Z dnia 2014-11-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.11.2014 r. w sprawie:
16719/14/VI/P - zmiany umowy nr KB/32/PON/1/W/2012 zawartej dnia 13 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło w Gdyni
16720/14/VI/P - zakupu do kwoty 30 000 EUR projektora multimedialnego i tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego
16721/14/VI/U - podpisania porozumienia w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gdyni
16722/14/VI/U - zamówienia opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2018
16723/14/VI/U - zamówienia wykonania ekspertyzy wraz z projektem liternictwa, dotyczącej renowacji nagrobka Antoniego Abrahama na zabytkowym cmentarzu na Oksywiu w Gdyni
16724/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Opata Hackiego 17 w Gdyni w sprawie ujęcia w projekcie podłączenia odwodnienia posesji i budynku do miejskiej kanalizacji deszczowej
16725/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Opata Hackiego 17A w Gdyni w sprawie ujęcia w projekcie podłączenia odwodnienia posesji i budynku do miejskiej kanalizacji deszczowej
16726/14/VI/M - deratyzacji w piwnicach oraz na terenie otaczającym budynek socjalny przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
16727/14/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej przy budynku mieszkalnym przy ul. Starowiejskiej 10 A w Gdyni
16728/14/VI/M - dezynfekcji i dezynsekcji gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 51/59 w Gdyni
16729/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 51/59 w Gdyni
16730/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 1/2 w Gdyni
16731/14/VI/M - wykonania remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni
16732/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Zamenhofa 13/39, Zamenhofa 13/40 w Gdyni
16733/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Nowogrodzkiej 16 w Gdyni
16734/14/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Pawiej 24 w Gdyni
16735/14/VI/M - modernizacji instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Pawiej 24 w Gdyni
16736/14/VI/M - wykonania remontu pralni na I piętrze w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
16737/14/VI/M - zabezpieczenia budynku przy ul. Komandorskiej 49 w Gdyni
16738/14/VI/M - likwidacji szamba na terenie gminnej nieruchomości przy ul. Jęczmiennej 6 w Gdyni
16739/14/VI/M - wykonania remontu pralni na IV piętrze w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
16740/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16741/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
16742/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16743/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16744/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w Konkursie „Polska i Polacy w Kulturze" organizowanym przez Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni
16745/14/VI/O - refundacji zakupu nagród dla zawodniczek „Turnieju Młodości" w gimnastyce artystycznej, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
16746/14/VI/K - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeżonego
16747/14/VI/M - wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w budynku przy ul. Ujejskiego 3
16748/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej 118A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16749/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie kart świątecznych
16750/14/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych
16751/14/VI/P - druku przewodnika po Gdyni zawierającego informacje o dostępności tras i obiektów dla osób z niepełnosprawnością w języku angielskim
16752/14/VI/P - zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem Gminy Gdynia w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2015"
16753/14/VI/M - wykonania modernizacji wentylacji w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Morskiej 97 w Gdyni
16754/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie sufitu podwieszanego w gminnym budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Świętojańskiej 5/7 w Gdyni
16755/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi konferencyjnej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
16756/14/VI/M - zmiany umowy nr SK/638/MK/2-W/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. na usługę: Świadczenie usługi wsparcia w realizacji zamówień publicznych na Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Etap I) oraz na Kontrolę informatyczną i implementację bazy danych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwarzno-Wiczlino (TERYT 226201_1.0011)
16757/14/VI/R - zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie nr 00031-61722-OR1100020/10 z dnia 15 lutego 2011r. dla projektu pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
16758/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację oprogramowania w placówkach szkolnych
16759/14/VI/M - źródła finansowania czynności notarialnej polegającej na poświadczeniu podpisu
16760/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/39/PD/5-W/2014
16761/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/517/PD/50-W/2014
16762/14/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim dotyczącej udzielenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej
16763/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza"
16764/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie usług polegających na powielaniu dokumentacji i map
16765/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na opracowanie analizy usprawnienia ruchu w dzielnicy Działki Leśne w kontekście ruchu rowerowego
16766/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia w ulicy Kartuskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej, na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chylońskiej oraz fragmencie Placu Dworcowego"
16767/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni"
16768/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni"
16769/14/VI/P - współorganizacji festynu rodzinnego z okazji „Zlotu Mikołajów na Motocyklach"
16770/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny
16771/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dekoracji w związku z akcją „MOVEMBER" - o wartości do 30 000 EUR
16772/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego"
16773/14/VI/U - akceptacji zapłaty należności dla PKP SA za trwałe zajęcie gruntu na potrzeby zadania pn: „Budowa oświetlenia i chodnika w ul. Stolemów w Gdyni"
16774/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni"
16775/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni
16776/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia projektu umowy użyczenia zawieranej pomiędzy Morską Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą Miasta Gdyni, związanego z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego 2014
16777/14/VI/U - uchylenia zarządzenia w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego" - zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim
16778/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego" - zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim
16779/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja zabawy mikołajkowej
16780/14/VI/P - zmiany zarządzenia nr 13784/14/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2014 w sprawie akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.11.2014
Data udostępnienia informacji: 08.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2015 15:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk