Zapytanie ofertowe na prace remontowo-malarskie w budynku ZSO nr 1 w GdyniOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- BRAK OFERT
Przedmiot zamówienia: prace remontowo-malarskie w budynku szkoły obejmujące zakresem dwie części:    A: Internat na poziomie 400-600 korytarze, WC, klatka schodowa B: Gimnazjum na poziomie 100 korytarz, hol, sale lekcyjne oraz obszar schodów zejście do szatni
Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia informuje, że do dnia 12.06.2015 nie wpłynęła żadna oferta.

Szczegółowy protokół z wyboru wykonawcy poniżej:

Protokół z wyboru ofert_15.06.2015                                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE
                                              (dot. zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro)


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem są prace remontowo-malarskie w budynku szkoły obejmujące zakresem dwie części:
A: Internat na poziomie 400-600 korytarze, WC, klatka schodowa
B: Gimnazjum na poziomie 100 korytarz, hol, sale lekcyjne oraz obszar schodów zejście do szatni


1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Celem prac jest usuniecie starych powłok malarskich , wykonanie uzupełnień tynków i ich wyrównanie , gruntowanie podłożą, wykonanie ochron narożników, malowanie dwukrotne ścian , sufitów, parapetów i balustrad i wymiana koryt PCV.


1.1 Obszar prac remontowych:
Część A: Internat na poziomie 400-600 korytarze, WC, klatka schodowa
Część B: Gimnazjum na poziomie 100 korytarz, hol, sale lekcyjne oraz obszar schodów zejście do szatni


1.2 Zakres i ogólna charakterystyka prac remontowych:
1.2.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach korytarzy i klatek schodowych na sufitów.
1.2.2 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach sal lekcyjnych, korytarzy i klatek schodowych na ścianach.
1.2.3 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III (wapno suchogaszone) wykonywane ręcznie na
podłożach z cegły, 5 % uzupełnienia tynków.
1.2.4 Przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności (sfalowań) tynku.
1.2.5 Gładź gipsowa na ścianach - dwuwarstwowa.
1.2.6 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie.
1.2.7 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym / miejsca gdzie brak ich na ścianach/.
1.2.8 Dwukrotne malowanie ścian starych tynków wewnętrznych farbami olejnymi do wys. 1,50.
1.2.9 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały.
1.2.10 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - w kolorach półpełnych /kolor - w uzgodnieniu z Inwestorem/.
1.2.11 Malowanie farbą lateksową podłoży gipsowych dwukrotne - ściany.
1.2.12 Dwukrotne malowanie cokołów podłogowych.
1.2.13 Uszczelnienie silikonem styków ościeżnic, progów itp. ze ścianami, tynkami, wykładzinami.
1.2.14 Dwukrotne malowanie rur o średn. do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania.
1.2.15 Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2 - uprzednio malowanych.
1.2.16 Skasowanie wykwitów (zacieków).
1.2.17 Czyszczenie i skrobanie metalowych balustrad schodowych z farby olejnej.
1.2.18 Dwukrotne malowanie farba olejną balustrad.
1.2.19 Wymiana i i uzupełnienie koryt z PCV ( naścienne trakcje kablowe) na korytarzach Internatu poziom 400-600.
1.2.20 Rusztowania ramowe, warszawskie wielokolumnowe, o wysokości do 10 m /do malowania klatki schodowej/
1.2.21 Zabezpieczenie folią: podłóg sprzętu elektronicznego, instalacji p. poż , rolet itp.
1.2.22 Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórek tynków, naprawy miejsc w tynkach itp. łącznie z utylizacją.


Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji remontowej załączonej do niniejszego zapytania, stanowiącej załącznik nr 3A - Charakterystyka robót i 3B - Rzuty: Internat poz. 400-600 i Gimnazjum poz. 100.


Roboty remontowe należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
1. Zakres robót powinien być zgodny z pkt. I. oraz pod względem ilościowym z obszarami oznaczonymi na rzutach ZSO nr1 - załącznik nr 3B, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przed przygotowaniem oferty należy bezwzględnie zapoznać się z zakresem i obszarem robót w miejscu wykonywanych prac remontowych ( wizja lokalna ).
3. Cena ofertowa brutto jest ostateczną cena ryczałtową brutto .
4. Każdy zastosowany materiał budowlany musi posiadać certyfikaty i świadectwa o dopuszczeniu wyrobu do obrotu i stosowania na polskim rynku budowlanym.
5. Za wszelki szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.


2. Termin realizacji zamówienia: 01.07-31.07.2015r.


3. Warunki realizacji zamówienia:
3.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.2 Cenę oferty należy podać w wartości brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.3 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.4 Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
3.5 Na cenę ryczałtową brutto składać się będzie koszt części A i części B zamówienia. Formularz z oznaczeniami KNR, dołączony do niniejszej Charakterystyki robót (załącznik 3A) jest wyłącznie dokumentem informacyjnym pomocniczym, z którego może skorzystać Wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku.
3.6 Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
3.7 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach - Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r. z późn. zmian.).
3.8 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3.9 Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji.
3.10 Po okresie 30 m-cy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu w terminie wolnym od zajęć szkolnych i wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
3.11 Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu prac budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.


4. Miejsce i termin składania ofert:
W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres kasiamadrzak@lo3.gdynia.pl, najpóźniej do dnia 12.06.2015r.


5. Kryteria wyboru oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące
kryterium oceny ofert: cena oferty brutto - 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

6. Złożona oferta powinna zawierać:
6.1 wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej zał. 1;
6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
7. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/Wykonawcy. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Oferenta.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana mailowo Wykonawcom, którzy złożyli oferty a Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami/Wykonawcami:
Izabela Kruszewska - st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350-94-80 , od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: Specjalista ds. zamówień publicznych, pok. nr 3,
tel.: 58 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-13.00.ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe_28.05.2015

Formularz oferowy+istotne dla stron postanowienia umowy

Formularz ofertowy do edycji

Dokumentacja remontowa:

3A - Charakterystyka robót

3B - Rzuty: Internat poz. 400-600 i Gimnazjum poz. 100.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2015 09:32 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
28.05.2015 11:59 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
28.05.2015 11:55 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak