wielkokackiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.
1103/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej i ul. Łopianowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
1104/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Redłowskiej 28 a, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1105/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mokwy, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1106/15/VII/M - udzielenia zamówienia do 30 000 EUR na zarządzanie procesem opracowania wniosku o dofinansowanie projektu FLOW, złożenie przedmiotowego wniosku do Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020 oraz upoważnienia do podpisania Umowy i jej realizacji.
1107/15/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na działaniu w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach programu „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok - Sopot".
1108/15/VII/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XXXII Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni.
1109/15/VII/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu poetycko - plastycznego „Świat Moich Marzeń, Myśli i Snów", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni.
1110/15/VII/O - dofinansowania wyjazdu trzech grup cheerleaders z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Mistrzostwa Polski Cheerleaders organizowanych w Łącku.
1111/15/VII/S - zakupu albumów dla Urzędu Miasta Gdyni.
1112/15/VII/S - zakupu usługi szkoleniowej.
1113/15/VII/S - udzielenia zamówienia na remont pomieszczeń biurowych do 30 000 EUR
1114/15/VII/S - wyrażenia zgody na unieważnienie akceptacji wyników postępowania na naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Straży Miejskiej do 30 000 EUR w 2015r zarządzenie nr 949/15/VII/S.
1115/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Słupeckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
1116/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Porębskiego przeznaczonej do wydzierżawienia.
1117/15/VII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
1118/15/VII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków wielomieszkaniowych położonych przy ul. 3 Maja 27-31,10 Lutego 31, Batorego 26 na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży na działce nr 873/119, km 53, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni .
1119/15/VII/P - skierowania przez Zespół Radców Prawnych sprawy o zasiedzenie.
1120/15/VII/U - uregulowania należności za wykonanie mapy ewidencyjnej gruntów dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych.
1121/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto.
1122/15/VII/P - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu do organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach 30-lecia współpracy miast siostrzanych Gdyni i Kilonii.
1123/15/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w Wejherowie.
1124/15/VII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej.
1125/15/VII/S - upoważnienia p. Marka Łucyka dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu.
1126/15/VII/P - zorganizowania obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdyni w dniu 1 marca 2015 r.
1127/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na dostawę wykładziny podłogowej oraz wyboru oferenta
1128/15/VII/P - organizacji poczęstunku.
1129/15/VII/U - zamówienia wykonania druku informatora o zabytkach śródmieścia Gdyni.
1130/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na przygotowanie angielskojęzycznej wersji strony internetowej www.srodmiesciemorskie.pl
1131/15/VII/M - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2015 roku.
1132/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na opracowanie graficzne materiałów promocyjnych.
1133/15/VII/M - zmiany umowy partnerskiej z dnia11 października 2010 r. zawartą pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Urzędami Skarbowym w Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 16592/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 października 2010 roku.
1134/15/VII/U - wykonania tablicy informacyjnej o historycznym układzie urbanistycznym śródmieścia Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.02.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 14:32 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk