Z dnia 2014-11-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.11.2014 r. w sprawie:
16626/14/VI/P - dokonania zmian w umowie nr PON/8/PFRON/2014 zawartej dnia 29 maja 2014r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Gdyński Most Nadziei
16627/14/VI/P - wykonania medali okolicznościowych
16628/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
16629/14/VI/M - montażu reduktora ciśnienia na instalacji wody zimnej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
16630/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 29A/6 (łącznik) w Gdyni
16631/14/VI/U - wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni VI Wydział Gospodarczy sygn. akt: VI GC 423/13 z dnia 16.10.2013r. i Sądu Okręgowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy sygn. akt: XII Ga 283/14 z dnia 9.10.2014r.
16632/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu Uchwały nr 2/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 31 w Gdyni w sprawie wyburzenia części czołowej ściany w celu wykonania odrębnego wejścia
16633/14/VI/M - inspekcji TV odcinka przewodów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z gminnego terenu przy ul. Dąbrowskiego 32 i budynku mieszkalnego przy ul. Woj. Wachowiaka 11-49 w Gdyni
16634/14/VI/M - zwrotu kosztów za likwidację nieczynnych przyłączy gazowych do gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Dembińskiego 1A w Gdyni
16635/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku magazynowym przy ul. Halickiej 7A w Gdyni
16636/14/VI/M - wykonania prac porządkowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 71 przy ul. Opata Hackiego 29 w Gdyni
16637/14/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 18 przy ul. Okrzei 24 B w Gdyni
16638/14/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 55 przy ul. Nauczycielskiej 4 w Gdyni
16639/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych nr 11 i 25 przy ul. Sandomierskiej 1B w Gdyni
16640/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 14/87 w Gdyni
16641/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu socjalnym nr 71 przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
16642/14/VI/M - wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego wraz z pracami murarskimi w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
16643/14/VI/M - wykonania wycinki drzewa na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
16644/14/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
16645/14/VI/M - wykonania projektu przebudowy przyłączy sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Śląskiej 48 i 50 w Gdyni
16646/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Dembińskiego 61A w Gdyni
16647/14/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę pawilonu usługowego przy ul. Partyzantów w Gdyni (działka nr 820/94 KM 59)
16648/14/VI/M - wykonania rozbiórki zabudowań wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Modlińskiej 23 A w Gdyni (działka nr 205/46 KM 22)
16649/14/VI/M - rozbiórki dwóch obiektów kubaturowych wraz z uporządkowaniem terenu oraz uzupełnienia ogrodzenia o dł. ok. 117 mb przy ul. Śląskiej 1-7 w Gdyni
16650/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie naklejek informacyjnych dla projektu pn.: „Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru"
16651/14/VI/P - zmiany treści umowy SK/1545/RSA/1-W/2014, na zakup materiałów statystycznych dot. Gdyni
16652/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na realizację zadania „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV"
16653/14/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród dla laureatów X Międzynarodowych Zawodów w Biegu na Orientację „Grand Prix Pomorza"
16654/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
16655/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
16656/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony (dz. nr 288/12 - 57 m2)
16657/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony (dz. nr 288/12 - 76 m2)
16658/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Zygmunta Augusta 13 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16659/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Poleskiej 20/Litewskiej przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16660/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
16661/14/VI/P - organizacji autorskich warsztatów dotyczących zdrowego żywienia
16662/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Wolności 29 w Gdyni
16663/14/VI/M - wykonania remontu schodów przy gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 9 i 11 w Gdyni
16664/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 78 przy ul. Zygmunta Augusta 6 w Gdyni
16665/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Świętojańskiej 98 w Gdyni
16666/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 13 przy ul. Władysława IV 7-15 kl. C w Gdyni
16667/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
16668/14/VI/M - wymiany okna w pokoju w gminnym lokalu mieszkalnym nr 10 przy ul. Chwarznieńskiej 91A w Gdyni
16669/14/VI/M - wykonania remontu schodów terenowych przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 7 w Gdyni
16670/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 22 przy ul. Waszyngtona 30 w Gdyni
16671/14/VI/M - wykonania zjazdu dla wózków przy schodach terenowych prowadzących do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni
16672/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16673/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie wywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16674/14/VI/O - upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Gdyni do zawarcia umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z której wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy
16675/14/VI/O - upoważnienia dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni do zawarcia umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z której wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy
16676/14/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród w Konkursie Wiedzy o Turystyce oraz Konkursie o Marynarce Wojennej RP organizowanych przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
16677/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w IV Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo-Informatycznym „Myszka Z" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
16678/14/VI/O - przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
16679/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup pamięci USB
16680/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2014 roku
16681/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia na zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na pokrycie kosztów usługi sprzedaży energii elektrycznej dla budynku UMG, lokali podległych oraz Straży Miejskiej
16682/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów na świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Gdyni, lokali podległych oraz Straży Miejskiej na rok 2014
16683/14/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę blatów pod umywalki znajdujące się w łazienkach w budynku UMG o wartości do 30 000 EUR
16684/14/VI/S - wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej w 2014 roku do 30 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
16685/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
16686/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: dostawę donic o wartości do 30 000 EUR, nasadzenia drzew o wartości do 30 000 EUR
16687/14/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego ustalenia wykazu stawki wywoławczej najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
16688/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 263 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia
16689/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 365 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia
16690/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Północnej przeznaczonej do wydzierżawienia
16691/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie 2 tablic z planem dzielnicy Wielki Kack-Kacze Buki
16692/14/VI/U - zawarcia porozumienia określającego warunki udostępnienia terenu w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulic Buraczanej i Korzennej w Gdyni"
16692/14/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umów: nr KB/513/UP/106/W/2008 i KB/530/UP/148/W/2008 zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Elektroprojekt S.A. Oddział Łódź
16693/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania: „dostawa mebli, stanowiących wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni"
16694/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania „Dostawa mebli, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni"
16695/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę rocznej dzierżawy łączy transmisji danych pomiędzy Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i siedzibą ZUS
16696/14/VI/S - wyrażenia zgody na usługę tapicerską renowację krzeseł znajdujących się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego o wartości do 30 000 EUR
16697/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/194/UI/50/W/2013 z dnia 25.03.2013 r. na przesadzenie wraz z pielęgnacją drzew kolidujących z inwestycją budowy podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Chwaszczyńskiej
16698/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku
16699/14/VI/P - organizacji pobytu delegacji z Karlskrony w Gdyni
16700/14/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy polonijnych
16701/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na publikację reklamy
16702/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk materiałów promujących obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2014 w Gdyni
16703/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr KB/71/PD/7-W/2014
16704/14/VI/M - zmieniający umowę dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej
16705/14/VI/M - zmiany umowy nr KB/538/MB/20-W/2014 z dnia 14.08.2014r na geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod budynek Szkoły Muzycznej i układ drogowy - dojazd do szkoły
16706/14/VI/S - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania wykonanie prac konserwatorskich na elewacji budynku przy ul. 10-go Lutego 24
16707/14/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Beaty Buczek-Żarneckiej
16708/14/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umów o staże studenckie z Sopocką Szkołą Wyższą
16709/14/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni
16710/14/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim dotyczącej udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w środowiskowych domach samopomocy w Gdyni
16711/14/VI/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim dotyczącej udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdyni
16712/14/VI/M - nieodpłatnego przekazania huśtawki wahadłowej typu „bocianie gniazdo" przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na rzecz Przedszkola Nr 8
16713/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
16714/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
16715/14/VI/S - upoważnienia pana Jerzego Zająca do reprezentowania Gminy Gdynia w zebraniu założycielskim stowarzyszenia „Pomorskie w Chinach"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.11.2014
Data udostępnienia informacji: 08.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2015 15:03 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk