III kwartał 2015 r.

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
ul. 10 Lutego 24; 81-364 Gdynia
58 668 21 23, 58 668 21 21 ,
ref.statystyki@gdynia.pl


Gdynia, 10 12 2015 r.

Informacja kwartalna - stan na 30.09.2015r.

Ludność

Wg danych Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków Urzędu Miasta Gdyni minione trzy kwartały br. przyczyniły się do spadku liczby ludności z powodu odpływu migracyjnego.
Saldo ruchu migracyjnego ludności wyniosło minus 1 737 osób. Napływ ludności do Gdyni, zameldowania w okresie I-IX 2015 r. wyniósł 1942 osoby, odpływ, wymeldowania - 3 679 osób.
Dodatni przyrost naturalny wynoszący 14 osób (w okresie I-IX 2015 r. urodziło się 1 788 dzieci, a zmarło 1 774 mieszkańców Miasta) nie zdołał zrównoważyć odpływu migracyjnego.

 

urodzenia zgony

Bezrobocie

 

Na koniec III kwartału br. liczba bezrobotnych Gdynian zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 5219 osób (w tym 3 061 kobiet) i spadła w stosunku do września ubiegłego roku o 10,2%.

 

stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Gdyni na koniec września br. wyniosła 5,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Analogiczne wskaźniki dla Polski i województwa pomorskiego wynosiły odpowiednio: 9,7 i 9,0%.
W końcu września 2015 r. prawa do zasiłku nie posiadało 84,3% bezrobotnych (4 401 osób).

 


1. Struktura bezrobocia
Wśród bezrobotnych odsetek kobiet osiągnął 58,7%.
W końcu września b.r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (1 396 osób), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 26,7%, mniej liczną populacją byli bezrobotni w wieku 35-44 lat (25,9%). Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 7,2%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 50,0% zarejestrowanych w PUP.

 

bezrobotni wg wykształcenia

Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres powyżej 12 miesięcy) wyniosła 1 869 osób, co stanowiło 35,8% bezrobotnych.
W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy było 544 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 296 kobiet, 1641 osób powyżej 50. roku.

 

2. Płynność bezrobocia
O stanie bezrobocia decyduje "płynność bezrobocia", czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych". W Gdyni w okresie minionych trzech kwartałów 2015 r. udało się wyłączyć z ewidencji więcej osób niż przyjęto do rejestru bezrobotnych (zarejestrowano: 6 972, wyrejestrowano: 7 764 ).
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia" było podjęcie pracy - 3746 osób i skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do jej podjęcia - 2 490 osób.
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy -480 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 384 osoby.

Podmioty gospodarcze

W końcu września w systemie REGON zarejestrowanych było 38 625 podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę na terenie Gdyni (o 1 033 tj. o 2,7% więcej niż przed rokiem), w tym 26 091 zakładów osób fizycznych.
Wg deklarowanej w momencie rejestracji liczby zatrudnionych wyróżnić można:
• 37 005 mikropodmiotów (do 9 pracujących),
• 1 307 podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników,
• 264 podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników
• 43 podmioty zatrudniające od 250 do 999
• 6 podmiotów zatrudniających 1000 i więcej osób.
Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu i w obsłudze nieruchomości i firm. Na 100 nowopowstałych jednostek w ciągu trzech kwartałów br. miało miejsce 67 likwidacji.

 

podmioty gospodarcze

 

Pozwolenia na budowę

Wydano 177 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych, w tej liczbie 64 decyzje dotyczyły domów jednorodzinnych, a 27 budynków wielorodzinnych. Jest to więcej pozwoleń niż w analogicznym okresie 2014 r. kiedy wydano łącznie 135 decyzji w tym 39 na budynki jednorodzinne i 21 na wielorodzinne.

 

pozwolenia na budowę

Mieszkania

 

Od stycznia do września br. zostały oddane do użytku 842 mieszkania o łącznej powierzchni 58,5 tys. m2. Jest to o 122 mieszkania więcej niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 69,5 m2 tj. obniżyła się o 4,2 m2.
Nowe budynki mieszkalne oddawane w kolejności od stycznia do września 2015 r. zostały zlokalizowane następująco:
 Ul. Nasypowa 8,
 Ul. Fleszarowej-Muskat 4,
 Ul. Sokoła 9,
 Ul. Inżynierska 92,
 Ul. Dębińskiego 35C,
 Ul. I Armii Wojska Polskiego 10,
 Ul. Chabrowa 22D,
 Ul. Łanowa 12D, E, F,
 Ul. Zygmunta Augusta 3,5,7,
 Ul. Filipkowskiego 23,25,
 Ul. Boisko 39,
 Ul. Sopocka 2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K ,
 Ul. Myśliwska 6.
W ogólnej puli mieszkań inwestorzy indywidualni wybudowali 119 mieszkań o powierzchni przeciętnej 121,7 m2.

Pojazdy samochodowe

pojazdy

 

Gospodarka morska

1. Przeładunki
W gdyńskim porcie obsłużonych zostało 2 485 statków (przed rokiem 2 617), średnio w miesiącu było to 261 statków zagranicznych i 15 polskich.
Nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Przeładowano łącznie 11 925,8 tys. ton ładunków (o 0,5% więcej niż przed rokiem).
Najwyższy udział w masie przeładunków miały masowe suche - 42,2% (5 034,5 tys. t.), na drugiej pozycji uplasowały się kontenery - 35,1% (4 183,0 tys. t.) następnie ładunki toczne (pojazdy drogowe, wagony kolejowe) - 12,6% - 1 505,5 tys. t., na końcu zaś masowe ciekłe (głównie ropa naftowa) - 5,9% - 700,5 tys. t. i pozostałe ładunki drobnicowe - 4,2% - 502,3 tys. t.

 

przeładunki

 

2. Przewozy ładunków promami
Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica transportowana w systemie sto-ro (wzrost przewozów o 9,0% w porównaniu do trzech kwartałów ub. r.) wzrósł przewóz samochodów osobowych o 8,8% (przewieziono 77,2 tys.). Spadł przewóz autobusów o 4,1% (przewieziono 929 szt.).

3. Przewozy pasażerów
Statki turystyczne przewiozły 71, 9 tys. osób, a promy 473,1 tys. osób.
Łączna liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 545,0 tys. osób i była o 0,4% wyższa niż w okresie trzech kwartałów ub. roku.

 

przewozy pasażerów

Przestępczość i wypadki

 

W okresie I-IX br. zarejestrowano w Gdyni 4 508 przestępstw (po ukończonym postępowaniu przygotowawczym), o 1 299 przestępstw mniej niż przed rokiem. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przestępstw kryminalnych - 65,9%, przestępstwa gospodarcze stanowiły 25,6%, a drogowe 5,3%.
Wskaźnik wykrywalności sprawców wyniósł w Gdyni 60,0%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe - 98,3%, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji - 98,0% i o charakterze gospodarczym - 83,0%. W najczęściej popełnianych przestępstwach kryminalnych sprawcy byli wykryci w 46,4% zdarzeń.
W okresie minionych dziewięciu miesięcy stwierdzono 57 kradzieży samochodów osobowych tj. mniej o 51 od dokonanych przed rokiem.

przestępstwakradzieże samochodów

Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach, ich liczba w rejonie gdyńskim w okresie I-IX br. wyniosła 97 i była o tj. o 23,6% niższa w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. W wypadkach poszkodowanych zostały 123 osoby, nie było ofiar śmiertelnych na miejscu wypadku.

Zagrożenia miejscowe i pożary

W okresie 9 miesięcy br. gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 1 773 zdarzeń (489 pożarów, 1189 zagrożeń miejscowych i 95 fałszywych alarmów), tj. o 73 razy mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2014r.
Straty w pożarach oszacowano na 3,3 mln zł, a uratowane mienie na 2,6 mln zł.

 

pożary

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 10.12.2015
Data udostępnienia informacji: 12.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2016 10:32 Aktualizacja treści Iwona Milewska
12.01.2016 13:09 Dodanie informacji Iwona Milewska