Zapytanie ofertowe na remont posadzek w salach lekcyjnych w budynku szkoły na parterze i I piętrze

              
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:


Zamawiający informuje, że podpisał w dniu 29.05.2015r. umowę nr ZSO1.26.1.2015.EZP na wykonanie remontu posadzek w salach lekcyjnych na parterze i I piętrze w budynku ZSO nr 1 z firmą: NOVA Technologie Obiektowe R. Niemyjski &  P. Anionowski Spółka Jawna z siedzibą w Wołominie ul. Leśna 4, 05-200 Wolomin, oddział Gdynia, 81-323, ul. Morska 61.                                                          


               

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-
Remont posadzek w salach lekcyjnych w budynku szkoły na parterze i I piętrze


Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia informuje, że w dniu 18.05.2015r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród siedmiu ofert, które wpłynęły do 15.05.2015r.


Wyłącznym kryterium oceny ofert była cena oferty brutto – waga 100 %. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 7 firmy: Nova Technologie Obiektowe Sp.J. 


Szczegółowy protokół z wyboru wykonawcy poniżej:

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
                                                                                  ZAPYTANIE  OFERTOWE

(dot. zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro)

  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest remont posadzek w salach lekcyjnych w budynku szkoły na parterze i I piętrze.

 1.      Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:  
1.1 Zakres robót
Remontem objęte są posadzki w budynku szkoły na parterze i I piętrze:  
parter
Sala nr 16 - 7,55 x 7,80 = 58,90 m2
Sala nr 24 - 7,00 x 7,80 = 54,60 m2   

I piętro
Sala nr 6 - 11,02 x 5,69 = 62,70 m2
Razem           176,20 m2
 

Prace rozbiórkowe:
· demontaż starej wykładziny z płytek PCV
· oczyszczenie i przygotowanie podłoża
· wywiezienie i utylizacja gruzu 
Roboty wykończeniowe:
· wykonanie nowych warstw posadzek - homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu
        -         zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi,
        -         wykonanie warstwy wyrównawczej gr. od 3 cm do 5 cm,
        -         wykonanie warstwy samopoziomującej do 5 mm,
        -         ułożenie wykładziny rulonowej, na klej zgrzewanej o gr. min. 2mm, jednorodnie ścieralnej na całej grubości - należy 
                  przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcie cokołów na ścianie wys. 10 cm.
· ułożenie listew progowych aluminiowych 

1.2 Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
· Poziom wykonanych posadzek powinien odpowiadać poziomowi posadzki budynku szkoły. Nie dopuszcza się progów.
· Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
· Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie pomieszczeń szkoły przed ich zapylaniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt.
· Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
· Wykonawca winien przedstawić komplet dokumentów wraz z podpisem z informacją o użytych materiałach. 


Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się również w dokumentacji załączonej do niniejszego zapytania, stanowiącej załącznik nr 3 - Dokumentacja. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem uwag zawartych w Ogólnej charakterystyce robót.

 

2.      Termin realizacji zamówienia:  01.07-31.07.2015r.

 
3.      Warunki realizacji zamówienia (np. transport, gwarancja, serwis, zabezpieczenie umowy):

3.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.2 Cenę oferty należy podać w wartości brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.3 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.4 Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

3.5 Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

3.6 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach – Dz. U. Nr 39 poz.251 z 2007 r. z późn. zmian.).

3.7 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3.8 Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji.
3.9 Po okresie 30 m-cy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu w terminie wolnym od zajęć szkolnych i wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
3.10 Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu prac budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.  

4.      Miejsce i termin składania ofert:

W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres kasiamadrzak@lo3.gdynia.pl, najpóźniej do dnia 15.05.2015r. 

 
5.      Kryteria wyboru oferty:  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następującekryterium oceny ofert: cena oferty brutto - 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

6.      Złożona oferta powinna zawierać :
       
6.1 wypełniony formularz ofertowy -  o treści odpowiadającej zał. 1;

6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.3  pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;

7.      Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w  imieniu Oferenta/Wykonawcy. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Oferenta.
  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana mailowo Wykonawcom, którzy złożyli oferty a Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  2. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami/Wykonawcami:

Izabela Kruszewska – st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350-94-80 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
Katarzyna Mądrzak – st. służbowe: Specjalista ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: 58 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-13.00.  


ZAŁĄCZNIKI:


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy do edycji

Formularz i istotne dla stron postanowienia umowy


Dokumentacja techniczna                                                              

     

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 29.04.2015
Data udostępnienia informacji: 29.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2015 10:35 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
19.05.2015 12:05 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
29.04.2015 12:40 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
29.04.2015 12:39 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
29.04.2015 12:35 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak