I kwartał 2015 rok


URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
ul. 10 Lutego 24; 81-364 Gdynia
58 668 21 23, 58 668 21 21
ref.statystyki@gdynia.pl
„Gdynia w liczbach„ -I kw. 2015 r.

A. Mieszkańcy Gdyni

1. Liczba mieszkańców

Tabl. 1. Mieszkańcy w dzielnicach Gdyni według wieku w 2014 r. /stan w dniu 31 grudnia /

  Wyszczególnienie
   OgółemW wieku
 przed -
produkcyjnym
  produkcyjnym  po -
 produkcyjnym
 w osobach
 Babie Doły
 2 169
  330  1 486  353
 Chwarzno-Wiczlino 9 625 2 255  6 112 1 258
 Chylonia 24 026  3 113 13 558 7 355
 Cisowa 12 528  1 789  7 159 3 580
 Dąbrowa 14 654 2 619 10 141  1 894
 Działki Leśne 8 204 1 028 4 692 2 484
 Grabówek 9 704  1 278 6 090  2 336
 Kamienna Góra 4 210  557  2 221 1 432
 Karwiny  10 627 1 382 6 323 2 922
 Leszczynki 8 546 1 353  5 257 1 936
 Mały Kack 8 580 1 627  5 293 1 660
 Obłuże  19 312 3 091  10 391 5 830
 Oksywie 15 106 2 798 9 121 3 187
 Orłowo 7 045 1 086   4 196  1 763
 Pogórze 13 532  2 088 8 889 2 555
 Pustki Cisowskie-Demptowo 8 519  1 382 4 988  2 149
 Redłowo 8 177  1 088 4 689  2 400
 Śródmieście 12 933 1 520 7 002   4 411
 Wielki Kack 11 010  2 480 7 190 1 340
 Witomino Leśniczówka 8 535  1 245 4 577 2 713
 Witomino Radiostacja  9 998 1 296  5 396 3 306
 Wzgórze Świętego Maksymiliana 11 859 1 632 6 864  3 363
 Gdynia ogółem 238 899 37 037 141 635 60 227

 Źródło: Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków UM Gdyni

Wg danych GUS w końcu 2014 r. Gdynia liczyła 247 820 mieszkańców tj. o 222 osoby mniej niż przed rokiem.

mapa ludność wg wieku

mapa gęstość

piramida wieku
Wiek XXI zapoczątkowała, najkorzystniejsza z punktu widzenia demografii, liczba ludności, ale już po krótkiej stabilizacji w latach 2002-2003 następował jej systematyczny spadek trwający do roku 2009; rok 2010 przerwał tą złą passę- ludność wzrosła o 1602 osoby
w stosunku do 2009 r., aby w kolejnych latach powrócić do trendu spadkowego. Od 2000 r. ubyło nas o 5 567 osób.
Bezpośrednią przyczyną zmniejszenia się liczby ludności Gdyni jest odpływ migracyjny i w mniejszym stopniu ujemny przyrost naturalny. Od 2005 r. do 2014 r. w Gdyni notuje się nieprzerwanie ujemne saldo migracji, co oznacza, że więcej osób opuszcza miasto niż osiedla się. Wynika to wprost ze zwiększonej dostępności europejskich rynków pracy (migracje zagraniczne) jak i z konkurencyjnych cen gruntów i mieszkań w gminach ościennych (migracje krajowe). Drugi czynnik decydujący o liczbie ludności - przyrost naturalny też nie miał korzystnego wpływu, gdyż w ostatnich latach dość stabilny poziom urodzeń (od 2150 do 2263 rocznie) nie był w stanie zrównoważyć liczby zgonów (od 2416 do 2478 rocznie), co skutkowało ujemnym przyrostem naturalnym.
W I kw. br. utrzymywały się niekorzystne tendencje demograficzne.

urodzenia, zgony, przyrost
2. Bezrobocie

2.1. Liczba bezrobotnych

W PUP w Gdyni, w końcu I kw. 2015 r. zarejestrowane były 5 894 osoby bezrobotne (w tym 3 399 kobiet) tj. o 869 osób (tj. o 12,8%) mniej niż przed rokiem.

stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia również spadła, wyniosła 5,6% (w 2014 r. 5,8%). Analogiczny wskaźnik dla województwa pomorskiego wyniósł 11,4%, a dla Polski 11,7%.
W końcu I kw. 2015 r. prawa do zasiłku nie posiadało 85,0% (5 010 osób), przed rokiem odsetek bezrobotnych pozostających bez zasiłku wyniósł 85,7%.

2.2. Struktura bezrobocia

Wśród bezrobotnych odsetek kobiet wyniósł 57,7%.
W końcu I kw. 2015 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (1 643 osoby), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,9%. Bezrobotni w wieku 35-44 lata stanowili 24,9%. Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 8,5%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 50,3% zarejestrowanych w PUP.

bezrobotni wg wykształcenia

Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres powyżej 12 miesięcy) wyniosła 2 013 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 34,2%. W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w końcu 2014 r. byli bezrobotni:
- powyżej 50. roku życia - 1 767 osób,
- bez doświadczenia zawodowego - 468,
- bez kwalifikacji zawodowych - 936,
- niepełnosprawni - 589,

2.3. Płynność bezrobocia

O stanie bezrobocia decyduje "płynność bezrobocia", czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych". W Gdyni w I kw. 2015 r. relacje te kształtowały się korzystnie, trafiło bowiem do rejestrów bezrobotnych mniej osób niż liczba wyłączonych z ewidencji (zarejestrowano 2 490 osób bezrobotnych, a wyrejestrowano 2 607).
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia" było podjęcie pracy. W omawianym okresie pracę podjęło 1 097 osób tj. 42,1% bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji.
Drugą przyczyną pod względem częstości występowania było. skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy - 953 bezrobotnych (36,6%).
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy - 150 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 126 osób.

mapa bezrobocie
3. Liczba pojazdów samochodowych

pojazdy

4. Przestępczość i wypadki

W I kw. 2015r. zarejestrowano w Gdyni 1 563 przestępstwa, o 399 (tj. o 20,3%) mniej niż przed rokiem.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł w Gdyni 65,9%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe (100,0%) i gospodarcze (84,2%), najniższą zaś przestępstwa przeciwko mieniu (wykryte w 52,1%).
W I kw. 2015 r. wszczęto 17 postępowań dotyczących kradzieży samochodów w Gdyni, mniej o 13 (o 43,3%) od tego typu przestępstw dokonanych w I kw. 2014 r.
przestępstwakradzieże
Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (25) w rejonie gdyńskim, ich liczba była o 5 niższa w porównaniu do I kw. 2014 r. W wypadkach poszkodowanych zostało 45 osób (nie było ofiar śmiertelnych).


5. Zagrożenia miejscowe i pożary

W I kw. 2015 r. wystąpiło 540 zdarzeń (133 pożary, 374 zagrożenia miejscowe i 33 fałszywe alarmy), w których interweniowały gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. o 59 razy mniej w porównaniu do analogicznego okresu ub. r.

pożary

Straty w pożarach oszacowano na 1,0 mln zł, a uratowane mienie na 0,9 mln zł.

B. Gospodarka miasta

1. Podmioty gospodarcze

Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła. W systemie REGON zarejestrowanych było 37 914 podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę na terenie Gdyni (o 332, o 0,9% więcej niż przed rokiem), w tym 25 683 zakładów osób fizycznych.

podmioty

Na 100 nowopowstałych podmiotów gospodarczych w ciągu I kw. 2015 r. miały miejsce 83 likwidacje ( przed rokiem 79).

Tabl. 4. Podmioty gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących

 
 0-9
 10-49 50-249
250-999
1000
 i więcej 
 Ogółem
I kw. 2 014
 35 976
 1 298  259   42  7 37 582
I kw. 2015 36.297 1.306 262  42  7 37 914
I kw.2014=100 100,9   100,6  101,2  100,0  100,0  100,9

Źródło: Opracowanie własne Wydział Polityki Gospodarczej na podst. danych GUS

 

Tabl. 3. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007

 Liczba podmiotów gospodarczych
 I kw. 2014 I kw. 2015 I kw. 2014
=100
 handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
 samochodowych, włączając motocykle
 8 210
 8 097 98,6
 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4 705  4 865  103,4
 przemysł 4 482 4 478  99,9
 budownictwo  3 422 3 386 98,9
 transport i gospodarka magazynowa  2 773 2 768  99,8
 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2 449 2 509 102,4
 opieka zdrowotna i pomoc społeczna  2 053  2 113  102,9
 pozostała działalność usługowa  1 935  2002  103,5
 działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 660  1 634  98,4
 informacja i komunikacja 1 383  1 474  106,6
 edukacja 1 292 1 329   102,9
 działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
 gastronomicznymi
 1 187 1 186  99,9
 działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca
 1 283  1 20794,0
 pozostałe  748 866 115,8
 Razem 37 582 37 914 100,9

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS

 Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, przemyśle i budownictwie.

2. Gospodarka morska

2.1. Przewozy ładunków promami (połączenia promowe: Gdynia-Karlskrona - Helsinki-Gdynia)

Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica (wzrost przewozów o 15,8% w stosunku do I kw. 2014 r.).
Samochodów osobowych przewieziono promami 15,8 tys. szt. (o 11,2% więcej), samochodów ciężarowych 26,9 tys. szt. ( o 1,9% więcej), autobusów 71 szt. (o 26,8% mniej), a rolltrailerów 215 szt. (dwukrotnie więcej).

2.2. Przeładunki

W porównaniu do I kw. 2014 r. nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Wg GUS przeładowano łącznie 4,1 mln ton ładunków (o 5,3% więcej).

 przeładunki

2.3. Przewozy pasażerów

Statki pasażerskie przewiozły w I kw. 2015 r. 66 osób (w ubiegłym roku pierwszy statek zawinął w kwietniu), a promy 91,2 tys. osób (o 4,2% więcej). Łącznie liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 91,3 tys. osób i była o 4,3% wyższa niż w I kw. 2014 r.

przewozy pasażerów
C. Przestrzeń miasta

1. Pozwolenia na budowę

Wydano 56 pozwoleń na budowę, (w I kw. 2014 r. - 46). W kategorii budynków mieszkalnych, jednorodzinnych liczba pozwoleń wyniosła 23, a w przypadku budynków wielorodzinnych 5.
Realizacja pozwoleń spowoduje wzrost zasobów mieszkaniowych w dzielnicach: Chylonia, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Mały Kack.

 pozwolenia na budowę

2. Mieszkania

W I kw.2015 r. oddano do użytkowania 393 mieszkania. Jest to dwukrotnie więcej niż w I kw. 2014 r. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 69,2 m2 tj. obniżyła się o 7,0 m2.
W puli nowooddanych mieszkań udział inwestorów indywidualnych wyniósł 12,2%, wybudowali 48 mieszkań, o przeciętnej powierzchni 110,6 m2

3. Ważniejsze obiekty przekazane do użytkowania

Obok nowych budynków zwiększających komfort zamieszkiwania w Gdyni w I kw. 2015 r. zrealizowane były inwestycje drogowe: ul. Pawia, Nasypowa, tunel i przebudowa ulicy Węzeł Św. Maksymiliana, kanalizacja deszczowa ulic: Bosmańskiej, Benisławskiego i Nasypowej, oświetlenie ul. Dantyszka.

Skróty: PUP- Powiatowy Urząd Pracy, GUS Główny Urząd Statystyczny, US Urząd Statystyczny.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2015
Data udostępnienia informacji: 16.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2016 10:36 Aktualizacja treści Iwona Milewska
12.01.2016 13:17 Korekta Michał Kowalski
16.07.2015 09:01 Korekta Iwona Milewska
16.07.2015 08:56 Aktualizacja treści Iwona Milewska
15.07.2015 14:16 Aktualizacja treści Iwona Milewska
15.07.2015 14:15 Aktualizacja treści Iwona Milewska
15.07.2015 13:49 Dodanie informacji Iwona Milewska