Z dnia 2014-10-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2014 r. w sprawie:
16483/14/VI/M - zawarcia z użytkownikiem wieczystym ugody dotyczącej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wiczlińskiej 30
16484/14/VI/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207.000 EUR na usługę wykonania i dostarczenia 1.150.000 sztuk papierowych torebek do usuwania psich nieczystości
16485/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
16486/14/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
16487/14/VI/P - dofinansowania publikacji książki
16488/14/VI/M - pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej dla gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Pawiej 24 w Gdyni
16489/14/VI/M - wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej zmiany sposobu zasilania w ciepło gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
16490/14/VI/M - refundacji wykonanej deratyzacji w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 oraz w piwnicach i studzienkach kanalizacyjnych w budynku przy ul. Dickmana 22 w Gdyni
16491/14/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
16492/14/VI/M - zmiany umowy nr SK/709/MK/3-W/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. na "Kontrolę informatyczną i implementację bazy danych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwarzno-Wiczlino (TERYT 226201_1.0011)"
16493/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16494/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16495/14/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie transportu i opieki podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gdyńskiej Szkoły Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 w Gdyni
16496/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
16497/14/VI/S - skierowania sprawy o rozwiązanie stowarzyszeń
16498/14/VI/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na wykonanie usługi geodezyjnej oraz upoważnienia do podpisania umowy
16499/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino-Leśniczówka przedsięwzięć remontowych na rok 2014
16500/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia remontowego na rok 2014
16501/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia remontowego na rok 2014
16502/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16503/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Legionów 23a przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16504/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Aragońskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16505/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16506/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Marsz. Piłsudskiego 18 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16507/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim na rzecz ENERGA -Operator S.A
16508/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w przedmiocie organizacji w Gdyni imprezy sportowej
16509/14/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie akceptacji treści aneksu do umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A.
16510/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Rodzina to my - gdyńskie grupy zabawowe"
16511/14/VI/P - organizacji warsztatów dla dzieci w ramach projektu Gdynia Rodzinna
16512/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych w ramach projektu Gdynia Rodzinna
16513/14/VI/P - współorganizacji akcji MOVEMBER GDYNIA
16514/14/VI/P - przygotowania projektu graficznego oraz druku kalendarza „Gdynia bez barier" na rok 2015
16515/14/VI/P - dokonania zmian w umowie nr PON/2/PFRON/2014 zawartej dnia 20 maja 2014r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
16516/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji na wymianę stolarki okiennej dla zadań pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - etap III" oraz „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana w Gdyni wraz z budową tunelu drogowego"
16517/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na dokonanie podziału przedmiarów robót dotyczących rozbudowy ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej, na dwa odrębne etapy realizacyjne
16518/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni-Chwarznie"
16519/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubkim
16520/14/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej w ulicy Kuśnierskiej w Gdyni
16521/14/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Modlińskiej w Gdyni
16522/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania:„dostawa mebli, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni
16523/14/VI/M - zmiany umowy nr KB/537/MB/19-W/2014 z dnia 07.08.2014r. na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego, stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
16524/14/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13561/14/VI/M z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie usługę: Nadzoru i kontroli prac geodezyjnych wykonywanych w ramach etapu II „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno-Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)."
16525/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie: zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EUR na dostawę instrumentów perkusyjnych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni
16526/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Kuśnierska 37A
16527/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni
16528/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na przygotowanie i druk ulotki „Kierunek Gdynia" w języku szwedzkim
16529/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na projekt logo akcji promocyjnej
16530/14/VI/M - zmiany treści umowy nr SK/1209/MG/295-W/2014 dotyczącej produkcji filmu reklamowego
16531/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na wykonanie wydruku zdjęć na piankach jako elementu kampanii promującej utworzenie pierwszego w Polsce Morskiego Rezerwatu Przyrody
16532/14/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 2/2014 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia
16533/14/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 9/2014 do umowy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
16534/14/VI/S - przekazania środków finansowych na transport osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r
16535/14/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na robotę budowlaną, wykonanie prac konserwatorskich na elewacji budynku przy ul. 10-go Lutego 24 w zakresie wymiany parapetów zewnętrznych w 2014 r.
16536/14/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakupy artykułów remontowo-budowlanych i elektronarzędzi na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 30 000 EUR - zarządzenie nr 13113/13/VI/S
16537/14/VI/S - wyrażenia zgody na przydzielenie limitu km za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych (wybory)
16538/14/VI/S - wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty umowy na przeglądy techniczne samochodów służbowych Straży Miejskiej - zarządzenie nr 13114 /13/VI/S
16539/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup walizek dla kancelarii UMG do wartości do 30 000 EUR
16540/14/VI/S - wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty zamówienia na naprawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni - zarządzenie nr 13632/14/VI/S
16541/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
16542/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej, nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej
16543/14/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu numer 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera 14 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
16544/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
16545/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1717 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bł.ks.kmdr.ppor Władysława Miegonia stanowiącej działki nr 551/17, 569/16, 563/20 567/16, 625/20, 624/20 oraz część dz. 565/20 - przeznaczonej do wydzierżawienia
16546/14/VI/M - użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Hryniewickiego
16547/14/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
16548/14/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego
16549/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16550/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16551/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Miętowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
16552/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie prac usprawniających wysyłkę newslettera oraz wprowadzania aktualności na stronę internetową Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
16553/14/VI/P - wykonania opasek identyfikacyjnych dla dzieci
16554/14/VI/P - wykonania materiału promocyjnego projektu „Gdynia Rodzinna"
16555/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 € na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy LO Nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34"
16556/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni młodzieży ukraińskiej w ramach projektu „Drogi do wolności"
16557/14/VI/O - akceptacji zmian w umowie na prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa
16558/14/VI/S - ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz zlecenia zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
16559/14/VI/S - wyrażenia zgody na uzupełnienie lokali wyborczych oraz wydatki kancelaryjne, obsługę miejskich i obwodowych komisji wyborczych wartości do 30 000 Euro oraz akceptację wyboru oferenta
16560/14/VI/K - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługi prawnicze polegające na wykonywania zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami w przygotowaniu i ewentualnym prowadzeniu postępowania o zwrot nadpłaconego podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.10.2014
Data udostępnienia informacji: 08.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2015 10:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk