Z dnia 2014-11-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.11.2014 r. w sprawie:
16786/14/VI/P - dokonania zmian w umowie Nr PON/4/PFRON/2014 zawartej dnia 23 maja 2014r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją wsparcia osób z zaburzeniami komunikacji „Między słowami"
16787/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/28/UI/10/W/2013 z dnia 15.01.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138"
16788/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda
16789/14/VI/M - uiszczenia opłaty za przyłączenie do sieci gazowej budynku gminnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
16790/14/VI/M - wykonania prac związanych ze zmianą sposobu zasilania w ciepłą wodę użytkową gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 13/3 w Gdyni
16791/14/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej przy budynku mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
16792/14/VI/P - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz" w 2015 roku
16793/14/VI/P - wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz" w 2015 roku
16794/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
16795/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2014 rok
16796/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
16797/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 81 przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
16798/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Surmana 4 w Gdyni
16799/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Morskiej 212/9 i Opata Hackiego 25/49 w Gdyni
16800/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16801/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16802/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16803/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16804/14/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207.000 EUR na dostawę worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
16805/14/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych i Klubem WKS Flota na użyczenie strzelnicy
16806/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
16807/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
16808/14/VI/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na uiszczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych związanych z dokonaniem oszacowania nieruchomości
16809/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę dzierżawy łączy transmisji danych
16810/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości wydzielonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. nr 337/32, nr 337/33)
16811/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Księżycowej
16812/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Architektów 2/3 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16813/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Karpackiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
16814/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, na wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości opartej o System Zarządzania Treścią
16815/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 30 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Szyprów na odcinku od ul. Sterników do rzeki Kaczej
16816/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania „Dostawa mebli, stanowiących wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni"
16817/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę wykonania ekspertyzy dotyczącej przyczyn zalewania posesji położonych w dzielnicy Wiczlino
16818/14/VI/O - akceptacji zmian w umowach
16819/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
16820/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
16821/14/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
16822/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania wykonanie prac konserwatorskich na elewacji budynku przy ul. 10-go Lutego 24
16823/14/VI/S - zmiany zarządzenia nr 13329/13/VI/S na uruchomienie środków na ryczałty km dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej w 2014r.
16824/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
16825/14/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni na rok 2015
16826/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na „Wykonanie inwentaryzacji budynków tj. lokali mieszkalnych i użytkowych oraz obiektów niemieszkalnych" oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
16827/14/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Tęczowej
16828/14/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 19A położonego przy ul. Augustyna Necla 5, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
16829/14/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 9B położonego przy ul. Augustyna Necla 5, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
16830/14/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ul. Augustyna Necla 5, oraz ustalenia i jednolicenia terminu jego trwania
16831/14/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 9A położonego przy ul. Augustyna Necla 5, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
16832/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Iglastej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok
16833/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
16834/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Amona, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16835/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Partyzantów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
16836/14/VI/R - składu komputerowego i druku plakatów oraz zaproszeń na potrzeby akcji „II Gdyńska Giełda Wolontariatu"
16837/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 10/2014 do umowy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
16838/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2014 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia
16839/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza"
16840/14/VI/R - wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród przez Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
16841/14/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych
16842/14/VI/M - źródeł finansowania czynności związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 z udziałem w częściach wspólnych i użytkowaniu wieczystym gruntu przy ul. Ujejskiego 3
16843/14/VI/M - przyjęcia treści umowy o współpracy dotyczącej realizacji działań w ramach projektu „Sukces na szpilkach"
16844/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kazimierza Górskiego - przeznaczonej do wydzierżawienia
16845/14/VI/P - zakupu kukurydzy
16846/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na weryfikację inwentaryzacji zieleni wykonanej w ramach zadania pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni"
16847/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/10/UI/211-W/2013 z 28.11.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budowy i odtworzenie nawierzchni drogowej w ul. Rybaków w Gdyni
16848/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16849/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na prezentację materiałów promujących miasto w tygodniku „Kurier Gdyński"
16850/14/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl
16851/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach realizowanego zadania pn: „Budowa ulicy Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego" - etap I budowa ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
16852/14/VI/U - dofinansowania prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach - stanowiskach ogniowych 11 BAS w Gdyni Redłowie
16853/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla zawodniczek „Drużynowego Pucharu Polski w gimnastyce artystycznej", którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
16854/14/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dwojga uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie
16855/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn: Regulacja potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1 600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.11.2014
Data udostępnienia informacji: 08.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2015 15:14 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk