Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni

Numer umowy:KB/529/UI/108-W/2015
Data podpisania:12.08.2015r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ, 2. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 1, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. Ad.1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, b) ułożenie przepustów z rur ochronnych, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami, e) montaż słupów oświetleniowych typu sygnalizacyjnego z wysięgnikami i oprawami f) montaż szafki oświetleniowej z wyposażeniem g) wymianę opraw oświetleniowych h) demontaż istniejących linii kablowych oświetlenia oraz słupów z wysięgnikami i oprawami 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
Wartość zamówienia:243 237,95 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Grażyna Cygan
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.08.2015
Data udostępnienia informacji: 17.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2015 11:11 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz
17.08.2015 15:32 Dodanie informacji Anna Stankiewicz