Z dnia 2014-12-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.12.2014 r. w sprawie:
149/14/VII/P - ogłoszenia Otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku"
150/14/VII/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni w 2015r. oraz upoważnienia do podpisania umów
151/14/VII/S - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
152/14/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
153/14/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
154/14/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r.Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
155/14/VII/P - zakupu materiałów promocyjnych
156/14/VII/P - przygotowania poczęstunku
157/14/VII/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
158/14/VII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wykonania remontów 5 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Morskiej 7/2A, Opata Hackiego 23/36, Opata Hackiego 31/41, Wąsowicza 4/1 i Zamenhofa 1/43 w Gdyni
159/14/VII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
160/14/VII/M - wykonania przycinki krzewów na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
161/14/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Reja w Gdyni
162/14/VII/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
163/14/VII/M - zabezpieczenia budynku przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni
164/14/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Rolniczej w Gdyni
165/14/VII/M - wyrażenie zgody na zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej budynku Przedszkola Nr 21 przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni
166/14/VII/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni
167/14/VII/M - deratyzacji budynku przy ul. Spółdzielczej 8 Gdyni
168/14/VII/M - usunięcia awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 i ul. Dickmana 38 w Gdyni
169/14/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
170/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EUR na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMG na lata 2015-2016
171/14/VII/P - zmiany zarządzenia nr 9535/13/VI/P w sprawie dostępu do sieci internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy Mały Kack (ul. Wieluńska, tunel Wielkopolska) oraz w tunelu Wzg. św. Maksymiliana
172/14/VII/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
173/14/VII/M - akceptacji treści umowy MG/55/MGG/23/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate" S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej
174/14/VII/M - akceptacji treści umowy MG/ 56/MGG/24/D/14 pomiędzy Gminą Gdynia a Andrzejem Misiewiczem o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej
175/14/VII/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poznańskiej 10 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
176/14/VII/M - źródła finansowania, usługi hostingu serwisu internetowego www.investgdynia.pl
177/14/VII/P - realizacji projektu warsztatów edukacyjnych o tematyce „Zrób to sam w tuBazie"
178/14/VII/P - opracowania projektu książki dla dzieci z przeniesieniem praw autorskich oraz druku
179/14/VII/P - organizacji warsztatów świątecznych dla dzieci w ramach projektu Gdynia Rodzinna
180/14/VII/P - wprowadzenia zmian na stronie gdyniarodzinna.pl
181/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/612/UI/113-W/2014 z dnia 01.10.2014r. na wykonanie robót budowlanych:„ Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopolskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej
182/14/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości - wydzielenie pasa drogowego ul. Dembińskiego w Gdyni
183/14/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni-Chwarznie"
184/14/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
185/14/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na rok 2014
186/14/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na zakup wyposażenia na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
187/14/VII/R - przeprowadzenia XVII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
188/14/VII/M - zmiany umowy nr KB/714/MB/34/W/2014 z dnia 21.10.2014r. na wykonanie elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40
189/14/VII/M - wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych przy ul. Bernadowskiej w Gdyni
190/14/VII/M - wykonania rozbiórki zabudowań i barakowozu wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
191/14/VII/M - inwentaryzacji wodomierzy i instalacji wodnej w budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 w Gdyni
192/14/VII/O - zakupu i wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
193/14/VII/O - zakupu środków czystości dla Przedszkola nr 8 w Gdyni
194/14/VII/O - zmiany zarządzenia nr 15725/14/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.08.2014 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację lokalnego programu promocji zdrowia psychicznego
195/14/VII/K - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30.000 EUR na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art. 50a ust. 1 i art. 130 a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
196/14/VII/K - ochrona terenów przyległych do imprezy masowej „Sylwestrowa Moc Przebojów"
197/14/VII/K - zabezpieczenia dodatkowych miejsc szpitalnych w Noc Sylwestrową 2014-2015
198/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup peleryn przeciwdeszczowych dla Straży Miejskiej o wartości do 30 000 EUR
199/14/VII/S - wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakupy artykułów hydraulicznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 30 000 EUR- zarządzenie nr 13529/14/VI/S
200/14/VII/S - wyrażenia zgody na naprawę regałów przesuwnych w archiwum Referatu Dowodów Osobistych i archiwach Wydziału Architektoniczno-Budowlanego o wartości do 30 000 EUR
201/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
202/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług abonamentowych bezprzewodowego dostępu do Internetu
203/14/VII/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji likwidatora stowarzyszeń celem ich rozwiązania
204/14/VII/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji przedstawiciela w postępowaniu administracyjnym meldunkowym i praw jazdy oraz funkcji kuratora dla stowarzyszeń celem ich rozwiązania
205/14/VII/M - wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna
206/14/VII/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sezamowej 53 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
207/14/VII/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na „Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy budowlanej" oraz w sprawie zatwierdzenia treści umowy
208/14/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na publikację logo Miasta Gdyni
209/14/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk plakatów promujących wydarzenia z kalendarza imprez miejskich w 2015 roku
210/14/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wykonywanie banerów z nadrukiem okolicznościowym
211/14/VII/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na zakup wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie
212/14/VII/S - wyrażenia zgody na montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach w budynku UMG przy al. Marszałka Piłsudskiego
213/14/VII/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę za ujawnienie decyzji SKO w Gdańsku w księdze wieczystej nieruchomości przy ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 6 w Gdyni
214/14/VII/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śmidowicza
215/14/VII/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krzywej 28
216/14/VII/P - zakupu grafik o tematyce gdyńskiej
217/14/VII/M - demontażu i montażu krat w oknach gminnego lokalu użytkowego przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni
218/14/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
219/14/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
220/14/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokaltorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
221/14/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokaltorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
222/14/VII/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płk. Dąbka, działka nr 494/80 przeznaczonej do wydzierżawienia
223/14/VII/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ikara, działka nr 1066/34 przeznaczonej do wydzierżawienia
224/14/VII/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 117 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 1051 oraz część działki nr 1062/10, przeznaczonej do wydzierżawienia
225/14/VII/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 130 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 1062/10, przeznaczonej do wydzierżawienia
226/14/VII/P - ustalenia składu Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia na kadencję w latach 2015 - 2016
227/14/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na dostawę mediów oraz opłacenie kosztów niezbędnych do funkcjonowania obiektu „INFOBOX" położonego przy ul. Świętojańskiej 30
228/14/VII/P - zakupu materiałów promocyjnych
229/14/VII/P - współorganizacji wydarzenia „Mikołaje na rowerach"
230/14/VII/O - aneksu nr 5/2014 do umowy KB/1073/OZ/33/W/2012 z 31.08.2012 r.
231/14/VII/P - opracowania i druku autorskiego projektu składanej mapki - przewodnika pt: „Mam marzenie i nie zawaham się je spełnić"
232/14/VII/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Karpińskiego
233/14/VII/M - zmiany umowy inwestycyjnej nr IJ12-01464 z 14.09.2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu miejskiego pod nazwą „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni"
234/14/VII/P - organizacji obchodów 44. rocznicy „Grudnia ‘70"
235/14/VII/P - zorganizowania wystawy prac pani Zofii Błażko
236/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2014 do umowy nr KB/7/MOPS/2013 z 11 czerwca 2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
237/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup wyposażenia specjalnego pojazdów dla Straży Miejskiej - o wartości do 30 000 EUR
238/14/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej oraz szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
239/14/VII/R - zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę opracowania projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych dla dwóch obszarów funkcjonalnych w północno-wschodniej części województwa pomorskiego oraz przeprowadzenia warsztatów związanych tematycznie z opracowywanymi dokumentami w ramach projektu pn: „NORDA- Północny Biegun Wzrostu"
240/14/VII/S - wyrażenia zgody na opracowanie koncepcji remontu pomieszczeń w budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do 30 000 EUR
241/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup do kwoty 30 000 EUR 3 szt. aparatów telefonicznych oraz wyboru oferenta
242/14/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji i naprawy urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w budynkach UMG w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR
243/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów elektrycznych na potrzeby UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EUR
244/14/VII/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę programów TV w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR
245/14/VII/S - wyrażenia zgody na konserwację oraz naprawy wind marki: „KONE" znajdującej się w budynku UM Gdyni w roku 2015 o wartości do 30 000 eur
246/14/VII/S - wyrażenia zgody na konserwację oraz naprawy windy marki: "PILAWA" znajdującej się w budynku UM Gdyni w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR
247/14/VII/O - zawarcia umów na prowadzenie szkoleń/warsztatów dla uczniów gdyńskich szkół - zorganizowanych w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego
248/14/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego na druk arkuszy próbnego sprawdzianu dla szóstoklasistów szkół podstawowych w Gdyni
249/14/VII/M - zmiany zarządzenia nr 16264/14/VI/M z 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej za lokal nr 12 przy ul. Steyera 1B w Gdyni
250/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1121/UI/224-W/2013 z 2.12.2013 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Pl. Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę, współfinansowanych w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet III, Działanie 3.3.
251/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/765/UI/140-W/2014 z 17.11.2014 r. na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni"
252/14/VII/P - ogłoszenia XVI edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier"
253/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów ogrodniczych o wartości do 30 000 EUR
254/14/VII/S - zmiany umowy nr KB/826/UG/99/W/2014
255/14/VII/P - umieszczenia i utrzymania na serwerze serwisu internetowego biura prasowego
256/14/VII/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/211/UI/59/W/2013 z dnia 15.031.2013r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
257/14/VII/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy SK / 2442 /SA /156-w /13 na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych na potrzeby UMG - zarządzenie 13209/13/VI/S
258/14/VII/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych w Gdyni, realizowane w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
259/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup aparatu fotograficznego, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UMG o wartości do 30 000 EUR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.12.2014
Data udostępnienia informacji: 13.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2015 13:46 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk