Z dnia 2015-01-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.01.2015 r. w sprawie:
649/15/VII/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015, ogłoszonego zarządzeniem nr 80/2014/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 grudnia 2014r.
650/15/VII/R - przyznania dotacji na realizację zadania: prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert
651/15/VII/P - przeniesienia autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych 2 notacji gdynian
652/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 30.000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów, mających krótkotrwałe znaczenie i niepodlegających przechowywaniu
653/15/VII/M - obsługi i konserwacji przepompowni ścieków przy gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Dickmana 18-30 i ul. Dickmana 38 w Gdyni
654/15/VII/M - obsługi i konserwacji przepompowni wód opadowych przy budynku mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni
655/15/VII/M - obsługi i konserwacji przepompowni ścieków przy gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
656/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
657/15/VII/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
658/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
659/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
660/15/VII/M - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2015 roku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej na wysypisko śmieci
661/15/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na świadczeniu profesjonalnej pomocy dla osób i rodzin z Gdyni z problem uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi oraz profilaktyka tego problemu
662/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EUR, na dobór szkieł i wykonanie okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miasta Gdyni na lata 2015-2016
663/15/VII/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów X edycji Międzyszkolnego Konkursu o Gdyni „Gdynia moje miasto - okno na świat", którego organizatorami są: VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Mechanicznych oraz V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
664/15/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
665/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej oraz szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
666/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
667/15/VII/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1080/SA/118-w/2011 dot. dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta
668/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy MG /58/MGG/26/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej
669/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy MG /60/MGG/28/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej
670/15/VII/P - akceptacji treści projektu umowy MG /61/MGG/29/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Wielkopolskiej
671/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
672/15/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
673/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę za ujawnienie decyzji SKO w Gdańsku w księdze wieczystej nieruchomości przy ul. Morska 212 w Gdyni
674/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
675/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
676/15/VII/P - przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej
677/15/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
678/15/VII/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych miasta
679/15/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych"
680/15/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modlińskiej w Gdyni
681/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/544/UI/95-W/2014 z dnia 14.08.2014 r. na opracowanie trzech dokumentacji projektowo-kosztorysowych
682/15/VII/M - wykonania badań warstw podłogowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 1/89 w Gdyni
683/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego w sprawie wyrażenia zgody na aktualizację programów: Finanse, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz odnowienie dostępu do systemu iArkusz i aplikacji Zbiorczy Arkusz
684/15/VII/K - zawarcia umowy z Biurem Audytu i Rachunkowości „PROMAR" Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2014 rok
685/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
686/15/VII/S - wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej do 30 000 EUR w 2015r oraz akceptacji wyboru oferenta
687/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup, wymianę i naprawę opon w samochodach służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino do 30 000 EUR w 2015 r. oraz akceptacji wyboru oferenta
688/15/VII/S - podpisania umowy kompleksowej na dostarczenie energii elektrycznej dla lokalu przy al. Piłsudskiego 18 do 30.000 EUR
689/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych, czynszu oraz mediów dotyczących lokali użytkowanych przez UMG przy, ul. Krzywoustego 6, ul. 3 Maja 27/31, ul. Partyzantów 39, ul. Partyzantów 42, ul Świętojańskiej 141, al. Piłsudskiego 18, ul. Władysława IV 12/14 oraz Al. Zwycięstwa 291a, w Gdyni w 2015 roku
690/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na asystę techniczną i serwis oprogramowania systemu ADAS
691/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 110m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
692/15/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
693/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę i pielęgnację drzewostanu na terenie Kamiennej Góry o wartości do 30 000 EUR
694/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie i opracowanie pomiarów geodezyjnych dla zadania „Rozbudowa ulic Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej wraz z infrastruktura techniczną"
695/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczennic z gdyńskich szkół tworzących 14 Gdyńską Drużynę Wędrowniczek „Defendo" oraz 52 Gdyńską Drużynę Harcerek „Rzeka" na wypoczynek zimowy
696/15/VII/O - dofinansowania organizacji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Gdyński Syriusz"
697/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do Warszawy na finał Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
698/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów zawodów okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
699/15/VII/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2015 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
700/15/VII/S - udzielenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na zakup naczyń szklanych, jednorazowych, artykułów gospodarstwa domowego i artykułów do estetyzacji oraz akceptacji wyboru oferenta do 30 000 EUR
701/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
702/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana. Płk. S. Dąbka i Zielonej
703/15/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa pani Barbarze Korthals kierownikowi Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2
704/15/VII/P - uchylające zarządzenie nr 56/14/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie: zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl. oraz udzielające zamówienia na realizację 15 materiałów fotograficzny na stronę www.gdynia.pl
705/15/VII/R - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 r.
706/15/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na prezentację materiałów promujących miasto w tygodniku „Kurier Gdyński"
707/15/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na projekt oraz publikację reklamy prasowej w miesięczniku „Nasza historia"
708/15/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta Gdyni
709/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni i Małym Trójmieście Kaszubskim
710/15/VII/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni
711/15/VII/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
712/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę biurowych foteli obrotowych dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EUR
713/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę mebli biurowych dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EUR
714/15/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania i montażu 11 sztuk rolet rzymskich w pomieszczeniach biurowych UMG w 2015r do 30 000 € oraz akceptacji wyboru oferenta
715/15/VII/S - zakup usługi szkoleniowej
716/15/VII/S - upoważnienia pana Marka Łucyka dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu
717/15/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Markowi Łucykowi dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.01.2015
Data udostępnienia informacji: 20.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2015 12:39 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk