Z dnia 2015-02-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.02.2015 r. w sprawie:
898/15/VII/R - zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
899/15/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
900/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie obiektów na makietę urbanistyczną fragmentu miasta Gdyni
901/15/VII/M - organizacji XVII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Kolosy 2014 w dniach 13-15.03.2015 r. w Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 oraz w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98
902/15/VII/P - zmiany zarządzenia 306/14/VII/M w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na realizację działań promujących miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan 2015
903/15/VII/M - usunięcia awarii instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w lokalach Nr 408 i 410 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
904/15/VII/M - usunięcia awarii instalacji anteny zbiorczej cyfrowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
905/15/VII/P - utrzymania na serwerze stron internetowych Rad Dzielnic
906/15/VII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
907/15/VII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2015"
908/15/VII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Centrum Handlowym Batory
909/15/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Radomskiej 35 w Gdyni
910/15/VII/M - zwrotu kosztów naprawy dachu budynku socjalnego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
911/15/VII/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 57 przy ul. Nauczycielskiej 4 w Gdyni
912/15/VII/M - uregulowanie zobowiązania za rok 2015 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Węglowa 15 w Gdyni wynikającego z kosztów zarządu piwnic przynależnych do lokali komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
913/15/VII/M - uregulowanie zobowiązania za rok 2015 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Władysława IV 34 w Gdyni wynikającego z kosztów zarządu piwnicy przynależnej do lokalu komunalnego nr 20 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
914/15/VII/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Kopernika 7 w Gdyni
915/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
916/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni dla Rady Dzielnicy Śródmieście
917/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
918/15/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdynia-edycja 2014
919/15/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 roku
920/15/VII/R - powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
921/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów „Młodzieżowego Przeglądu Filmowego" organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
922/15/VII/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"
923/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie prac związanych z wycinką drzew i krzewów dla zadań: „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni" oraz „Budowa ulicy Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego"
924/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na aktualizację bazy danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne oraz szkolenie pracowników Wydziału Środowiska w dziedzinie oddziaływań pola elektromagnetycznego
925/15/VII/O - zakupu nagród dla zwycięzców oraz organizacji dwunastu Międzyszkolnych Konkursów Wiedzy o Gdyni pod hasłem „Gdynia - miasto, które mnie urzekło", organizowanych przez Zespół Szkół nr10 w Gdyni
926/15/VII/S - zakupu literatury fachowej, prenumeraty prasy i pokrycia kosztów doręczenia prasy bezpłatnej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r
927/15/VII/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r
928/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
929/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
930/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Stefana Okrzei 22, 24 przeznaczonej do wydzierżawienia
931/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Obrońców Wybrzeża przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lat
932/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Swarzewskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
933/15/VII/M - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do inicjatywy European Cycling Challenge 2015 (Europejskiego Konkursu Rowerowego 2015) oraz upoważnienia do podpisania i realizacji Umowy dotyczącej w/w inicjatywy z technicznym partnerem
934/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy oświetlenia w 2 lokalizacjach w Gdyni
935/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138"
936/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na realizację działań w ramach projektu "Sukces na Szpilkach 2015"
937/15/VII/P - organizacji pilotażowych warsztatów pn. „KALEKA czy COOL-awy!" dla dzieci z gdyńskich placówek edukacyjnych
938/15/VII/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Kamienna Góra cyklu spacerów z przewodnikiem po Kamiennej Górze
939/15/VII/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę mycia okien w budynku Urzędu, lokalach poza budynkiem i lokalach Rad Dzielnic w 2015r o wartości do 30 000 EUR.
940/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup urządzeń wielofunkcyjnych Canon MF 6140dn o wartości do 30.000 EUR i akceptacji wyboru oferenta
941/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup 6 niszczarek firmy HSM dla UMG o wartości do 30 000 EUR
942/15/VII/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na dostawę druków akcydensowych i ze znakiem wodnym dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015r o wartości do 30 000 EUR
943/15/VII/P - opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
944/15/VII/P - napraw, przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych.
945/15/VII/P - akceptacji Aneksu nr 1 do umowy użyczenia namiotu ratowniczego
946/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury teleinformatycznej w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
947/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na przedłużenie wsparcia do licencji VMWare dla Urzędu Miasta Gdyni.
948/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi serwisu kas fiskalnych
 949/15/VII/S - wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Straży Miejskiej marki Renault, Mitsubishi, VW w 2015 roku do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
950/15/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
951/15/VII/P - wyrażenia zgody na zmniejszenie dzierżawionej powierzchni gruntu gminnego położonego na Łąkach Cisowskich- umowa dzierżawy nr TG/97/1984.
952/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej część dz. nr 625/110 oraz część dz. nr 624/110 - przeznaczonej do wydzierżawienia
953/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krzywoustego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
954/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej - ul. Krzywoustego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
955/15/VII/M - zabezpieczenia medycznego XVII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Kolosy 2014, które odbędą się w dniach 13-15.03.2015 r. w Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 oraz w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98
956/15/VII/M - wystąpienia o wydanie decyzji pozwolenia na budowę nowego systemu grzewczego dla gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni - dz.117/67
957/15/VII/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na usługę dzierżawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
958/15/VII/K - zmieniający budżet miasta Gdyni na rok 2015
959/15/VII/S - zmieniający zarządzenie prezydenta miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na rok 2015
960/15/VII/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
961/15/VII/P - zmiany składy kapituły Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pn. „Galion Gdyński"
962/15/VII/O - rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
963/15/VII/S - wyrażenia zgody na remont podłóg w pomieszczeniach biurowych do 30 000 EUR
964/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na aktualizację i druk ulotki z kalendarzem gdyńskich imprez
965/15/VII/P - podpisania porozumienia cesji dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego
966/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie prac związanych z wycinką drzew i krzewów do lat10 oraz podrostków dla zadnia pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni etap I"
967/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn: „Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu wraz z infrastrukturą techniczną" realizowanych w ramach projektu pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu - etap II
968/15/VII/P - określenia warunków zniesienia współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa
969/15/VII/R - powołania i trybu działania komisji oceniającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na współfinansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych, polegającego na świadczeniu profesjonalnej pomocy dla osób i rodzin z Gdyni, z problemami uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi oraz profilaktyka tego problemu
970/15/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu klubu abstynenta
971/15/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska"
972/15/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
973/15/VII/S - zakończenia funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego "Hala Sportowo-Widowiskowa" w Gdyni w likwidacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.02.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2015 13:01 Korekta Sybilla Stolarczyk
28.04.2015 14:18 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk