Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni - nadzór inwestorski

Numer umowy:KB/646/UI/128-W/2015
Data podpisania:22.10.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni”. Przedmiot zamówienia udzielonego WYKONAWCY robót obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ na roboty budowlane: a) część A – budowa odcinka ulicy Warszawskiej w Gdyni wraz z budową zatoki autobusowej; b) część B – budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Staffa w Gdyni; c) część C – rozbudowa odcinka ul. Aldony, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z pkt. 1) niniejszego ustępu, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO, 3) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; WYKONAWCA we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
Wartość zamówienia:22 140,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Cezary Majkowski
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.10.2015
Data udostępnienia informacji: 29.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2015 09:39 Dodanie informacji Dominika Wojtunik