„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”-nadzór inwestorski

Numer umowy:Nr KB/71/UI/17-W/2015
Data podpisania:17.02.2015r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego" – zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim. I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ. 2. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z SIWZ, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. 3. Odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień, Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji INWEST – WYBRZEŻE Sp. z o.o. mającą swą siedzibę w Gdyni (81-537) przy ul. Łużyckiej 3B
Wartość zamówienia:67 158,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Niemyska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235,Al. M. Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 25.02.2015
Data udostępnienia informacji: 25.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2015 10:38 Dodanie informacji Anna Stankiewicz