Z dnia 2014-11-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.11.2014 r. w sprawie:
1/14/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 roku
2/14/VII/M - wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach gminnych nr 2, 3, 9 - kl. A, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 - kl. B, 1 - kl. C w budynku mieszkalnym przy ul. Korzennej 12 w Gdyni
3/14/VII/M - wymiany instalacji centralnego ogrzewania w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wąsowicza 4/1 w Gdyni
4/14/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Ujejskiego 3/3 w Gdyni
5/14/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego w zakresie przygotowania materiałów do sporządzenia repliki na wybrane zagadnienia ekonomiczne i rynkowe przedstawione w odpowiedzi Komisji Europejskiej na skargę w sprawie T-215/14
6/14/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 38/408 w Gdyni
7/14/VII/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacji sanitarnej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Woj. Wachowiaka 47-49 kl. 49 w Gdyni
8/14/VII/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 -11 w Gdyni
9/14/VII/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wiśniewskiego 9/5 w Gdyni
10/14/VII/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Przemysława 3/1 w Gdyni
11/14/VII/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
12/14/VII/M - postawienia pieca grzewczego w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Chwarznieńskiej 91A w Gdyni
13/14/VII/M - wykonania dezynsekcji w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych budynków gminnych przy ul. Dickmana 38, Żeglarzy 5 i Żeglarzy 7 w Gdyni
14/14/VII/M - wykonania przycinki drzewa na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
15/14/VII/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
16/14/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na przeprowadzenie wykładu i warsztatów „Jak kupować, by śmiecić mniej?"
17/14/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na częściowe pokrycie kosztów psychoterapii uzależnienia od alkoholu
18/14/VII/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack imprezy kulturalno-integracyjnej pn.„Bożonarodzeniowe kolędowanie"
19/14/VII/P - zorganizowania koncertu pn. „Świątecznie na jazzowo" dnia 20 grudnia 2014 r.
20/14/VII/P - zmiany zarządzenia w sprawie zakupu do kwoty 30 000 EUR projektora multimedialnego i tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego
21/14/VII/P - druku książki „Dziecięce zasady jak żyć w przyjaźni"
22/14/VII/P - dokonania zmiany w umowie nr PON/11/PFRON/2014 zawartej dnia 20 czerwca 2014r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem na Drodze Ekspresji
23/14/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego"
24/14/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
25/14/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
26/14/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji III Międzyszkolnego Konkursu Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim
27/14/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję w Hadze w ramach współpracy z Fundacją THIMUN
28/14/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji Wigilii Pamięci Pokoleń
29/14/VII/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 EUR na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
30/14/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
31/14/VII/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 126 w Gdyni
32/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla osób kierujących pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Gdyni
33/14/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na robotę budowlaną pn. zagospodarowanie Skweru przy skrzyżowaniu ulic Nowowiczlińskiej i Rdestowej w Gdyni
34/14/VII/S - akceptacji wyników postępowania publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych
35/14/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na projekt i druk gdyńskiego kalendarza planszowego na 2015 r.
36/14/VII/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
37/14/VII/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Skrzypowej 32 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
38/14/VII/M - wykonania remontu schodów wraz z montażem poręczy w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
39/14/VII/M - wykonania remontu drzwi wejściowych wraz z naświetlem do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rybaków 8 w Gdyni
40/14/VII/M - zmiany zarządzenie w sprawie źródła finansowania czynności notarialnej polegającej na poświadczeniu podpisu
41/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/598/UI/110-W/2014 z 09.09.2014 r. na wykonanie prac projektowych w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej"
42/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych pn.:„Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
43/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/891/UI/189-W/2013 (13/P32/X08260) z 12.12.2013 r. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej w ramach zadania pn.: „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę"
44/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/216/UI/40-W/2014 z 28.03.2014 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej"
45/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/891/UI/190-W/2013 (13/P32/X08261) z 12.12.2013 r. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej garażu podziemnego w ramach zadania pn.: „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę"
46/14/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego"
47/14/VII/U - uiszczenia opłaty za uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy oświetlenia w ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej w Gdyni
48/14/VII/K - zmieniający budżet miasta Gdyni na rok 2014
49/14/VII/K - zmieniający zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
50/14/VII/K - zmieniający zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
51/14/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
52/14/VII/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni
53/14/VII/M - wykonania rozbiórki 7 boksów garażowych wraz z uporządkowaniem terenu i wykonaniem przyłącza energii elektrycznej przy ul. Batorego w Gdyni (działki nr 568/71 i 74 KM 53)
54/14/VII/P - zamówienia materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl
55/14/VII/O - akceptacji zmian w umowach
56/14/VII/P - zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl
57/14/VII/P - dokonania zmian w umowie Nr PON/4/PFRON/2014 zawartej dnia 23 maja 2014r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między słowami"
58/14/VII/P - organizacji miejskiej imprezy mikołajkowej dla dzieci
59/14/VII/U - zawarcia aneksów do umów partnerskich w ramach wspólnej realizacji projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania"
60/14/VII/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie aktualizacji mapy tras rowerowych Gdyni
61/14/VII/S - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
62/14/VII/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 11/2014 do umowy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
63/14/VII/M - wystąpienie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 21 przy ul.Demptowskiej 42 w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.11.2014
Data udostępnienia informacji: 09.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2015 11:27 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk