2015 rok


URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
UL. 10 LUTEGO 24, 81-364 GDYNIA
58 668 21 23, 58 668 21 21
statystyka@gdynia.pl


 

  Gdynia 17.05.2016 r.

„Gdynia w liczbach„[1] – Rok 2015

 

1. Mieszkańcy Gdyni

 

1.1.  Liczba mieszkańców

 

Pod względem liczby ludności Gdynia plasuje się na 12 miejscu  wśród miast w Polsce.

Wg danych GUS na koniec 2015 r. Gdynia liczyła 247 478 mieszkańców, o 342 osoby mniej niż na koniec 2014 r. Jest to wynik ujemnego przyrostu naturalnego (-219), co oznacza, że więcej mieszkańców umarło w minionym roku niż się urodziło. Dodatkowo odpływ migracyjny zmniejszył populację gdynian (o 23 osoby), gdyż więcej osób opuściło miasto niż zdecydowało się w nim osiedlić.

 urodzenia, zgony

Proces obniżenia się liczby mieszkańców Gdyni trwa od 2003 r. Odwrócenie tendencji nastąpiło jednorazowo w 2010 r. , kiedy to ludność wzrosła, ale już od 2011 r. obserwuje się powrót do trendu spadkowego. Od 2005 r. notuje się nieprzerwanie odpływ migracyjny z Gdyni, co przy ujemnym przyroście naturalnym, gdy ubytek ludności z powodu zgonów nie jest równoważony liczbą urodzeń, powoduje zmniejszenie populacji.

 

1.2. Struktura płci

 

            W strukturze płci dominują kobiety, w końcu 2015 r. stanowiły one 52,7% populacji miasta. Na 100 mężczyzn przypadało w dalszym ciągu 111 kobiet. Różnice liczebności pomiędzy obu płciami nasilają się wraz z wiekiem (patrz piramida wieku), o ile w populacji do 25 lat obserwuje się przewagę liczebną mężczyzn, to powyżej tego wieku występuje ona sporadycznie, a w okolicach 50 lat zanika całkowicie. Nadwyżka liczby kobiet w starszych rocznikach stanowi dwu, a nawet trzykrotność populacji mężczyzn.

piramida wieku
 

 

1.3 Struktura wieku

 

Pogłębia się proces starzenia mieszkańców Gdyni.

 

Tabl. 1. Ludność według wieku w wybranych latach (stan w dniu 31 XII)

Wyszczególnienie

1990

2000

2010

2015

w osobach

Ludność ogółem

251 498

253 387

249 461

247 478

przedprodukcyjnym

67 514

51 005

40 477

39 720

produkcyjnym

154 039

162 657

159 438

149 112

poprodukcyjnym

29 945

39 725

49 546

58 646

w %

Ludność ogółem

100

100

100

100

przedprodukcyjnym

26,8

20,1

16,2

16,0

produkcyjnym

61,2

64,2

63,9

60,3

poprodukcyjnym

11,9

15,7

19,9

23,7

Źródło: dane GUS .

 

2. Bezrobocie

 

2.1. Liczba bezrobotnych

 

W PUP w Gdyni, na koniec grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 5 163 osób bezrobotnych (w tym 2 992 kobiety) tj. o 848 osób (tj. o 14,1%) mniej niż w 2014 r.

 

stopa bezrobocia

            Stopa bezrobocia spadła, wyniosła 5,0% (w 2014 r. 5,8/%). Analogiczny wskaźnik dla województwa pomorskiego wyniósł 9,0%, a dla Polski 9,8%.

W końcu 2015 r. prawa do zasiłku nie posiadało 84,9% (tj. 4 383 osoby).

 

2.2. Struktura bezrobocia

 

Wśród bezrobotnych odsetek kobiet wyniósł 58,0%.

Na koniec 2015 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (1 389 osób), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 26,9%. Bezrobotni w wieku 35-44 lata stanowili 25,9%. Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 8,1%.

Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 49,4% zarejestrowanych w PUP. 

bezrobotni wg wykształcenia

            Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres powyżej 12 miesięcy) wyniosła 1 807 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 35,0%. W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na koniec 2015 r. byli bezrobotni:

- powyżej 50. roku życia – 1 586 osób,

- niepełnosprawni – 512.

 

2.3. Płynność bezrobocia

 

            O stanie bezrobocia decyduje “płynność bezrobocia”, czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych”. W Gdyni w 2015 r. relacje te kształtowały się korzystnie, do rejestrów bezrobotnych trafiło bowiem mniej osób niż udało się wyłączyć z ewidencji (zarejestrowano 9 333 osoby bezrobotne, a wyrejestrowano 10 181).

Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia” było podjęcie pracy. W omawianym okresie pracę podjęło 5 045 osób tj. 49,6% bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji.

Drugą przyczyną pod względem częstości występowania było skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 2015 r. – 3 155 bezrobotnych (31.0%) nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.

Z pozostałych przyczyn „odpływu z bezrobocia” można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy –625 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego –479 osób.

 

2.4. Bezrobocie w dzielnicach

 

Problem bezrobocia dotyka najgłębiej dzielnice: Chylonia, Śródmieście i Witominio Radiostacja. Tam zamieszkuje stosunkowo dużo osób w wieku produkcyjnym, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. Nieco lepiej wyglądała sytuacja w Grabówku, Leszczynkach i Cisowej. Niewielki odsetek bezrobotnych (poniżej 3 osoby na 100 osób w wieku produkcyjnym) występuje w dzielnicach: Babie Doły, Kamienna Góra, Witomino Leśniczówka, Dąbrowa i Wielki Kack.

 

 

dzielnice-bezrobotni

 

 

 

3. Liczba pojazdów samochodowych

 

pojazdy

4. Przestępczość i wypadki

 

            W 2015 r. zarejestrowano w Gdyni 6 012 przestępstw, o 1 889 (tj. o 23,9%) mniej niż w 2014 r.

Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł w Gdyni 55,1%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe (98,5%) i komunikacyjne (98,4%), najniższą zaś przestępstwa kryminalne (wykryte w 42,1%).

            W 2015 r. wszczęto 81 postępowań dotyczących kradzieży samochodów w Gdyni, mniej o 44 (o 35,2%) od tego typu przestępstw dokonanych w 2014 r.

 

 przestępstwa

 kradzieże

Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (138) w rejonie gdyńskim, ich liczba była o 11 wyższa w porównaniu do 2014 r. W wypadkach poszkodowanych zostało 167 osób (jedna zabite na miejscu i 166 rannych).

 

5. Zagrożenia miejscowe i pożary

 

W 2015 r. wystąpiło 2 387 zdarzeń (610 pożarów, 1 658 zagrożeń miejscowych i 119 fałszywych alarmów), w których interweniowały gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. o 8 razy mniej w porównaniu do 2014 r.

pożary

Straty w pożarach oszacowano na 4,7 mln zł, a uratowane mienie na 3,1 mln zł.

 

6. Podmioty gospodarcze

 

Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła. W systemie REGON zarejestrowane były 38 623 podmioty gospodarcze mające swą siedzibę na terenie Gdyni (o 819, czyli o 2,2% więcej niż przed rokiem), w tym 25 918 zakładów osób fizycznych.

podmioty

Na 100 nowopowstałych podmiotów gospodarczych w ciągu 2015 r. miało miejsce 75 likwidacji (w 2014 r. – 85; w 2013 r. – 70).

 

Tabl. 2. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji wg sekcji PKD 2007

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2013=100

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

8 241

8 109

8049

97,7

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

4 665

4 802

5015

107,5

przemysł

4 443

4 472

4532

102,0

budownictwo

3 425

3 380

3406

99,4

transport i gospodarka magazynowa

2 758

2 764

2835

102,8

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

2 405

2 496

2587

107,6

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

2 025

2 097

2195

108,4

pozostała działalność usługowa

1 933

1 989

2035

105,3

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 662

1 641

1614

97,1

informacja i komunikacja

1 374

1 452

1580

115,0

edukacja

1 295

1 322

1371

105,9

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

1 181

1 202

1202

101,8

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

1 179

1 266

1340

113,7

pozostałe

822

812

862

104,9

Razem

37 408

37 804

38 623

103,2

Źródło: Opracowanie własne  na podst. danych GUS

 

Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, przemyśle i budownictwie.

 

Tabl. 3. Podmioty gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących

Lata

0-9

10-49

50-249

250-999

1000

i więcej

Ogółem

2 013

35 812

1 288

259

42

7

37 408

2014

36 191

1 303

261

42

7

37 804

2015

37 006

1 305

264

42

6

38 623

2013=100

103,3

101,3

101,9

100,0

85,7

103,2

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS

 

7. Gospodarka morska

 

7.1. Przewozy ładunków promami

 

Przewieziono promami 97,7 tys. szt. samochodów osobowych (o 9,0% więcej), samochodów ciężarowych 114,3 tys. szt. ( o 5,8% więcej), autobusów 1 307 (o 17,3% więcej), a rolltrailerów 1000 szt. (o 90,1% mniej).

 

7.2. Przeładunki

 

            W porównaniu do 2014 r. nastąpił spadek obrotów ładunkowych. Wg GUS[2] w 2015 r. przeładowano łącznie 15,5 mln ton ładunków (o 8,5% mniej), a wg Zarządu Portu w Gdyni 18,2 mln ton brutto (o 6,2% mniej). Największe straty poniósł port w przeładunku kontenerów, zanotowano spadek obrotów o 22,1% w porównaniu do 2014 r.

 przeładunki 2015

 

7.3. Przewozy pasażerów

 

Promy przewiozły 592,8 tys. osób (o 6,1% więcej), co nastąpiło na jednej linii promowej do Karlskrony, obsługiwanej przez  armatora Stena Line. Gdynia zajmuje drugą, po Świnoujściu,  pozycję na rynku obsługi ruchu promowego. Statki pasażerskie w 2015 r. zawijały do Gdyni 66 razy, przewiozły łącznie 74,8 tys. pasażerów. Gdynia jest głównym portem wycieczkowym w Polsce. Łącznie liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 667,4 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż w 2014 r.

 

 przewozy

 

 

7.4.Budowa i remonty statków

 

            W 2015 r. stocznie działające w Gdyni dokonały remontów 190 jednostek, co określa ich udział w polskim rynku remontów statków na poziomie 31%. Ponadto zbudowanych zostało 8 kadłubów statków z przeznaczeniem na eksport.

 

8. Pozwolenia na budowę

 

Wydano 215 pozwoleń na budowę, (w 2014 r. - 182). W kategorii budynków mieszkalnych, jednorodzinnych liczba pozwoleń wyniosła 78, a w przypadku budynków wielorodzinnych 37.

 

pozwolenia

9.      Mieszkania

 

W 2015 r. oddano do użytkowania 1 109 mieszkań. Jest to o 177 mieszkań (o 19,0%) więcej niż w 2014r. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 72,1 m2 tj. obniżyła się o 11,5 m2.

W puli nowooddanych mieszkań udział inwestorów indywidualnych wyniósł 14,2%, wybudowali 158 mieszkań, o przeciętnej powierzchni 130,4 m2

 

10. Ważniejsze obiekty przekazane do użytkowania

 

Obok nowych budynków zwiększających komfort zamieszkiwania w Gdyni w 2015 r. zrealizowane były inwestycje drogowe: rozbudowa ul. Dickmana, Harcerskiej, Izydy i Apollona, uzupełnianie oświetlenia i sieci kanalizacyjnej w mieście. Atrakcyjność turystyczną podniosło zbudowanie kolejki na Kamienną Górę, a wydarzenia kulturalne mogą być realizowane w obiektach Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

 

Inwestycje, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Miasta zostały uhonorowane nagrodą „Czas Gdyni 2015 ”.

 

W kategorii inwestycje:

Nagroda:

·         Budynek biurowy i budynek hotelowy „Gdynia Waterfront” przy ul. Waszyngtona.

Wyróżnienia:

·         Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy QUADRILLE CONFERENCE&SPA”, ul. Folwarczna,

·         Budynek produkcyjno-składowy firmy MOREX, ul. Przemysłowa.

·         Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej oraz przebudowa budynku biurowo-magazynowego TEKNOS OLIVA, ul. Chwaszczyńska 149.

 

W kategorii architektura:

Nagroda

·         BJK Architekci-Projektant Tomasz Janiszewski, za projekt Biurowca ENTER , ul. Śląska.

Wyróżnienia:

  • BJK Architekci-Projektant Tomasz Janiszewski oraz Incest Komfort za projekt i realizację budynku „Silver House”, ul. Zygmunta Augusta.

 

  

 

Skróty:

PUP- Powiatowy Urząd Pracy,

GUS Główny Urząd Statystyczny,

US Urząd Statystyczny.

 

 

PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

GDYNI W LATACH 2000 – 2015

Załącznik Nr 1

 

 

ludność 2000-2015

 

 

urodzenia, zgony 2000-2015

 

bezrobocie 2000-2015

 

 

 

pojazdy 2000-2015

 

 

 

przestępstwa

 

podmioty 2000-2015

 

 

 

przeładunki

przewozy pasażerów 2000-2015

mieszkania oddane 2000-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Barbara Zakrzewska, Iwona Milewska

Wydział Polityki Gospodarczej UM Gdyni


[1] Ukazuje się od czerwca 1996 r. Źródłem danych statystycznych są: jednostki organizacyjne Miasta Gdyni, GUS, US w Gdańsku, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gdyni.

Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom.

 

[2] Prezentowane dane GUS o przeładunkach w porcie w Gdyni są zgodne z metodologią UE (dyrektywa 95/64/WE dot. statystyki transportu morskiego), różnią się od podawanych przez Zarząd Portu Gdyni gdyż nie obejmują one:

1)       statków o pojemności brutto (GT) mniejszej niż 100,

2)       załadunku bunkru (tj. paliwa dla statków),

3)       obrotu wewnątrzkrajowego z wyjątkiem kabotażu (tj. ładunków przewożonych drogą morską pomiędzy polskimi portami morskimi),

4)       wagi własnej załadowanych i wyładowanych jednostek ładunkowych (np. kontenerów oraz samochodów i wagonów przewożonych w ruchu promowym).

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 17.05.2016
Data udostępnienia informacji: 03.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2016 10:29 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.07.2016 10:18 Aktualizacja treści Iwona Milewska
07.06.2016 09:54 Aktualizacja treści Iwona Milewska
03.06.2016 12:25 Aktualizacja treści Iwona Milewska
03.06.2016 10:40 Dodanie informacji Iwona Milewska
03.06.2016 10:25 Dodanie informacji Iwona Milewska