Z dnia 2014-12-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.12.2014 r. w sprawie:
262/14/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania - „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno- informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2015 roku"
263/14/VII/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
264/14/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
265/14/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
266/14/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
267/14/VII/P - współorganizacji świątecznego koncertu dla dzieci
268/14/VII/P - opracowania redakcyjnego tekstów
269/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni"
270/14/VII/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku przy Al. Zwycięstwa 30 w Gdyni
271/14/VII/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
272/14/VII/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Orłowskiej 13 i 15 w Gdyni
273/14/VII/M - zwrotu kosztów za usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach warsztatu Teatru Miejskiego przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni
274/14/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu Uchwały nr 2/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Władysława IV 23 w Gdyni w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 15 oraz zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości
275/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek do 30 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
276/14/VII/M - przestawienia pieców grzewczych w 13 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
277/14/VII/M - przestawienia pieców grzewczych w 8 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
278/14/VII/M - zamontowania tabliczki z numerem porządkowym na gminnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 11 A w Gdyni
279/14/VII/M - uchylający zarządzenie nr 137/14/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie Testu Prywatnego Inwestora
280/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
281/14/VII/K - udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30.000 EUR na usługę wyceny pojazdów usuwanych z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art. 50a ust. 1 i art. 130 a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
282/14/VII/M - przyjęcia aneksu do umowy na wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości opartej o System Zarządzania Treścią
283/14/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Ikara część działki nr 1066/34 - przeznaczonej do wydzierżawienia
284/14/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Żółkiewskiego - część działki nr 61/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni- przeznaczonej do wydzierżawienia
285/14/VII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobie prawnej ustanowionym na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa
286/14/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na hosting serwisu internetowego poświęconej prezentacji oferty inwestycyjnej miasta
287/14/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kaspra Geskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do użytkownika wieczystego i właścicieli nieruchomości przyległych
288/14/VII/P - ujednolicenia terminu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 4A
289/14/VII/P - prowadzenia projektu muzealno-edukacyjnego w 2015 r.
290/14/VII/P - zakupu rękawic strażackich dla potrzeb OSP Gdynia Wiczlino
291/14/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni o OPEC sp. z o.o. dotyczącego ustalenia wzajemnych praw i obowiązków stron w trakcie realizacji prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej w ramach zadania pn: „Budowy siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę"
292/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/801/UI/148-W/2014 z 21.11.2014 r. dotyczącej zadania „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni"
293/14/VII/P - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na monitoring prasy, Internetu, radia i TV na tematy gdyńskie dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i samorządowych
294/14/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy miasta Gdyni nieruchomości drogowych
295/14/VII/R - powołania Zespołu ds. Merytorycznej i Formalnej Oceny Wniosków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Gdyni o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej
296/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
297/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
298/14/VII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2014"
299/14/VII/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych na potrzeby UMG do 30 000 EUR w 2015 r. oraz akceptacji wyboru oferenta
300/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/676/UI/126-W/2014 z 16.10.2014 r. dotyczącej zadania „Roboty drogowe w ul. Promiennej i ul. Harcerskiej oraz przy kościele św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni"
301/14/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Albańskiej, miejsce postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni"
302/14/VII/P - zmiany warunków powołania pani Karoliny Grabowicz-Matyjas na stanowisko dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni
303/14/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie analizy zasadności połączenia spółek
304/14/VII/M - wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni
305/14/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie materiałów promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2015"
306/14/VII/M - udzielenia zamówienia do 30 000 EUR na realizację działań promujących miasto w związku z konkursem „Gdyński Biznesplan 2015"
307/14/VII/S - wyrażenia zgody na oprawę muzyczną uroczystości w USC UM Gdyni w 2015-2016 roku o wartości do 30 000 EUR
308/14/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim" oraz pełnienie nadzoru autorskiego
309/14/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów z nadrukami obejmującymi informacje o zasadach prowadzenia segregacji
310/14/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
311/14/VII/R - przygotowania i druku „Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego na rok 2015"
312/14/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni"
313/14/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej
314/14/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Chylońskiej
315/14/VII/U - ustalenia wskaźników parkingowych dla określania wymagań parkingowych w decyzjach o warunkach zabudowy
316/14/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, organizacji punktów z ciepłą herbatą podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.12.2014
Data udostępnienia informacji: 10.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.02.2015 14:31 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk