„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”

Numer umowy:KB/70/UI/16-W/2015
Data podpisania:17.02.2015r.
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ; 2. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego; 3. odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa
Wartość zamówienia:4 263 128,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Niemyska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 25.02.2015
Data udostępnienia informacji: 25.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2015 10:03 Dodanie informacji Anna Stankiewicz