Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni – etap II

Numer umowy:KB/270/UI/46-W/2015
Data podpisania:09.07.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji ust. 5 niniejszego paragrafu, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, 3) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; WYKONAWCA we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usług budowlanych „EKO” sp.j. B. Brzęczek, Z. Wójcik z siedzibą w Gdyni (81-331) przy ul. Lelewela 9a/19
Wartość zamówienia:469 054,67 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Walasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 20.07.2015
Data udostępnienia informacji: 20.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2015 13:16 Dodanie informacji Dominika Wojtunik