Oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej oraz przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Świętego Mikołaja w Gdyni

Numer umowy:Nr KB/618/UI/124-W/2015
Data podpisania:07.10.2015
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej oraz przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Św. Mikołaja w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ: a) część A - wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej, b) część B - wykonanie oświetlenia przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Św. Mikołaja, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z SIWZ, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. ad. 1) a) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części A obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, b) ułożenie przepustów z rur ochronnych, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) montaż słupów oświetleniowych z oprawami, e) montaż szafki oświetleniowej z wyposażeniem, f) demontaż lampy LI (D) wraz z utylizacją, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Zieleń, w tym: a) wycinkę krzewów, b) wykopanie i ponowne nasadzenie krzewów wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, c) odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy. ad.1) b) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części B obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej w rurze osłonowej, b) ułożenie kablowej linii oświetleniowej w ścianie tunelu, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) montaż opraw świetlówkowych, e) montaż skrzynki zasilającej z wyposażeniem, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 5) Naprawę tynków oraz malowanie ścian i sufitu tunelu, 6) Powierzchniowe zabezpieczenie ścian tunelu trwałą powłoką antygraffiti, 7) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Pan Tomasz Kopacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Produkcyjna PROTEL, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
Wartość zamówienia:307 500,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Ostapczuk
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.10.2015
Data udostępnienia informacji: 15.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2015 11:19 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz