Z dnia 2014-10-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.10.2014 r. w sprawie:
16407/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/517/PD/50-W/2014
16408/14/VI/P - miany zarządzenia nr 14681/14/VI/P z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie realizacji projektu Rad Dzielnic Redłowo, Witomino-Leśniczówka, Wzgórze św. Maksymiliana „Gdynia w kalejdoskopie historii" w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy"
16409/14/VI/P - zmiany zarządzenia nr 15115/14/VI/P z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie realizacji projektu Rady Dzielnicy Dąbrowa „Warsztaty aktorskie dla młodzieży i dorosłych - Życie i teatr" w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy"
16410/14/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
16411/14/VI/P - oprawy grafik
16412/14/VI/P - wykonania projektu graficznego i przeniesienie praw autorskich do projektu broszury dla rodziców
16413/14/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Markowi Łucykowi dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jednostki budżetowej
16414/14/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Markowi Łucykowi dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jednostki budżetowej
16415/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie wskazania jednostek odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego
16416/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni"
16417/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na modernizację elektrycznej tablicy rozdzielczej w Przychodni Lekarskiej Grabówek w Gdyni
16418/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni w sprawie wycinki drzew
16419/14/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych przy ul. Chwarznieńskiej 192 w Gdyni (działki nr 244/61 i 543/2 KM WI 21)
16420/14/VI/M - wykonania odgrzybienia gminnego lokalu mieszkalnego nr 54 w budynku przy ul. Morskiej 110 w Gdyni
16421/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki komórek gospodarczych przy ul. Śmidowicza 59A w Gdyni
16422/14/VI/O - upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni do podpisywania umów z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uczniów niepełnosprawnych w zakresie zwrotu kosztów przejazdu na trasie dom - szkoła - dom
16423/14/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego mieszkańca Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach
16424/14/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego mieszkańca Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach
16425/14/VI/O - wyrażenia zgody na udostępnienie sali w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
16426/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych
16427/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o obwodach głosowania
16428/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych
16429/14/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na usługę dzierżawy łączy transmisji danych
16430/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014r.
16431/14/VI/P - zakupu telefonów z zestawem słuchawkowym
16432/14/VI/P - modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta
16433/14/VI/P - przeglądu okresowego aparatów powietrznych oraz kalibracji miernika Altair 4x dla potrzeb OSP Gdynia Wiczlino
16434/14/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Buraczanej
16435/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Snycerskiej 13 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16436/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
16437/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stefana Batorego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16438/14/VI/M - udzielenie zamówienia do 30.000 EUR na wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umowy
16439/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, na opracowanie projektu graficznego i przygotowanie do druku teczki do listu okolicznościowego
16440/14/VI/P - dokonania zmian w umowie nr PON/7/PFRON/2014 zawartej dnia 20 maja 2014r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją „Gwiazda Północy"
16441/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie wydzielonego obwodu zasilania węzła z indywidualnym pomiarem energii elektrycznej na potrzeby dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni
16442/14/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16360/14/VI/M z dnia 7 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zapisów umowy nr SK/1340/MK/1-W/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku na przeprowadzenie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)"
16443/14/VI/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chrzanowskiego 10C/1, Świętojańskiej 139/III/138 i Wiśniewskiego 9/6 w Gdyni
16444/14/VI/R - przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni drewna stanowiącego wartość Gminy Gdyni
16445/14/VI/R - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
16446/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na rok 2014
16447/14/VI/K - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeżonego
16448/14/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. Zagospodarowanie Skweru przy skrzyżowaniu ulic Nowowiczlińskiej i Rdestowej w Gdyni
16449/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: wykonanie nasadzeń roślin cebulowych o wartości do 30 000 EUR, zagospodarowanie terenu zieleni placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego o wartości do 30 000 EUR
16450/14/VI/S - przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz"
16451/14/VI/S - wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup obuwia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni - zarządzenie nr 14837/14/VI/S
16452/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16112/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.09.2014r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
16453/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Lucjana Cylkowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16454/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Miedzianej 38 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok
16455/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk teczki do listu okolicznościowego
16456/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na przygotowanie projektów materiałów promocyjnych
16457/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie 40 flag okolicznościowych na ul. Świętojańską
16458/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania : „dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego, stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni"
16459/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni"
16460/14/VI/O - dofinansowania organizacji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Gdyński Syriusz"
16461/14/VI/P - opracowania projektu książki dla dzieci z przeniesienie praw autorskich oraz druku
16462/14/VI/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych
16463/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Uzupełnienie oświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki ulic Płk. Dąbka - Sikorskiego w Gdyni"
16464/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych"
16465/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni"
16466/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni"
16467/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę wykonania materiałów informacyjnych do emisji na wielkoformatowych ekranach LED w Gdyni
16468/14/VI/R - o zmianie zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę zaprojektowania, wykonania i montażu urządzeń rekreacyjno-treningowych dla psów
16469/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16231/14/VI/M, w sprawie zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na realizację działań promujących miasto z okazji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014
16470/14/VI/S - zmiany treści w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2014 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
16471/14/VI/P - organizacji seansu filmowego dla dzieci nagrodzonych w VIII edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?"
16472/14/VI/P - zmiany Zarządzenia nr 13548/14/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.01.2014
16473/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EUR na robotę budowlaną obejmującą wykonanie elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40
16474/14/VI/M - udzielenia zamówienia do 30.000,00 EUR na dostawę i montaż zewnętrznej platformy schodowej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa. Dominika 13A w Gdyni
16475/14/VI/O - organizacji wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni
16476/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EUR na usługę telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
16477/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
16478/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę instrumentów perkusyjnych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.10.2014
Data udostępnienia informacji: 08.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2015 10:37 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk