II kwartał 2015 r.

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
ul. 10 Lutego 24; 80-364 Gdynia
tel. (58) 668 21 23; (58)668 21 21, statystyka@gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby/101_.html


 

Gdynia w liczbach - stan na 30.06.2015r.


Ludność

Wg danych Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków Urzędu Miasta Gdyni w I półroczu br. stan ludności Gdyni nie zmienił się w stosunku do końca 2014 r. Urodziło się 1 150 dzieci, a zmarło 1 214 mieszkańców miasta, co oznacza ujemny przyrost naturalny wynoszący minus 64 osoby, ubytek ludności został zrekompensowany dodatnim saldem migracji wynoszącym 73 osoby (zameldowano 1 804, a wymeldowano 1 746 osób).


ur., zgony

Bezrobocie


Na koniec I półrocza br. liczba bezrobotnych Gdynian zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 5 453 osoby (w tym 3 133 kobiety) i spadła w stosunku do I półrocza 2014 r. o 14,0%.

stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia w Gdyni wyniosła 5,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (przed rokiem 6,2%). Analogiczny wskaźnik dla województwa wyniósł 9,8%, a dla kraju 10,3 %.
W końcu czerwca 2015 r. prawa do zasiłku nie posiadały 4 593 osoby, co stanowiło 84,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


1. Struktura bezrobocia
Wśród bezrobotnych odsetek kobiet wyniósł 57,5%.
Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (1 481 osób), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,2%. Mniej liczną populacją byli bezrobotni w wieku 35-44 lat (25,6%). Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 7,3%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 50,3% zarejestrowanych w PUP. Z wykształceniem zasadniczym było 1 009 osób - 18,5%, ze średnim ogólnokształcącym 657 osób - 12,0%, a z gimnazjalnym podstawowym i poniżej 1 077 osób - 19,8%. Ponadto w Gdyni na koniec I półrocza 2015 r. zarejestrowane były osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, stanowiły odpowiednio: 25,2% ogółem (1 375 osób) i 24,5% (1 335).

Liczba osób poszukujących pracy przez okres powyżej 12 miesięcy wyniosła w końcu I półrocza 2015 r. 1 946 osób, co stanowiło 35,7% zarejestrowanych bezrobotnych.
W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy byli bezrobotni którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia - 1714 i niepełnosprawni 563 osoby.


2. Płynność bezrobocia
O stanie bezrobocia decyduje "płynność bezrobocia", czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych".
W Gdyni w I półroczu 2015 r. relacje te kształtowały się korzystnie, wyłączono bowiem z ewidencji o 12,1% tj. o 558 osób więcej niż wyniosła liczba nowozarejestrowanych.
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia" było podjęcie pracy - 2 435 osób i skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do jej podjęcia 1 677 osób.
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy - 330 osób, dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 258 osób.

Podmioty gospodarcze

W końcu I półrocza w systemie REGON zarejestrowanych było 38 325 podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie Gdyni (o 840 tj. o 2,2% więcej niż przed rokiem), w tym 25 918 zakładów osób fizycznych.
Najwięcej zakładów osób fizycznych należało do sekcji handel i naprawy pojazdów samochodowych (20,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,8%), przetwórstwo przemysłowe (12,7%) i budownictwo (9,6%).
Pod względem liczby pracujących dominowały mikropodmioty, zatrudniające do 9 osób - 36 711 - 95,8% , podmiotów małych (10-49 pracujących) było 1 302, średnich (50-249)-262, dużych (250-999) - 43 i bardzo dużych (1000 i więcej zatrudnionych) - 7.
W dalszym ciągu obserwuje się dużą kreatywność mieszkańców w tworzeniu dla siebie miejsc pracy. W I półroczu br. powstało 1 847 podmiotów, a zlikwidowano 1 306 podmiotów gospodarczych. Na 100 nowo zarejestrowanych podmiotów w I półroczu 2015 r. miało miejsce 71 likwidacji.

Pozwolenia na budowę


Wydano 122 pozwolenia na budowę obiektów budowlanych (w I półroczu 2014 r.- 87). W tej liczbie 43 decyzje dotyczyły domów jednorodzinnych, a 17 budynków wielorodzinnych.

pozwolenia na budowę
Nowe budynki wielorodzinne powstaną w dzielnicach: Obłuże (ul. Ledóchowskiego, Płk. Dąbka), Oksywie (ul. Bosmańska i Janki Bryla) Chylonia (ul. Wiejska, Chylońska) Redłowo (al. Zwycięstwa) Działki Leśne (ul. Kielecka/Bydgoska) Orłowo (ul. Orłowska, Bernadowska, Architektów), Mały Kack (ul. Grenadierów, Górnicza i Wzgórze Bernadowo) i Chwarzno-Wiczlino (ul. Filipkowskiego).


Mieszkania

W I półroczu br. oddano do użytku 599 mieszkań o łącznej powierzchni 37,8 tys. m2. Jest to o 64 mieszkania więcej niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 70,2 m2 tj. obniżyła się o 0,5 m2.
Nowe budynki mieszkalne, wielorodzinne zostały zlokalizowane następująco:
• Ul. Nasypowa 8- 9 mieszkań,
• Ul. Fleszarowej-Muskat 4 - 82 mieszkania,
• Ul. Janki Bryla 12 - 51
• Ul. Sokoła 9 - 6
• Ul. Inżynierska 92 - 15
• Ul. Dębińskiego 35C - 40
• Ul. Kiedronia - 2,4-36
• Ul. Uczniowska 4i6 - 67
• Ul. Zielona Laguna1 - 4
• Ul. I Armii WP 10 - 25
• Ul. Chabrowa 22D - 64
• Ul. Łanowa 12 D,E, F-12
• Ul. Zygmunta Augusta 3, 5, 7-86.

W ogólnej puli mieszkań inwestorzy indywidualni wybudowali 90 mieszkań o powierzchni przeciętnej 115,5 m².

Pojazdy samochodowe


Gospodarka morska


1. Przeładunki
W gdyńskim porcie obsłużone zostały 1 624 statki (przed rokiem 1 754 statki); średnio w miesiącu było to 257 statków zagranicznych i 14 polskich.
Przeładowano łącznie 8,2 mln ton ładunków (o 3,4% więcej niż w I półroczu 2014 r.).
Najwyższy udział w masie przeładunków miały artykuły masowe suche: 43,5%; 3 563,1 tys. ton kontenery - 35,4%; 2 905,3 tys. ton, następnie ładunki toczne (pojazdy drogowe, wagony kolejowe) - 12,3%; 1 009,8 tys. ton, na końcu zaś ładunki masowe ciekłe (głównie ropa naftowa) 4,8%, 393,4 tys. ton.


2. Przewozy ładunków promami
Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica transportowana w systemie sto-ro (wzrost przewozów o 15,4% w porównaniu do I półrocza 2014 r.). Przewóz samochodów ciężarowych wzrósł o 5,7 % (przewieziono 56,8 tys. pojazdów), osobowych wzrósł o 6,5% (przewieziono 39,7 tys. szt.). Przewozy autobusów spadły o 5,2 % (przewieziono 457 szt.).


3. Przewozy pasażerów
Statki turystyczne przewiozły 31 751 osób, a promy 244 705 osób.
Łączna liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 276 456 osób i była o 0,3% większa niż w I półroczu 2014 r.

przewozy pasażerów
Przestępczość i wypadki


W I półroczu br. stwierdzonych zostało w Gdyni 3 497 przestępstw (po ukończonym postępowaniu przygotowawczym), o 881 przestępstw mniej niż w I półroczu 2014 r. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przestępstw kryminalnych - 61,6% i gospodarczych - 30,8%.
Wskaźnik wykrywalności sprawców w Gdyni wyniósł 66,1% (w Gdańsku 54,6%, a w Sopocie 66,9%).


przestępstwaskradzione samochody

W okresie minionego półrocza stwierdzono 32 kradzieże samochodów osobowych tj. o 34 kradzieże mniej od dokonanych przed rokiem.
Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach, ich liczba w rejonie gdyńskim w I półroczu br. wyniosła 52 i była o 25 niższa w porównaniu do I półrocza 2014 r. W wypadkach poszkodowane zostały 74 osoby, nie było ofiar śmiertelnych.


Zagrożenia miejscowe i pożary


W I półroczu. br. gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 1 207 zdarzeń (336 pożarów, 753 zagrożenia miejscowe, 58 fałszywych alarmów). Liczba interwencji spadła o 60 w porównaniu do I półrocza 2014 r.
Straty w pożarach oszacowano na 2,3 mln. zł, a uratowane mienie również na 2,3 mln. zł.

pożary

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Goldmann
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2015
Data udostępnienia informacji: 06.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2015 14:56 Aktualizacja treści Iwona Milewska
06.10.2015 14:07 Aktualizacja treści Iwona Milewska
06.10.2015 13:46 Dodanie informacji Iwona Milewska