Z dnia 2014-10-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.10.2014 r. w sprawie:
16339/14/VI/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlano - konserwatorskiej nad wykonaniem prac rewaloryzacyjnych elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/40
16340/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na dokonanie oceny instrumentów muzycznych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego, zlokalizowanej przy ul. Bpa Dominika 13A
16341/14/VI/M - wykonania rozbiórki dwóch budynków mieszkalnych z przybudówkami gospodarczymi wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Dembińskiego 1A w Gdyni (działka nr 700/59, Obręb GD 27)
16342/14/VI/M - wykonania rozbiórki budynku garażowego dwustanowiskowego z przybudówką gospodarczą wraz z uporządkowaniem terenu i częściowym postawieniem nowego ogrodzenia przy ul. Wolności 4A w Gdyni ( działki nr1005/353, 1006/353 Obręb GD 53)
16343/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Surmana 6/6 w Gdyni
16344/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Komandorskiej 19/16 i Morskiej 72/1 w Gdyni
16345/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 5A przy ul. Chrzanowskiego 10 A w Gdyni
16346/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Chrzanowskiego 10 A w Gdyni
16347/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia stropu nad piwnicą przy głównym wejściu do budynku Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni
16348/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 28/2 w Gdyni
16349/14/VI/M - wymiany piasku na placu zabaw na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
16350/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Abrahama 74/26 w Gdyni
16351/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16352/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16353/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16354/14/VI/R - zawarcia Aneksu nr POIS.08.03.00-00-004/10-02 do umowy nr POIS.08.03.00-00-004/10-00 z dnia 25.05.2011 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
16355/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie budynku szkolnego Gimnazjum nr 1 w Gdyni
16356/14/VI/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni do podpisywania umów z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uczniów niepełnosprawnych w zakresie zwrotu kosztów przejazdu na trasie dom - szkoła - dom
16357/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu mieszkalnego położonego w suterenie budynku przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
16358/14/VI/P - ozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: aktywizacja społeczna osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
16359/14/VI/P - wykonania i montażu tablicy poświęconej Juliuszowi Sieradzkiemu
16360/14/VI/M - zmiany zapisów umowy nr SK/1340/MK/1-W/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku na przeprowadzenie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)"
16361/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 EUR na usługę zaprojektowania, wykonania i montażu urządzeń rekreacyjno-treningowych dla psów
16362/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięcia remontowego na rok 2014
16363/14/VI/P - zakupu umundurowania wyjściowego dla potrzeb OSP Gdynia Wiczlino
16364/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek do 30.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
16365/14/VI/P - zakupu znaków ostrzegawczych
16366/14/VI/P - zakupu fotopułapki
16367/14/VI/P - zakupu repelentów
16368/14/VI/R - zawarcia umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014
16369/14/VI/M - udzielenia zamówienia uzupełniającego na usługi geodezyjne oraz upoważnienia do podpisania umowy
16370/14/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialne i sądowe w związku z ustanowieniem nieodpłatnych służebności na rzecz Gminy Miasta Gdynia przy ul. Bieszczadzkiej
16371/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową / Partyzantów 39/141
16372/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16373/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16374/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16375/14/VI/O - zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów z zakresu zajęć teatralno-wokalno-tanecznych w ramach wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr piosenki i tańca", który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach"
16376/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni do Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF) w Kilonii w ramach wymiany międzynarodowej
16377/14/VI/P - hostingu i serwisowania strony internetowej gdyniabusinessweek.pl
16378/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę certyfikatów kwalifikowanych
16379/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup rejestratora rozmów telefonicznych
16380/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
16381/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy umowy na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni-Chwarznie"
16382/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/63/UI/7-W/2014 z dnia 10.02.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni
16383/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy uzupełniającej dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
16384/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego"
16385/14/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2014
16386/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
16387/14/VI/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
16388/14/VI/M - usuwania plakatów i haseł wyborczych
16389/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16317/2014/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
16390/14/VI/M - udzielenia na realizację na antenie TVP Info kampanii informacyjnej dot. Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014
16391/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto
16392/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
16393/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: dostawę materiału roślinnego o wartości do 30 000 EUR oraz dostawę krat ochronnych wokół drzew o wartości do 30 000 EUR
16394/14/VI/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla gdyńskich pracowników ochrony zdrowia
16395/14/VI/O - aneksu nr 3 do umowy NR KB/775/OZ/25/W/2011 z dnia 30.12.2011 r.
16396/14/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 do podpisania umowy na przyłączenie do sieci gazowej budynku gminnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
16397/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę emisji materiałów informacyjnych na wielkoformatowych ekranach LED w Gdyni na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
16398/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dekoracji ul. Świętojańskiej pomiędzy ul. Armii Krajowej i Infoboxem o wartości do 30 000 EUR
16399/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Roboty drogowe w ul. Promiennej i ul. Harcerskiej oraz przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni"
16400/14/VI/P - dodruku składanej mapki - przewodnika pt. "Zagadki architektury Śródmieścia Gdyni"
16401/14/VI/U - zatwierdzenia realizacji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ciągu pieszego (chodnik, schody, trawniki) przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morskiej 176-184 w Gdyni
16402/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę roboty budowlanej pn: „Roboty drogowe w ul. Promiennej i ul. Harcerskiej oraz przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni"
16403/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Oświetlenie ul. Buraczanej w Gdyni"
16404/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Oświetlenie przejścia pod torami PKP w rejonie ul. św. Mikołaja w Gdyni Chyloni"
16405/14/VI/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zgłoszenia zamiaru rozbiórki komórek gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Śmidowicza 59A w Gdyni (działka nr 96/2 KM 126)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.10.2014
Data udostępnienia informacji: 08.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2015 10:34 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk