Z dnia 2014-12-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.12.2014 r. w sprawie:
444/14/VII/S - powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Kultury
445/14/VII/K - likwidacji zakładu budżetowego "Hala Sportowo-Widowiskowa"
446/14/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
447/14/VII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015, ogłoszonego zarządzeniem nr 80/2014/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 grudnia 2014 r.
448/14/VII/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej przy budynku mieszkalnym przy ul. Starowiejskiej 10A w Gdyni
449/14/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
500/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowywanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk
501/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
502/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
503/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
504/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
505/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
506/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
507/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
508/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia
509/14/VII/R - zawarcia porozumienia z Miastem Gdańsk na realizację zadania polegającego na zapewnieniu jednego miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
510/14/VII/R - akceptacji porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu miasta Sopot
511/14/VII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
512/14/VII/S - zmieniające zarządzenie nr 6497/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia geologa powiatowego
513/14/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
514/14/VII/S - powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
515/14/VII/S - powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
516/14/VII/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imienu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami
517/14/VII/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imienu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami
518/14/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na zapłatę podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni płożonej we wsi Donimierz w Gminie Szemud
519/14/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40
520/14/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
521/14/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na złożenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
522/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
523/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury teleinformatycznej w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
524/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup prawa użytkowania edytora aktów prawnych
525/14/VII/S - zakupu jednorazowych oraz okresowych biletów autobusowych (trolejbusowych) wykorzystywanych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miasta Gdyni
526/14/VII/S - zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
527/14/VII/S - zabezpieczenie środków w roku 2015 na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych oraz mediów dotyczących lokalu użytkowanego przez UMG w budynku przy ul. 10-go Lutego 33 w Gdyni
528/14/VII/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2015 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
529/14/VII/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na wykonanie integracji platformy e-Urząd z systemem SIDAS EZD, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
530/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania
531/14/VII/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 207000 EUR na wykonanie druków własnych w 2015r.
532/14/VII/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 207 000 EUR na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2015r.
533/14/VII/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na dostawę, instalację i wdrożenie elektronicznej platformy do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawę i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
534/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania
535/14/VII/S - zabezpieczenia środków na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych, czynszu oraz mediów dotyczących lokali użytkowanych przez UMG przy, ul. Krzywoustego 6, ul. 3 Maja 27/31, ul. Partyzantów 39, ul. Partyzantów 42, ul Świętojańskiej 141, ul. Świętojańska 18, ul. Władysława IV 12/14 oraz Al. Zwycięstwa 291a, w Gdyni w 2015 roku
536/14/VII/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2015 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
537/14/VII/S - podpisania umowy użyczenia pomieszczeń na III piętrze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14 dla potrzeb KM PSP oraz WZKiOL
538/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na konserwację systemu oddymiania oraz systemu sygnalizacji pożaru do 30 000 EUR
539/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na zakupy artykułów hydraulicznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 30 000 EUR
540/14/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
541/14/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
542/14/VII/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
543/14/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
544/14/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
545/14/VII/M - usunięcia nieszczelności instalacji gazowej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Opata Hackiego 31/34, ul. Opata Hackiego 31/55, ul. Opata Hackiego 31/6 i ul. Ramułta 36/2 w Gdyni
546/14/VII/M - bezprawnego zajęcia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 47/1 w Gdyni
547/14/VII/S - zmiany Zarządzenia Nr 16716/2014/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 listopada 2014 w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EUR na usługę telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
548/14/VII/M - usunięcia awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18÷30 i ul. Dickmana 38 w Gdyni
549/14/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia remontowego na rok 2014
550/14/VII/M - zawarcia umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej
551/14/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie usług związanych z realizacją projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu
552/14/VII/R - zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1/14/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2014 w sprawie: przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 roku
553/14/VII/R - powołania Komisji Oceniającej
554/14/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie „Gdyńskich warsztatów podróżniczych"
555/14/VII/R - upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
556/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na przeglądy, konserwację i naprawy kserokopiarek i faksów firmy Konica Minolta do 30 000 EUR
557/14/VII/P - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr KB/517/PD/50-W/2014
558/14/VII/R - digitalizacji zasobów archiwum

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.12.2014
Data udostępnienia informacji: 11.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2015 13:31 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk