Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni

Numer umowy:KB/74/UI/18-W/2015
Data podpisania:11/02/2015r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni. CPV - 45230000-8, 45233140-2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji IWZ : a) część A - budowa ul. Albańskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury; b) część B - budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury; c) część C - budowa chodnika w ulicy Stolemów w Gdyni; 2. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z SIWZ, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. 3. odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:OL-TRANS Sp. z o.o. mająca swą siedzibę w Połchowie (84-123), ul. Lipowa, Brzezino
Wartość zamówienia:642 671,51 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Cezary Majkowski
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 23.02.2015
Data udostępnienia informacji: 23.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2015 13:17 Dodanie informacji Anna Stankiewicz