Z dnia 2015-01-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.01.2015 r. w sprawie:
718/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2015 roku"
719/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku"
720/15/VII/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
721/15/VII/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
722/15/VII/K - zmieniający budżet miasta Gdyni na rok 2015
723/15/VII/K - zmieniający zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
724/15/VII/K - zmieniający zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
725/15/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
726/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1077/UI/177/W/2012 z dnia 04.09.2012 r. na wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ul. Sakowicza w Gdyni
727/15/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych
728/15/VII/P - udzielenia licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do materiału filmowego pt. Projekt Gdynianie
729/15/VII/R - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej"
730/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę przedłużenia abonamentu domeny internetowej smieciodnowa.pl
731/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę druku materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci wkładki do „Ratusza"
732/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 30 000 EUR, na świadczenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim oraz egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni w terminie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
733/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na realizację zadania „Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno- pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino"
734/15/VII/R - zmian w umowach zawartych na lata 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne
735/15/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do jednoosobowego zawierania i rozwiązywania umów i porozumień z zakresu pomocy społecznej
736/15/VII/M - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
737/15/VII/M - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej Miasta Gdyni na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
738/15/VII/M - przyjęcia Aneksu nr 5 do umowy o świadczenie usług hostingowych z dnia 24 stycznia 2008 roku
739/15/VII/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na przedłużenie rejestracji domen gcwp.gdynia.pl oraz przedsiebiorczosc.gdynia.pl
740/15/VII/M - monitorowania systemu alarmowego nieruchomości przy ul. Jana z Kolna 25 w Gdyni
741/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na utrzymanie na serwerze i obsługę techniczną serwisu internetowego forum.gdynia.pl w roku 2015
742/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
743/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
744/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
745/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie trzech statuetek okolicznościowych
746/15/VII/M - stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni w sprawie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu użytkowym „Viva La Pizza"
747/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
748/15/VII/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umów dystrybucji energii elektrycznej dla punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta ul. Dedala i Ikara
749/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
750/15/VII/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych dla UMG do 207 000 EUR w 2015 roku
751/15/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przedłużenie gwarancji na Herb Miasta Gdyni na rok 2015 do 30 000 EUR
752/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup szafy metalowej dla Referatu Służby Wojskowej UMG o wartości do 30 000 EUR
753/15/VII/S - wyrażenia zgody na naprawę samochodu Urzędu Miasta Gdyni marki Mercedes w 2015 r. do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
754/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 tys. EUR na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
755/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na: dostawę donic o wartości do 30 000 EUR, dostawę materiałów ogrodniczych o wartości
756/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na: zakup usług pracy koparko - spycharki oraz wywóz odpadów z terenu Zespołu Parkowego Kolibki o wartości do 30 000 EUR, dostawę narzędzi i elektronarzędzi na potrzeby Brygady Kolibki o wartości do 30 000 EUR
757/15/VII/S - wyrażenia zgody na dokonywanie wydatków finansowych na pokrywanie kosztów przejazdu osobom stawiającym się na kwalifikację wojskową oraz zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2015
758/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ulicy Gryfa Pomorskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
759/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
760/15/VII/M - udziału Gminy Miasta Gdyni w realizacji projektu p.n. „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.6.1.: Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 1.6.1_2
761/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
762/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
763/15/VII/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów - nagród w finale XVI edycji konkursu „Gdynia bez barier"
764/15/VII/P - wykonania materiałów promocyjnych
765/15/VII/P - promocji działań w ramach projektu Gdynia Rodzinna
766/15/VII/U - wyrażenia zgody na uiszczenie należności z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ulice Ziołową i Nagietkową w Gdyni Dąbrowie"
767/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EUR na wykonywanie usług polegających na powielaniu dokumentacji i map
768/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/10/UI/211-W/2013 z dnia 28.11.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaków w Gdyni
769/15/VII/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Miastem Gdańsk w sprawie pokrywania przez Miasto Gdynia kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdańsku
770/15/VII/M - udzielenia upoważnienia p/o Z -ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
771/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na wymianę baterii w zasilaczach awaryjnych
772/15/VII/S - udziela się zamówienia na usługę tapicerską renowację foteli oraz sofy o wartości do 30 000 EUR
773/15/VII/S - zmiany zarządzenia nr 345/14/VII/ S na uiszczenie opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2015r.
774/15/VII/S - udziela się zamówienia na wymianę i renowację okładziny lastrykowej znajdującej się na klatce schodowej w budynku UMG o wartości do 30 000 EUR
775/15/VII/S - udziela się zamówienia na opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za coroczny przegląd techniczny dwóch wind znajdujących się w budynku UMG w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR
776/15/VII/P - zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie
777/15/VII/S - zakupu aktualizacji systemu do obsługi biblioteki oraz dwuletniej asysty technicznej
778/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę certyfikatów kwalifikowanych
779/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do serwisu SzuKIO
780/15/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Gdyńskiego Centrum Sportu" w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
781/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 tys. EUR na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu kurierów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami osobowymi, w czasie trwania akcji kurierskiej
782/15/VII/S - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 175
783/15/VII/M - nieodpłatnego przekazania na rzecz Gdyńskiego Centrum Sportu - jednostce budżetowej elementów wyposażenia terenu rekreacyjno - sportowego
784/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych."
785/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
786/15/VII/R - przyznania dotacji Stowarzyszeniu Abstynenta Klubu „Krokus" na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu klubu abstynenta
787/15/VII/R - przyznania dotacji Stowarzyszeniu „Lepsze Życie" na Rzecz Zdrowienia z Kryzysów Psychicznych i Osobistego Rozwoju na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia Psychoterapeutycznego Podwójny Problem dla osób cierpiących z powodu uzależnień i kryzysów psychicznych oraz ich rodzin
788/15/VII/P - współorganizacji balu karnawałowego dla osób z niepełnosprawnościami
789/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Norwida, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
790/15/VII/S - wyrażenia zgody na montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach w budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do 30 000 eur
791/15/VII/R - zmiany treści zarządzenia nr 646/15/VII/R z 15 stycznia 2015r.
792/15/VII/S - wyrażenia zgody na naprawy i serwis rowerów Straży Miejskiej w 2015 r. do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
793/15/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/933/PD/60-W/2014
794/15/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
795/15/VII/P - zakupu czasu antenowego w „Radiu Gdańsk" w związku z prowadzeniem kampanii promocyjnej miasta Gdyni w roku 2015
796/15/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
797/15/VII/P - zmiany składu kapituły „Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej"
798/15/VII/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług introligatorskich dla UM Gdyni w 2015 r o wartości do 30 000 EUR
799/15/VII/P - zmiany treści Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16543/14/VI/M z 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Gen. J. Hallera 14 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
800/15/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci w 2015 r. oraz edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych
801/15/VII/O - wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych
802/15/VII/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na promocję miasta Gdyni podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 10 - 13 marca 2015 roku
803/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie rozliczenia powierzchni planowanej do wyłączenia do wydzieleń leśnych dla zadania pn: „Budowa polany leśnej przy ul. Rdestowej w Gdyni"
804/15/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej i Boh. Getta Warszawskiego stanowiącej własność osoby prawnej
805/15/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
806/15/VII/P - pobytu przedstawiciela Red Bull Air Race w Gdyni
807/15/VII/P - tłumaczenia z języka angielskiego dokumentów prawnych
808/15/VII/O - wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie wychowanków, uprawniającej do otrzymania dotacji w roku 2015
809/15/VII/R - powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
810/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania
811/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania
812/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopolskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej
813/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/612/UI/113-W/2014 z 01.10.2014 r. o wykonanie robót budowlanych „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopolskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej
814/15/VII/R - zawarcia (...) umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Walerianowej 43
815/15/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2015 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.01.2015
Data udostępnienia informacji: 20.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2015 12:41 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk