Z dnia 2015-01-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.01.2015 r. w sprawie:
585/15/VII/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku"
586/15/VII/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno- informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2015 roku"
587/15/VII/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Oksywie imprezy kulturalnej - koncertu karnawałowego w dniu 25 stycznia 2015 r.
588/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie krytej pływalni
589/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników autorskiego programu „Jedynka Dzieciom" organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
590/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XXIV Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych w Sportach Siłowych, których organizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
591/15/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla uczestników Eliminacji Okręgowych XLIV Olimpiady Biologicznej organizowanych przez VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
592/15/VII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
593/15/VII/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
594/15/VII/K - ponoszenia kosztów na realizację wyroków sądowych dotyczących zwrotu części opłaty za kartę pojazdu
595/15/VII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
596/15/VII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
597/15/VII/K - przekazywania opłat związanych z umową zawartą z przedsiębiorstwem InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S. A.
598/15/VII/S - udzielenia zgody na sprzedaż oraz odbiór zużytych tuszy i tonerów od Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
599/15/VII/P - rozwiązania umowy nr SK/638/MK/2-W/2014 z dnia 18 kwietnia 2014r. na usługę: Świadczenie usługi wsparcia w realizacji zamówień publicznych na Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntowi budynków (Etap I) oraz na Kontrolę informatyczną i implementację bazy danych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwarzno-Wiczlino
600/15/VII/S - udzielenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na zakup środków czystości do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
601/15/VII/S - udzielenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na przeglądy, konserwację i naprawy kserokopiarek firmy Sharp do 30 000 EUR
602/15/VII/S - udzielenia zgody na podpisanie umowy na dzierżawę pięciu kserokopiarek marki Sharp na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR
603/15/VII/S - wyrażenie zgody na naprawy i serwis skuterów Straży Miejskiej w 2015r do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
604/15/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury
605/15/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
606/15/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu
607/15/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
608/15/VII/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie ekspozytora na materiały turystyczne
609/15/VII/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na druk oraz montaż wystaw w Miejskiej Informacji
610/15/VII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
611/15/VII/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
612/15/VII/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
613/15/VII/S - zmieniający zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 13606/14/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014r.
614/15/VII/S - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2015
615/15/VII/S - udzielenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na przeglądy, konserwację i naprawy kserokopiarek i faksów firmy Canon do 30 000 EUR
616/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę stołu i krzeseł biurowych dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EUR
617/15/VII/S - uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego do samochodu służbowego Urzędu Miasta Gdyni- Skoda Oktawia GA 4111A
618/15/VII/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
619/15/VII/R - zmieniający zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na rok 2014
620/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
621/15/VII/U - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.:„Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim" oraz pełnienie nadzoru autorskiego
622/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/971/UI/199-W/2013 z dnia 08.11.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej"
623/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
624/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
625/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na: usługę wymiany nasadzeń roślinnych o wartości do 30 000 EUR, usługę przygotowania terenu zieleni o wartości do 30 000 EUR
626/15/VII/P - druku materiałów informacyjnych w ramach projektu Gdynia Rodzinna
627/15/VII/P - współorganizacji balu karnawałowego dla dzieci
628/15/VII/P - ustalenia wykazu oraz ceny lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Ujejskiego 3, stanowiącego własność Gminy miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
629/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
630/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych pn.:„Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
631/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EUR na zrealizowanie prac w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego w ramach zadania pn: „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę"
632/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EUR na przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu w ramach zadania pn, : „Budowy siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę"
633/15/VII/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych
634/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/544/UI/95-W/2014 z dnia 14.08.2014 r. na opracowanie trzech dokumentacji projektowo-kosztorysowych
635/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej budowy urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych w Gdyni przy ul. Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni
636/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę przyjęcia i utylizacji przez Eko Dolina Sp. z o.o. odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Gdyni
637/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/765/UI/140-W/2014 z dnia 17.11.2014 r. na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni"
638/15/VII/S - zmieniający zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania, przyznawania nagród oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta Gdyni i ich zastępców
639/15/VII/P - opłaty za hosting domeny gdyniarodzinna.pl
640/15/VII/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu Miasta na rok 2015 środków na realizację umowy nr 012/077/2008 z dnia 01.08.2008 o najem pomieszczeń przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny na potrzeby Przychodni Lekarskiej Obłuże II Sp.z o.o.
641/15/VII/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu Miasta na rok 2015 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 o najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko na potrzeby placówek służby zdrowia mieszczących się w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 w Gdyni
642/15/VII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części działki nr 572/7, KM 25 położonej w Gdyni przy ul. Ludwika Zamenhofa 11 dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia"
643/15/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych
644/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
645/15/VII/P - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu zlokalizowanego w Parku Kilońskim
646/15/VII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"
647/15/VII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów Seniora"
648/15/VII/P - współorganizacji Przeglądu Gdyńskich Licealnych Zespołów Muzycznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.01.2015
Data udostępnienia informacji: 20.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2015 12:38 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk