Z dnia 2015-02-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.02.2015 r. w sprawie:
820/15/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015
821/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok.
822/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
823/15/VII/S - zryczałtowanych diet i zwrotu kosztów podróży, przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic w Gdyni
824/15/VII/P - oprawy grafik
825/15/VII/P - zakupu albumów
826/15/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni - etap II"
827/15/VII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni
828/15/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
829/15/VII/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 -11 w Gdyni
830/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk karnetów okolicznościowych
831/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
832/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
833/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
834/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
835/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
836/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
837/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
838/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
839/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
840/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu matematycznego dla uczniów klas IV szkół podstawowych organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 w Gdyni
841/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
842/15/VII/S - zakupu publikacji książkowych i prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r
843/15/VII/P - utrzymanie w sprawności technicznej informatycznego systemu wspomagania pracy MCZK i SM DART w Gdyni
844/15/VII/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup artykułów do bindowania i zabezpieczania dokumentów
845/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/9/PNG/9/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego (dz.nr 577/1 KM 51)
846/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/8/PNG/8/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 401/122 KM 13)
847/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/7/PNG/7/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 639/65 KM 51)
848/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/5/PNG/5/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz.nr 1031/1 KM 75)
849/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/10/PNG/10/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a STROER POLSKA Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej (dz.nr 97/21 KM 24)
850/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/3/PNG/3/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz.nr 1123/387 KM 81)
851/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/2/PNG/2/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 158/19 KM 1)
852/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/1/PNG/1/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Drzymały.
853/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/4/PNG/4/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa
854/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 53 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
855/15/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, której Zarządcą jest Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
856/15/VII/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
857/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 207 000 EUR na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2015r
858/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 207000 EUR na wykonanie druków własnych w 2015 r.
859/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
860/15/VII/P - zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową w 2015 r.
861/15/VII/P - odbioru przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni-Wiczlinie
862/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 tys. EUR na świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2015 roku
863/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na organizację cateringu w czasie uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2015 r. z okazji 89. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
864/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta „Czas Gdyni"
865/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na organizację koncertu w czasie uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2015 r. w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni - z okazji 89. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
866/15/VII/P - współorganizacji konkursu o Nagrodę im. Leszka Wiktorowicza
867/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - zwiększenie mocy oświetlenia, dla zadania pn: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych.
868/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prostokątnej i ul. Swarzewskiej w Gdyni
869/15/VII/P - ujednolicenia terminu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 61 róg Al. Marszałka Piłsudskiego 58
870/15/VII/P - wyrażenia zgody na wniesienie opłat za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
871/15/VII/S - wyrażenia zgody na naprawę samochodów Urzędu Miasta Gdyni marki Skoda w 2015r do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
872/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na obsługę autorsko-konserwatorską systemu informatycznego „Archiwum - Intranetowy System Archiwizacji"
873/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
874/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na przygotowanie projektów graficznych na potrzeby XVII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
875/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wykonanie wersji mobilnej serwisu internetowego poświęconego prezentacji oferty inwestycyjnej Miasta.
876/15/VII/P - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na „Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu przysięgłego tłumaczenia dokumentu z języka niemieckiego na język polski" oraz w sprawie zatwierdzenia treści umowy
877/15/VII/U - uiszczenia opłaty sądowej
878/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni"
879/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę roboty budowlanej pn: „Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni
880/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego" - zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim
881/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego" - zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim
882/15/VII/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Open'er Festival 2015, w tym między innymi na pokrycie części honorariów artystów, niektórych elementów technicznych, organizację Strefy Kids Zone oraz różne prace przygotowawcze związane z Open'er Festival
883/15/VII/S - udziela się zamówienia na remont pomieszczeń biurowych do 30 000 EUR
884/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na najem lokalu dla obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Dzielnicy Pogórze, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku
885/15/VII/S - powołania pełnomocników ds. wyborów do rad dzielnic zarządzonych na dzień 29 marca 2015 roku oraz zawarcia z nimi umów
886/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/767/UI/264/W/2011 z dnia 16.12.2011 r. o wykonanie wydzielenia pasa drogowego ulicy Orlicz-Dreszera i drogi dojazdowej do budynków Orlicz Dreszera 26-28
887/15/VII/P - reprodukcji zdjęć
888/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali sportowej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.
889/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie i przygotowanie prezentacji filmu promocyjnego o mieście oraz wykonanie zdjęć gdyńskich inwestycji nominowanych do Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta „Czas Gdyni" i montażu tych zdjęć do projekcji multimedialnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.02.2015
Data udostępnienia informacji: 03.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2015 10:57 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk