Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34

Numer umowy:KB/475/UI/96-W/2015
Data podpisania:14.07.2015 r.
Przedmiot zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji ust. 3, 4 i 7 niniejszej umowy: a) część A - budowa sali gimnastycznej łącznie z instalacją teletechniczną (e-dziennik) i wzmocnieniem wieńca II piętra w istniejącym budynku szkoły, b) część B - przebudowa istniejącego budynku szkoły w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku szkoły po rozbiórce starej sali gimnastycznej i przebudowa instalacji teletechnicznej (e-dziennik) w istniejącym budynku szkoły; 2) opracowanie przez osoby uprawnione uzupełniającej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 5 niniejszej umowy, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO 4) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU uzyskanych pozwoleń lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; WYKONAWCA we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BUDREM – RYBAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Luzinie (84-242) przy ul. Krótkiej 1
Wartość zamówienia:7 046 947,13 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Lidia Wojtasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 20.07.2015
Data udostępnienia informacji: 20.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2015 14:54 Dodanie informacji Dominika Wojtunik