Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową odc kanału rz. Chylonki -nadzór inwestorski

Numer umowy:Nr KB/461/UI/95-W/2015
Data podpisania:08.07.2015r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą. I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót obejmuje: 1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ, 2. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 1. , od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, 3. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca we własnym zakresie ustala termin uzyskania takiego pozwolenia; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie. II. Przedmiot zamówienia w zakresie realizowanym przez Wykonawcę robót obejmuje: 1) przebudowę sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn200mm w ulicy Hutniczej 2) budowę konstrukcji odciążającej dla sieci ciepłowniczej 3) przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia Dn350mm w ulicy Hutniczej 4) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Mikołaja i ulicy Hutniczej 5) przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Św. Mikołaja i ulicy Hutniczej 6) przebudowę linii kablowej nn - 0,4kV 7) przebudowę linii kablowej SN-15kV 8) rozbiórkę komory żelbetowej na istniejącym przepuście wraz z demontażem istniejącego przyczółka wlotowego rurociągu i istniejących elementów żelbetowych typu L 9) demontaż istniejącego przepustu rzeki Chylonki o przekroju kołowym 2xDn1000mm z rur żelbetowych 10) budowę przepustu rzeki Chyloni z rur GRP o profilu gardzielowym 3200x1200 na odcinku od istniejącej komory wlotowej do wylotu tj. odcinek ulicy Św. Mikołaja z przejściem pod ulicą Hutniczą wraz z wykonaniem elementów żelbetowych 11) wykonanie wlotu i wylotu kanału wraz z przebudową schodów terenowych 12) zamontowanie na wlocie kraty ruchomej z płaskowników oraz zamontowanie balustrad do konstrukcji żelbetowych na wlocie i wylocie 13) wykonanie połączenia istniejących ścian kanału z nowym wlotem oraz połączenia ścian koryta rzeki Chylonki z nowym wylotem z prefabrykowanych ścian typu L zwieńczonych oczepem żelbetowym 14) przebudowę kanałów deszczowych wraz z budową urządzeń podczyszczających 15) wykonanie kanału tymczasowego (na okres budowy) z rur stalowych Dn1000mm oraz rur GRP SN 16 Dn1000mm 16) przebudowę sieci telekomunikacyjnych 17) demontaż istniejących ogrodzeń 18) budowę sieci oświetleniowej 19) roboty drogowe, w tym: a) w ulicy Hutniczej: aa) budowę nawierzchni chodników, wjazdów, wyspy dzielącej i separacji z kostki betonowej bb) budowę nawierzchni jezdni z warstwą ścieralną z masy SMA cc) odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych b) w ulicy Św. Mikołaja: aa) budowę nawierzchni jezdni, chodników, separacji, drogi eksploatacyjnej, wjazdów z kostki betonowej bb) budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego cc) montaż stojaków rowerowych 20) demontaż istniejących barier zabezpieczających i montaż nowych oraz oznakowanie istniejącego słupa energetycznego 21) tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót wraz z budową drogi objazdowej z masy bitumicznej w ulicy Hutniczej 22) docelową organizacją ruchu 23) zieleń, w tym: a) wycinkę drzew i krzewów b) przesadzenie drzew kolidujących z inwestycją c) zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów d) wykonanie oraz odtworzenie istniejących trawników e) pielęgnację trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego. f) Pielęgnację posadzonych drzew oraz zaadaptowanych krzewów w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
Wartość zamówienia:57810,00zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Marlena Lewicka
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.07.2015
Data udostępnienia informacji: 21.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2015 10:58 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
21.07.2015 10:54 Dodanie informacji Anna Stankiewicz